saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informació general


L'elecció

El rector o rectora és la màxima autoritat acadèmica de la Universitat i la representa. L’elegeix la comunitat universitària, mitjançant elecció directa i sufragi universal, lliure i secret.

El vot per elegir el rector o rectora és ponderat per sectors de la comunitat universitària, d'acord amb els coeficients establerts a l'article 47 de l'Estatut de la URV:

Sector Coeficient
Professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat 0,51
Resta del col·lectiu docent i investigador 0,12
Estudiants 0,20
Personal d'administració i serveis 0,17

És proclamat rector o rectora, en primera volta, el candidat que obtingui el suport proporcional de més de la meitat dels vots vàlidament emesos (no són vots vàlidament emesos els vots nuls i els vots en blanc), un cop feta i aplicada la ponderació esmentada. Si cap candidat no l'assoleix, es farà una segona votació, a la qual només podran concórrer els dos candidats amb més suport en la primera votació, tenint en compte la ponderació esmentada. A la segona volta és proclamat el candidat que obté la majoria simple de vots ponderats.

Renovació

La durada del mandat és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada.

El cens electoral

Com podeu comprovar que sou al cens electoral?

  • Accedint a l'aplicació de consulta del cens electoral.
  • Introduint el NIF o NIE (escolliu el tipus de document al desplegable) en format 99999999L (números i lletres sense separadors).
  • L'aplicació us informarà de la circumscripció electoral a la qual pertanyeu.

Què heu de fer si no figureu al cens electoral o hi detecteu alguna errada?

Podeu presentar una reclamació de correcció del cens electoral. Heu d'emplenar una instància genèrica i adjuntar el corresponent imprès electoral de reclamació emplenat i tota aquella documentació que cregueu adient per a la defensa dels vostres interessos, com a annexos (en el cas que la presenteu per Registre electrònic, no és necessari signar l'imprès electoral). Preferentment l'heu de presentar per via telemàtica, mitjançant el Registre electrònic de la URV. Excepcionalment, també la podeu presentar de forma presencial, amb cita prèvia, al Registre general o a qualsevol dels registres auxiliars. Teniu a la vostra disposició aquesta Guia ràpida per presentar la documentació al Registre electrònic.

També podeu presentar la reclamació per qualsevol dels mitjans que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas, la persona interessada ha d'enviar un correu electrònic a la Secretaria General (eleccions@urv.cat) en què informa de la presentació de la reclamació per algun dels mitjans establerts a la Llei 39/2015 abans d'acabar el termini de presentació de reclamacions. Es pot trobar més informació sobre com s'han de registrar documents en aquest enllaç.

Per exercir el dret de sufragi, és necessari figurar al cens electoral. El cens està tancat amb les dades que consten a la Universitat en data 25 d'abril de 2022 (data de la convocatòria de les eleccions).

La campanya electoral

Durada de la campanya

A partir de la data de la convocatòria d'eleccions (25 d'abril) i fins a les zero hores del dia d'inici del període de votació (00.00 hores del 23 de maig), tant les persones electores com candidates poden organitzar reunions o actes d'informació electoral.

El Consell de Govern va aprovar el 24 de febrer de 2022 els recursos a disposició de les candidatures.

Les candidatures

Presentació de candidatures

Per presentar candidatura és indispensable estar inscrit al cens electoral corresponent i no incórrer en cap causa d'inelegibilitat prevista a l'article 6 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, ni a l'article 6.2. del Reglament electoral de la URV.

La candidatura l'ha de presentar el mateix candidat o candidata, o el seu representant legal, preferentment per via telemàtica, mitjançant el Registre electrònic de la URV. Cal emplenar una instància genèrica i adjuntar el l'imprès electoral corresponent. De manera excepcional, també es pot presentar de forma presencial, amb cita prèvia, al Registre general o a qualsevol dels registres auxiliars.

Així mateix, es pot presentar per qualsevol dels mitjans que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas, la persona interessada ha d'enviar un correu electrònic a la Secretaria General (eleccions@urv.cat) en què informa de la presentació de la candidatura per alguns dels mitjans establerts a la Llei 39/2015 abans d'acabar el termini de presentació de reclamacions. Es pot trobar més informació sobre com s'han de registrar documents en aquest enllaç.

Proclamació provisional de candidatures

Una vegada presentades les candidatures, la Junta Electoral les examinarà i, si són correctes, les proclamarà amb caràcter provisional. Tots els candidats proclamats o exclosos estan legitimats per interposar una reclamació davant la Junta Electoral.

Proclamació definitiva de candidatures

La Junta Electoral resol les reclamacions, si n'hi ha, i fa la proclamació definitiva dels candidats.

Votació electrònica

La votació serà electrònica amb codi d'usuari i clau d'accés, que són els que s'utilitzen per entrar als serveis digitals de la Universitat (intranet, correu electrònic, campus virtual, etc.). Es podrà votar des de qualsevol dispositiu electrònic.

L'accés a l'urna electrònica s'activarà a les 10 hores del 23 de maig i es tancarà a les 10 h del 25 de maig de 2022. Estarà oberta ininterrompudament durant aquest període.


Per qualsevol dubte o incidència podeu contactar amb: