saltar al contingut principal
Cercar
URV

Junta Electoral


D'acord amb el Reglament Electoral de la URV la Junta Electoral estarà formada per:

 • Un professor/a doctor permanent, amb dedicació a temps complet, designat pel Consell de Govern, que la presideix.
 • Dos professors permanents amb dedicació a temps complet, designats pel Consell de Govern.
 • Dos estudiants, designats pel Consell de Govern.
 • Un membre del personal d'administració i serveis, designats pel Consell de Govern.
 • El secretari o secretària general de la Universitat, que, alhora, actuarà com a secretari o secretària de la Junta.

Correspon a la Junta Electoral de la Universitat: organitzar els processos electorals relatius als òrgans de govern i representació d'àmbit general, controlar tots els processos electorals de la Universitat, interpretar les normes per les quals es regeix el procés electoral, suplir mitjançant les disposicions oportunes les deficiències o omissions que puguin advertir-se, supervisar l'elaboració i publicació del cens electoral, dirigir i coordinar l'actuació de les comissions electorals de centre, resoldre les reclamacions i impugnacions sobre qualsevol assumpte relatiu als processos o als resultats electorals, proclamar els resultats dels processos electorals dels òrgans de govern i representació d'àmbit general.

Composició de la Junta Electoral

 • Presidenta:
  Michelle Murphy
 • Secretària:
  Laura Román Martín
 • Representants dels estudiants:
  Albert Moragas Fernández
  Vacant
 • Representants del personal docent i investigador:
  Jesús Jorge Brezmes Llecha
  Elisabet Cerrato Guri
 • Representant del personal d'administració i serveis:
  Alicia Pasca Marquez

Acords de la Junta Electoral


Per qualsevol dubte o incidència podeu contactar amb: