saltar al contingut principal
Cercar
URV

LINE - Ajuts per fomentar la incorporació i visualitzaciò d'investigadors/res emergents a la URV - Banco Santander 2011: Bases de convocatòria - 2a edició

PROGRAMA D’AJUTS PER FOMENTAR LA INCORPORACIÓ I VISUALITZACIÓ D’INVESTIGADORS EMERGENTS A LA URV–BANCO SANTANDER 2011 (LINE2011)
 

Convocatòria 2011
 
 

La Universitat Rovira i Virgili (en endavant URV) i els seus membres treballen per incrementar la generació del coneixement (R+D+I).
 

Una de les missions principals de les universitats és augmentar en quantitat i qualitat el nivell de recerca en benefici de la millora de la docència i com a mitjà per al progrés de la societat. Per això, cal afavorir que, en totes les àrees de investigació, s’aconsegueixin nivells de qualitat i reconeixement científic cada vegada més elevats.
 

Els projectes d'investigació són el mecanisme de participació adient per a la realització d'activitats que impliquin un increment dels coneixements científics i tecnològics, tant en quantitat com en qualitat. A més, donat que el finançament de les activitats d'R+D+I s’obté, bàsicament, a través de convocatòries en règim de publicitat, objectivitat i concurrència competitiva de les Administracions, resulta prioritari aconseguir que la URV sigui present en tots els programes existents en l'àmbit català, estatal, europeu i internacional.
 

Per assolir aquest objectiu, la URV va iniciar l’any 2005 una convocatòria anual d'ajuts oberta a totes les àrees del coneixement per a la incorporació a la recerca (AIRE) del personal investigador que no hagués participat en projectes de recerca competitius durant els tres anys anteriors, que ha tingut continuïtat fins als nostres dies. Amb la mateixa finalitat, l’any 2010 es va fomentar la incorporació a la recerca del personal investigador de la URV a través de la realització de projectes d'investigació en educació (APREN).
 

En el moment actual, cal potenciar el lideratge del personal investigador de la URV que participa en projectes d’altres universitats amb l’objectiu de visualitzar la nostra Universitat a través de projectes competitius.
 

Amb aquesta finalitat es planteja la present proposta, que s’emmarca dins el Pla de Recerca Universitat Rovira i Virgili – Banco Santander, establert al conveni de col·laboració signat per ambdues entitats el dia 1 de gener de 2009, i compta també amb el suport del Programa de Foment de la Recerca Universitària de la Generalitat de Catalunya.
 

A la vista dels motius exposats, es convoca el programa d'ajuts per fomentar la incorporació i visualització d’investigadors emergents a la Universitat Rovira i Virgili – Banco Santander (LINE) per a l'any 2011, d'acord amb les següents:
 

BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DE L’AJUT 2011

1. Objecte  

L'objecte d'aquesta convocatòria és facilitar la participació i el lideratge del personal docent i investigador de la URV mitjançant un projecte que es presentarà en la primera convocatòria competitiva en què es donin les condicions adients
 

2. Tipus de projectes  

2.1. Els projectes d'investigació a desenvolupar han de tenir com a objectiu l'obtenció de nous coneixements generals, científics o tècnics. Aquests nous coneixements han de suposar un avenç en el seu àmbit.
 

2.2. Els projectes d'investigació podran ser tant d'investigació bàsica com d'investigació orientada o aplicada. En aquest últim cas, el seu desenvolupament haurà de ser d'utilitat per a la creació o millora de productes, processos i serveis.
 

2.3. Els projectes d'investigació a desenvolupar s'emmarcaran necessàriament dins una de les àrees prioritàries, programes nacionals o àrees temàtiques que es recullen a l'Annex 1 d'aquesta convocatòria.
 

2.4. Els projectes d'investigació hauran de presentar–se com a projectes individuals.
 

2.5. Els projectes d'investigació tindran un investigador principal que serà el responsable de les activitats proposades.
 

3. Durada 

Els projectes d'investigació que es presentin a aquesta convocatòria s’hauran d’executar abans del 31 de desembre de 2012.
 

4. Requisits per participar-hi

4.1. Podran ser sol·licitants d'un ajut en aquesta convocatòria en qualitat d'investigador/a principal els investigadors/res que compleixin els requisits següents:
 

4.1.1. Tenir vinculació funcionarial o contractual amb la URV, a temps complet, per realitzar l’activitat investigadora.
 

4.1.2. Tenir el pacte de dedicació de la URV complet.
 

4.1.3. Pertànyer a un grup de recerca de la URV, segons el Mapa de grups de recerca vigent.
 

4.1.4. Posseir la titulació requerida en la corresponent convocatòria competitiva.
 

4.1.5. No haver participat en els darrers tres anys, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud, en un projecte d'investigació del Pla estatal d'R+D+I o en d’altres similars, en el qual l’investigador principal fos de la URV. Excepcionalment, es podrà considerar la possibilitat que hagin estat dos anys en lloc de tres, si el projecte en què s’ha participat tenia aquesta durada.
 

4.2. La resta de l'equip investigador estarà format per personal docent i investigador de la URV amb el pacte de dedicació complet i per aquell altre personal de la URV que, sense haver-lo de complimentar, realitzi funcions d’investigació. En general, es valorarà de manera positiva que compleixi els mateixos requisits que l’investigador/a principal.
 

4.3. L'equip investigador podrà comptar amb el suport i l’assessorament d'altres investigadors de dins i fora de la URV en qualitat de col·laboradors científics, que constaran en el pla de treball.
 

4.4. Tant l’investigador/a principal com la resta de l’equip investigador no hauran d’haver estat beneficiaris d’un ajut AIRE o APREN.
 

5. Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds

5.1. El termini de presentació de sol·licituds resta obert des del 19 d'octubre fins el 8 de novembre de 2011 a les 13 hores.
 

5.2. Les sol·licituds seran presentades per l'investigador/a principal i hauran de comptar amb la signatura de conformitat de cada investigador/a participant, de l'investigador/a responsable del grup de recerca al que pertanyi i del director/a del departament al qual estigui adscrit.
 

5.3. Els sol·licitants hauran d'enquadrar la seva sol·licitud dins una de les àrees prioritàries, programes nacionals o àrees temàtiques indicades a l'Annex 1. En funció de la seva temàtica i tipus de projecte, les sol·licituds podran adscriure's d'ofici a una altra àrea o programa dels abans esmentats. En aquest cas, es notificarà la modificació als sol·licitants.
 

5.4. Les sol·licituds s'emplenaran a través dels mitjans telemàtics facilitats per la Universitat Rovira i Virgili en l'adreça de l’actuació.
 

5.5. Els sol·licitants presentaran la documentació que s’especifica més avall, degudament signada, al Registre del Servei de Gestió de la Recerca (Carrer Marcel·lí Domingo, 2-6 - 43007 Tarragona) o qualsevol altre Registre de la URV. També es pot presentar d’acord amb la forma que estableix l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest últim cas, la persona interessada ho haurà de comunicar al Servei de Gestió de la Recerca mitjançant tèlex, telegrama o fax, dins del període de presentació de sol·licituds.
 

6. Documentació que cal presentar

La sol·licitud ha d’incloure la informació següent:
 

6.1. Dades d'identificació del projecte i de l'investigador o investigadora principal.
 

6.2. Relació dels membres de l’equip investigador que participaran en el projecte.
 

6.3. Memòria científica i tècnica, redactada segons l'imprès normalitzat, que inclourà els apartats següents: 
 

6.3.2. Pla de treball
 

6.3.3. Pressupost del projecte, que inclourà la quantia global (que es presentarà a concurrència competitiva externa) i esp ecífica (fins a un màxim de 6.000 €, que es presentarà a la URV)
 

6.3.4.Proposta de programa competitiu al qual es pretén presentar el projecte i el primer any en què es podria presentar
 

6.3.5. Pla de difusió i divulgació de resultats, especialment de visibilitat internacional
 

6.3.6. Declaració en què constin els ajuts obtinguts i sol·licitats
 

6.4. Autoritzacions i documentació adient segons el que estableixen els punts 6 i 7 d'aquest apartat i en els apartats 8 i 9.
 

6.5. Currículum vitae de cadascun dels membres de l'equip d'investigació, redactat segons l'imprès normalitzat. En cas que la URV disposi del currículum vitae en format electrònic a la base de dades institucional, no caldrà presentar-lo.
 

6.6. En cas de projectes que impliquin investigació en humans, amb mostres biològiques d'origen humà, experimentació animal, utilització d'organismes modificats genèticament o agents biològics de risc per a la salut o el medi ambient, caldrà incloure la documentació normalitzada i signada següent:
 

6.6.1. Imprès sobre implicacions ètiques o de bioseguretat.
 

6.6.2. Autorització signada pel Comitè o Autoritat adient en cada supòsit dels esmentats en el punt anterior.
 

6.7. La sol·licitud podrà anar acompanyada d'un informe d'una o més empreses o entitats públiques espanyoles o estrangeres (EPO), on expressi el seu interès en els resultats del projecte d'investigació. Aquesta manifestació no suposa cap tipus d'ajut directe a l'EPO amb càrrec a aquesta convocatòria.
 

7. Classificació del personal investigador del projecte

El personal investigador del projecte haurà de classificar–se segons les categories següents:
 

7.1. Membres de l'equip d'investigació que tinguin vinculació funcionarial o laboral amb la URV, titulació superior i realitzi funcions d'investigació.
 

7.2. Altres membres de l'equip d'investigació pertanyents a la URV no inclosos en la modalitat anterior. Aquests podran ser titulats superiors vinculats a la URV mitjançant contracte d'obra o servei que realitzi funcions d’investigació o que gaudeixin d'una beca d’investigació.
 

7.3. Membres de l'equip d'investigació pertanyents a altres organismes.
 

7.4. El pla de treball podrà recollir la resta de persones que participin en l'equip d'investigació com ara personal tècnic de suport a la recerca o altres tipus de col·laboradors científics. Aquestes persones no comptabilitzaran a efectes d'equivalent a dedicació plena (EDP).
 

8. Requisits per a la participació en els equips d’investigació

La participació en els equips d'investigació esmentats en el punt anterior s'ajustarà als requisits següents:
 

8.1. El personal vinculat a altres organismes precisarà autorització expressa del seu organisme per participar en el projecte.
 

8.2. Cap dels investigadors principals podrà figurar com a tal en més d'una sol·licitud de projecte d'aquesta convocatòria.
 

8.3. Tant l'investigador/a principal com la resta de l'equip d'investigació hauran de participar amb dedicació única en un sol projecte.
 

9. Principis que cal respectar

9.1. Els projectes hauran de respectar els principis fonamentals establerts en la Declaració d'Hèlsinki (Assemblea Mèdica Mundial), en el Conveni del Consell d'Europa relatiu als drets humans i la biomedicina, en la Declaració Universal de la UNESCO sobre el genoma humà i els drets humans, així com complir els requisits establerts en la legislació espanyola en l'àmbit de la investigació biomèdica, la protecció de dades de caràcter personal i la bioètica.
 

9.2. Els projectes que impliquin la investigació en humans o la utilització de mostres d'origen humà hauran d'acompanyar la preceptiva autorització emesa pel Comitè d'Ètica del Centre en el qual es realitzi l'estudi, constituït d'acord a la normativa legal vigent. L'autorització haurà de ser expedida pel President o el Secretari del citat Comitè, i en ella es farà constar la referència a l'acta de la sessió en la que es va prendre l'acord.
 

9.3. Els projectes que impliquin experimentació animal hauran de respectar allò que disposa la normativa legal vigent i en particular el Reial decret 223/1988 sobre protecció dels animals utilitzats per a experimentació i altres finalitats científiques.
 

9.4. Els projectes que impliquin la utilització d'organismes modificats genèticament hauran de respectar allò que disposa la Llei 9/2003, de 25 d'abril, sobre la utilització confinada, alliberament voluntari i comercialització d'organismes modificats genèticament, i el Reial decret 178/2004, de 31 de gener, pel qual s'aprova el Reglament general que la desenvolupa.
 

9.5. Els projectes que impliquin la utilització d'agents biològics, hauran de respectar allò que estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i els Reials decrets que la desenvolupen, pel que fa als riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics.
 

9.6. Els projectes que comportin assaigs clínics hauran de complir allò que preveu el Reial decret 223/2004, de 6 de febrer (BOE de 7 de febrer).
 

9.7. Els projectes d'investigació que impliquin la utilització de cèl·lules troncals embrionàries humanes o línies cel·lulars derivades d'aquestes, hauran de respectar allò que disposa la Llei 45/2003, de 21 de novembre i el Reial decret 2132/2004, de 30 d'octubre, pel qual s'estableixen els requisits i procediments per sol·licitar el desenvolupament de projectes d'investigació amb cèl·lules troncals obtingudes de pre–embrions sobrants.
 

10. Esmena de les sol·licituds  

Si la documentació aportada fos incompleta o presentés errades esmenables, es requerirà al sol·licitant per a què, en el termini de 10 dies hàbils, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, s’entendrà que desisteix de la seva sol·licitud, en els termes i d’acord amb els requisits previstos a l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú amb els efectes previstos en l'article 42.1 de la citada Llei.
 

11. Avaluació i selecció de les sol·licituds  

11.1. La concessió dels ajuts es realitzarà mitjançant el procediment de concurrència competitiva, d'acord als principis de publicitat, transparència, igualtat i no discriminació.
 

11.2. El procés d'avaluació i selecció de les sol·licituds s'atendrà a les bones pràctiques internacionalment admeses per a l'avaluació científica i tècnica de la investigació.
 

11.3. Els projectes seran avaluats, com a mínim, per dos membres de la Comissió delegada del Consell de Govern d’Investigació i Transferència. Aquesta podrà comptar amb altres avaluadors en qualitat d’experts, quan l’àrea d’investigació dels projectes demani la seva participació.
 

11.4. Els projectes es valoraran d’acord amb els criteris i barems que s’especifica:
 

11.4.1. Memòria científica i tècnica................................................................................... 40%
 

11.4.2. Pressupost justificat per a la consecució d’un projecte en convocatòria competitiva 20%
 

11.4.3. CV de l’investigador o investigadora principal del grup........................................ 30%
 

11.4.4. CV del grup de recerca......................................................................................... 10%
 

11.5. La puntuació màxima que es pot obtenir com a resultat del procés d’avaluació és 100.
 

11.6. La proposta de concessió del projecte amb la corresponent xifra de finançament proposta, o bé la proposta de denegació es comunicarà a l'interessat mitjançant publicació al tauló d'anuncis del Servei de Gestió de la Recerca (Carrer Marcel·lí Domingo, 2-6, 43007 Tarragona). L'interessat tindrà un termini màxim i improrrogable de deu dies naturals per manifestar la seva acceptació, renúncia o exposar les al·legacions que consideri oportunes. Si no es reben al·legacions o una renúncia expressa durant el citat termini, les propostes s'entendran acceptades. Si no es presenten al·legacions en aquest termini, l'interessat s'entendrà decaigut en el seu dret a al·legar. La comunicació de la informació a l'interessat podrà realitzar–se de forma complementària mitjançant el servidor d'informació del Vicerectorat d'Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries.
 

En el cas que es produeixi alguna renúncia es podrà adjudicar l’ajut al candidat que correspongui segons la llista de reserva prioritzada i integrada per sol·licituds d’ajut que no hagin estat atorgades.
 

12. Òrgan competent per a la instrucció i resolució del procediment  

12.1. L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és el Vicerectorat d'Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries.
 

12.2. Correspon a la Comissió delegada del Consell de Govern d'Investigació i Transferència l’acord de concessió o denegació de les sol·licituds, a la vista de la proposta de la comissió de selecció i, si s'escau, de les al·legacions presentades. La Comissió delegada del Consell de Govern d’Investigació i Transferència convidarà un representant del Banco Santander amb veu i sense vot.
 

12.3.Es notificaran el resultat i els comentaris d’avaluació als investigadors/res principals de les sol·licituds presentades.
 

13. Termini de resolució i notificació  

13.1. Les sol·licituds seran resoltes i notificades per escrit a l’investigador/a principal del projecte en el termini màxim de tres mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 

13.2. El termini per a la resolució podrà ser interromput, d’acord amb la legislació vigent en el moment de la tramitació de l’expedient, durant un període de tres mesos, segons l’article 42.5.c de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 

13.3. Una vegada transcorregut aquest termini sense haver–se notificat resolució expressa, els interessats han d’entendre desestimades les seves sol·licituds. L’acord posa fi a la via administrativa.
 

13.4. Contra l’acord de la Comissió delegada del Consell de Govern d’Investigació i Transferència es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la data de recepció d’aquesta notificació, sense perjudici de poder interposar potestativament recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució.
 

14. Dotació i quantia dels ajuts

14.1. Els ajuts per al finançament de projectes d’investigació en aquesta convocatòria tenen la consideració de subvenció.
 

14.2. Els ajuts previstos en aquesta convocatòria podran finançar total o parcialment el pressupost sol·licitat en les propostes presentades sense que en cap cas, tot i comptabilitzant el possible cofinançament, es superi el cost real de l’activitat subvencionada. Tot tenint en compte les disponibilitats pressupostàries, en el procés de selecció es determinarà en cada cas el pressupost finançable del projecte.
 

14.3. El finançament dels ajuts d’aquesta convocatòria s’imputaran a la codificació econòmica 7300112 de la URV per a l’any 2011.
 

14.4. La quantia màxima destinada a finançar aquesta convocatòria és de 60.000 €, aportats a parts iguals, d’una part, pel conveni citat entre la URV i el Banco Santander i, d’una altra, pel programa de foment de la recerca universitària de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2011.
 

15. Conceptes susceptibles d’ajut  

15.1. Els ajuts previstos en aquesta convocatòria es destinaran a cobrir les despeses marginals del projecte, és a dir, les despeses relacionades amb el desenvolupament i execució de les activitats corresponents a la realització del projecte.
 

15.2. Els ajuts es concediran per als conceptes següents:
 

15.2.1.    Despeses de personal:
 

15.2.1.1. Despeses ocasionades per la participació en el projecte de personal contractat temporal, aliè al vinculat funcionarial o contractualment de forma permanent a la URV, que podrà incorporar–se al projecte durant tot o part del temps de vigència previst, amb dedicació parcial o total.
 

Les despeses de personal podran referir–se a investigadors i personal tècnic de suport a la recerca. Aquest personal haurà d’incorporar–se sota qualsevol modalitat de contractació temporal, segons la normativa vigent i les normes d’aplicació a la URV, sense que això impliqui cap compromís respecte a la seva posterior incorporació a la URV.
 

15.2.1.2. D’igual manera, les despeses de personal podran dedicar-se a sufragar les despeses ocasionades per la participació d’estudiants, preferentment de màster o de doctorat de la URV. Aquest personal haurà d’incorporar–se sota la modalitat de becari de projecte, segons la normativa vigent i les normes d’aplicació a la URV, sense que això impliqui cap compromís respecte a la seva posterior incorporació a la URV.
 

15.2.2.    Despeses d’execució: despeses degudament justificades com ara adquisició de petit equipament científic i tècnic, material bibliogràfic, material fungible, viatges i dietes, així com les despeses d’utilització de serveis generals de suport a la recerca i altres.
 

16. Pagament dels ajuts  

16.1. La dotació econòmica serà de 6.000 € com a màxim per projecte.
 

16.2. L’import de l’ajut es lliurarà en dos terminis. El primer, corresponent al 60%, es tramitarà una vegada resolta la convocatòria i formalitzada l’acceptació. El segon pagament, corresponent al 40% restant, es realitzarà en rebre la URV la notificació de la concessió d’un ajut en una convocatòria competitiva.
 

17. Modificació de les condicions d’execució  

Qualsevol modificació de les condicions d’execució del projecte d’investigació haurà de ser autoritzada de manera expressa pel Vicerectorat d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries, prèvia petició raonada de l’investigador principal, en el termini màxim d’un mes des de la data de presentació de la sol·licitud.
 

18. Seguiment dels projectes  

18.1. El seguiment científic i econòmic del projecte finançat correspon al Vicerectorat d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries.

18.2. La realització del seguiment científic i econòmic es realitzarà a través de l’informe de seguiment d’acord amb el contingut establert a les “Instruccions de execució i justificació” que figuraran com a annex a l’acord de concessió.
 

18.3 Els informes hauran de ser presentats per l’investigador o investigadora principal al Vicerectorat d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries. Els informes es presentaran segons els models de impresos normalitzats i els mitjans telemàtics facilitats en els servidors d’informació de la URV.
 

18.4. L’informe de seguiment es realitzarà als 12 mesos de la concessió de l’ajut o bé en el moment d’aconseguir l’ajut per via competitiva. Cas d’exhaurir el període d’execució fins al 31 de desembre de 2012, l’informe final es presentarà en el termini d’un mes des de la data de finalització del projecte.
 

18.5 L’informe de seguiment i l’informe final inclouran la descripció de les fites i l’assoliment dels objectius fins a la data, així com la justificació econòmica corresponent.
 

18.6. Els fons no utilitzats seran reintegrats mitjançant transvasament de crèdit a la codificació econòmica de partida del pressupost de la URV (7300112-2029-2*).
 

18.7. L’investigador/a principal presentarà mitjançant exposició oral els resultats del projecte d’investigació a la Comissió delegada del Consell de Govern d’Investigació i Transferència.
 

18.8. En allò no previst en aquesta resolució de convocatòria, seran aplicables las citades “Instruccions d’execució i justificació” que figuraran com a annex a l’acord de concessió.
 

18.9. La Comissió delegada del Consell de Govern d’Investigació i Transferència resoldrà qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquesta convocatòria.
 

19. Publicitat  

Les publicacions i altres resultats que derivin del projecte hauran de citar, en l’apartat adequat, la Universitat Rovira i Virgili, el Banco Santander i la Generalitat de Catalunya com a entitats finançadores, fent esment del número de referència assignat al projecte.
 

20. Retorn de la documentació  

Els projectes d’investigació que no resultin beneficiaris d’un ajut en aquesta convocatòria podran ser retirats per l’investigador/a principal dintre del termini de tres mesos comptats a partir de la data en què es faci públic l’acord de concessió. Un cop exhaurit aquest termini, s'entendrà que els autors hi renuncien.
 

21.Acceptació de les bases  

La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d’aquestes bases.
 

Sense perjudici de les responsabilitats en què puguin incórrer el personal docent i investigador, la deformació de fets, l’ocultació de dades o la falsedat en la documentació aportada o consignada en la sol·licitud comportarà la revocació de l'ajut i fins i tot, si escau, la impossibilitat d’obtenir altres ajuts de la URV en pròximes convocatòries.
 

Si de la revisió, ja sigui d’ofici o com a conseqüència de reclamació, de la concessió de l'ajut es detectés un error, ocultació o falsejament de dades que en comportin la denegació i/o revocació, el beneficiari haurà de reintegrar les quantitats indegudament percebudes.
 

22. Tutoria de la URV  

La URV proporcionarà el suport de tècnics en gestió de projectes, tant en el moment de l’elaboració i planificació de la sol·licitud d’ajut com durant l’execució i justificació dels ajuts concedits.
 

23. Normativa d’aplicació  

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases s’hi apliquen els preceptes continguts al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 

Febrer de 2011