saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informació General per l'Accés a la Universitat per als més grans de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional. Convocatòria 2020

Requisits:

Podran accedir a la universitat per aquesta via les persones que reuneixin els requisits següents:

 1. Complir o haver complert 40 anys abans de l'1 d'octubre de l'any en què es fa l'accés.
 2. No estar en possessió de cap titulació acadèmica que habiliti per a l'accés a la universitat per altres vies.
 3. Acreditar experiència laboral o professional sobre un ensenyament de grau concret.

Matrícula:

L'accés a la Universitat Rovira i Virgili per a persones més grans de 40 anys es convoquen una vegada l'any per a les persones que vulguin cursar un ensenyament de grau en aquesta universitat.

Dins el termini de matrícula, a les dependències de l'Oficina de l’Estudiant (campus Catalunya. Av. Catalunya, 35, Edif. F. Tarragona), en horari de 9,30 a 13,30h, es proporcionarà el document de sol·licitud de matrícula. En aquesta sol·licitud, els candidats han d'especificar el títol de grau al qual volen accedir. El cost de la taxa de matrícula dependrà de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Calendari convocatòria 2020

FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA (presencial)

del 23 de març (dl) a l’1 d’abril (dc) de 2020

(*el divendres 27 de març l’Oficina de l’Estudiant romandrà tancada)

RESULTATS VALORACIÓ EXPERIÈNCIA ACREDITADA Pendent de concretar
REALITZACIÓ ENTREVISTES PERSONALS Segona quinzena del mes de juny (es comunicarà oportunament als candidats a través dels mitjans habituals)
PUBLICACIÓ DELS RESULTATS Pendent de concretar
PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA Els candidats que superin l'accés ja tenen formalitzada la preinscripció, per tant, no cal que realitzin cap tràmit.

Documentació que cal presentar:

 1. Sol·licitud de matrícula, que es proporcionarà a l’Oficina de l’Estudiant, amb la declaració jurada (signada pel candidat/a) que asseguri que reuneix els requisits legals per presentar-se a les proves.
 2. Currículum vitae documentat.
 3. Certificat de vida laboral, expedit per l'organisme competent, i contractes de treball o certificats d'empresa on consti específicament l'activitat desenvolupada.
 4. Carta de motivació.
 5. Original i fotocòpia del DNI o passaport.
 6. Documentació acreditativa, si escau, que justifiqui gaudir d'una bonificació o exempció de les taxes (segons legislació aplicable).
 7. La taxa ordinària de matrícula resta pendent d'aprovació de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya 2020

La comissió podrà demanar al canditat/a la documentació aclaridora que consideri pertinent.

Lloc de lliurament de la documentació:

Universitat Rovira i Virgili

Oficina de l’Estudiant

Avinguda de Catalunya, 35. 43002 Tarragona

Telèfon: 977558608

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9,30 a 13,30 hores

Estructura de la prova:

L'accés a la universitat per a persones més grans de 40 anys per acreditació de l'experiència laboral o professional s'estructura en dos fases:

 • Valoració de l'experiència acreditada

En base a la informació aportada, és valorarà l'experiència laboral o professional i el contingut tècnic i/o d'especialització d'aquesta en relació amb el títol de grau sol·licitat i la formació adquirida atenent a:

a) Experiència laboral i professional: Es valorarà l'experiència laboral i professional en treballs relacionats específicament amb el grau sol·licitat, amb una qualificació numèrica, expressada amb tres decimals i amb un màxim de 7 punts.

b) Formació: Es valorarà la formació sobre matèries relacionades amb el títol de grau o amb habilitats que aquest títol requereixi així com cursos de caràcter transversal amb una qualificació numèrica, expressada amb tres decimals i amb un màxim de 2 punts.

L'acreditació de la formació es realitzarà mitjançant el corresponent certificat del curs que ha estat avaluat, en el qual ha de constar, necessàriament, el període de realització i les hores de durada.

Només es consideraran el cursos amb una durada igual o superior a 10 hores.

b.1) Dins de l'àmbit professional: Els cursos han de tenir una durada superior a 10 hores, han d'haver estat avaluats i s'ha d'especificar el nombre d'hores de durada. És a dir:

Durada inferior a 10 hores no es  valora
Durada entre 10 i 20 hores 0,005 punts
Durada de més de 20 hores nº hores x 0,005 punts

b.2) Transversal: Es valoraran cursos de caràcter general i que garanteixin l'adquisició de competències transversals (coneixements de català, coneixement de terceres llengües, coneixements d'ofimàtica).

    b.2.1) Coneixements de català

Es valoraran els certificats acreditatius del coneixement del català expedits o homologats per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o pel Servei Lingüístic de la URV.                                                                                                                

Nivell A (coneixements orals) 0,050 punts
Nivell B (coneixements elementals) 0,100 punts
Nivell C (coneixements mitjans) 0,200 punts
Nivell D (coneixements superiors) 0,300 punts
Nivell E (coneixements de llenguatge administratiu) 0,400 punts


Només es valorarà el nivell més alt obtingut.

             b.2.2) Coneixements de terceres llengües

Els certificats acreditatius els han d'haver expedit l'Escola Oficial d'Idiomes o el Servei Lingüístic de la Universitat Rovira i Virgili. Tanmateix també es valoraran les titulacions reconegudes d'acord amb el marc europeu de referències (MECR).

Nivell A

Basic User  

Nivell A1

Nivell A2

0,050 punts

0,100 punts

Nivell B

Independent User

Nivell B1

Nivell B2

0,150 punts

0,200 punts

Nivell C

Proficient User

Nivell C1

Nivell C2

0,300 punts

0,400 punts

Només es valorarà el nivell de coneixement més alt obtingut.

            b.2.3) Coneixements d'Ofimàtica

En els certificats acreditatius dels coneixements d'ofimàtica, per a la seva valoració, necessàriament, haurà de constar el període de realització, les hores de durada i el nivell d'usuari assolit (bàsic, intermedi o avançat).

Durada inferior a 20 hores No es valoren
Durada de més de 20 hores Nº hores x 0,005 punts

Només es valorarà el nivell més alt assolit. No es tindran en compte els cursos dels quals no consti l'avaluació al document que els acrediten.

c) Altres mèrits: Es valoraran altres mèrits a criteri de la comissió amb un màxim d'1 punt.

 • Fase d'entrevista personal

Un cop valorada l'experiència, la comissió realitzarà una entrevista amb el candidat.

La finalitat de l'entrevista serà valorar la maduresa e idoneïetat del candidat per poder seguir i superar amb èxit un ensenyament de grau concret.

Aquesta prova serà qualificada com APTE/A o NO APTE/A.

Qualificació final i superació de la prova

 1. La qualificació final vindrà determinada per la suma de les puntuacions obtingudes en la fase de valoració, qualificada de 0 a 10 i expressada amb tres decimals.
 2. Per superar la prova d'accés, el candidat ha d'obtenir una qualificació d'APTE/A en l'entrevista personal i un mínim de 5 punts a la fase de valoració.
 3. La superació de la prova d'accés no implica l'obtenció d'una plaça universitària, sinó que dóna dret a participar en el procés d'assignació de places.
 4. Les persones candidates que no estiguin d'acord amb el resultat de l'avaluació, poden presentar una reclamació davant de la Comissió d'Avaluació en el termini de 5 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la notificació de l'avaluació. La Comissió haurà de resoldre la reclamació en el termini de cinc dies hàbils i notificarà l'acord a les persones interessades.

Contra aquest acord, la persona interessada pot presentar recurs d'alçada davant del rector de la Universitat en el termini d'un mes.

Reserva de places i admissió

Els candidats que accedeixin a la universitat mitjançant l'accés per als més grans de 40 anys tenen reservat un màxim d'1% de les places de cada ensenyament de grau amb un mínim d'una plaça.

La selecció de candidats per a casdascun dels ensenyaments oficials de grau es fa d'acord amb el títol de grau i universitat pels que s'ha expedit una resolució favorable.

Validesa de l'accés

La prova només és vàlida per accedir al curs acadèmic immediatament posterior a l'any de realització de l'accés.

Per a accedir a la universitat en convocatòries posteriors s'haurà de repetir la prova.