saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informació General per l'Accés a la Universitat per als més grans de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional. Convocatòria 2023

Requisits:

Podran accedir a la universitat per aquesta via les persones que reuneixin els requisits següents:

 1. Tenir 40 anys o fer-los l’any en què es sol·licita l’accés a la universitat.
 2. No estar en possessió de cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies d’accés.
 3. Acreditar experiència laboral o professional relacionada amb l’ensenyament universitari de grau per al qual es sol·licita l’accés.

Matrícula:

L'accés a la Universitat Rovira i Virgili per a més grans de 40 anys es convoca una vegada a l'any per a les persones que vulguin cursar un ensenyament de grau en aquesta universitat i només es pot sol·licitar per a un únic centre d'estudi

La superació del procés d'admissió només és vàlida per accedir al curs acadèmic immediatament posterior. Per tant, si es vol accedir a la universitat en cursos posteriors s'haurà de repetir el procés d'admissió.

La taxa que s'ha d'abonar per a la matrícula de l'accés per a més grans de 40 anys, per a la convocatòria 2023, és de 106,80€.

Calendari convocatòria 2023

FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA De dilluns 13 a dimecres 22 de febrer de 2023 per REGISTRE ELECTRÒNIC: https://seuelectronica.urv.cat/registre.html
RESULTATS VALORACIÓ EXPERIÈNCIA ACREDITADA Pendent de determinar
REALITZACIÓ ENTREVISTES PERSONALS Prevista per al mes de juny, es comunicarà oportunament als candidats a través dels mitjans habituals
PUBLICACIÓ DELS RESULTATS Pendent de determinar
PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA Els candidats que superin l'accés ja tenen formalitzada la preinscripció, per tant, no cal que realitzin cap tràmit

Documentació que cal presentar en el període de matrícula:

 1. Sol·licitud de matrícula amb la declaració jurada que asseguri que reuneix els requisits legals per presentar-se a les proves (demanar document a l’adreça proves.pau@urv.cat).
 2. Currículum vitae documentat. 
 3. Certificat de vida laboral, expedit per l'organisme competent, i contractes de treball o certificats d'empresa on consti específicament l'activitat desenvolupada.
 4. Carta de motivació.
 5. DNI o passaport.
 6. Justificant del pagament de la taxa de matrícula.
 7. Documentació acreditativa, si escau, que justifiqui gaudir d'una bonificació o exempció de la taxa (segons legislació aplicable).

La comissió podrà demanar al candidat/a la documentació aclaridora que consideri pertinent en qualsevol moment del procés.

Lloc de lliurament de la documentació:

Per Registre Electrònic https://seuelectronica.urv.cat/registre.html

Altres opcions de presentació són les següents:​

- Al Registre General de la URV. Se'n pot veure la localització i l'horari a  https://seuelectronica.urv.cat/registre.html  ​ ​

- A les oficines de Correus de l'Estat espanyol, en la forma que s'estableixi reglamentàriament. En el cas d'enviament per correu certificat, la presentació de la documentació a l'oficina de Correus de l'Estat espanyol corresponent s'ha de fer d'acord amb el que disposa l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la sol·licitud, l'escrit o la comunicació adreçat a la Universitat Rovira i Virgili sigui datat i segellat abans de ser certificat. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l'oficina de Correus de l'Estat espanyol corresponent, s'entén com a data vàlida de presentació la d'entrada al registre de la Universitat Rovira i Virgili.​

- A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars de l'Estat espanyol a l'estranger.​

- Altres canals segons l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).​

Si la documentació s'envia per alguna de les vies que no siguin el Registre Electrònic de la Universitat Rovira i Virgili o el Registre General de la Universitat Rovira i Virgili, l'aspirant ho ha de comunicar a la Oficina de l'Estudiant mitjançant un correu electrònic a l'adreça proves.pau@urv.cat dins el període de presentació de sol·licituds, adjuntant-hi la sol·licitud i el justificant adients.​

Estructura de la prova:

L'accés a la universitat per a persones més grans de 40 anys per acreditació de l'experiència laboral o professional s'estructura en dos fases:

 • Valoració de l'experiència acreditada

En base a la informació aportada, és valorarà l'experiència laboral o professional i el contingut tècnic i/o d'especialització d'aquesta en relació amb el títol de grau sol·licitat i la formació adquirida atenent a:

a) Experiència laboral i professional: Es valorarà l'experiència adquirida i demostrable en treballs que es relacionin específicament amb l'ensenyament de grau sol·licitat en base a multiplicar els anys complerts treballats per 0,35000 i els mesos complerts treballats per 0,02916. El resultat obtingut serà multiplicat pel nivell de competència assignat al grup de cotització de la seguretat social, on els grups de cotització 9 i 10 tenen un nivell de 0,6, el grups de cotització 6, 7 i 8 tenen un nivell de 0,8 i els grups de cotització 1, 2, 3, 4 i 5 tenen un nivell de 1. Es valorarà només l'experiència laboral i professional en treballs relacionats específicament amb el grau sol·licitat, amb una qualificació numèrica, expressada amb tres decimals i amb un màxim de 7 punts.

b) Formació: Es valorarà la formació sobre matèries relacionades amb el títol de grau o amb habilitats que aquest títol requereixi així com cursos de caràcter transversal amb una qualificació numèrica, expressada amb tres decimals i amb un màxim de 2 punts.

L'acreditació de la formació es realitzarà mitjançant el corresponent certificat del curs que ha estat avaluat, en el qual ha de constar, necessàriament, el període de realització i les hores de durada.

Només es consideraran el cursos amb una durada igual o superior a 10 hores.

b.1) Dins de l'àmbit professional: Els cursos han de tenir una durada superior a 10 hores, han d'haver estat avaluats i s'ha d'especificar el nombre d'hores de durada. És a dir:

Durada inferior a 10 hores no es  valora
Durada entre 10 i 20 hores 0,005 punts
Durada de més de 20 hores nº hores x 0,005 punts

b.2) Transversal: Es valoraran cursos de caràcter general i que garanteixin l'adquisició de competències transversals (coneixements de català, coneixement de terceres llengües, coneixements d'ofimàtica).

    b.2.1) Coneixements de català

Es valoraran els certificats acreditatius del coneixement del català expedits o homologats per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o pel Servei Lingüístic de la URV.                                                                                                                

Nivell A (coneixements orals) 0,050 punts
Nivell B (coneixements elementals) 0,100 punts
Nivell C (coneixements mitjans) 0,200 punts
Nivell D (coneixements superiors) 0,300 punts
Nivell E (coneixements de llenguatge administratiu) 0,400 punts


Només es valorarà el nivell més alt obtingut.

             b.2.2) Coneixements de terceres llengües

Els certificats acreditatius els han d'haver expedit l'Escola Oficial d'Idiomes o el Servei Lingüístic de la Universitat Rovira i Virgili. Tanmateix també es valoraran les titulacions reconegudes d'acord amb el marc europeu de referències (MECR).

Nivell A

Basic User  

Nivell A1

Nivell A2

0,050 punts

0,100 punts

Nivell B

Independent User

Nivell B1

Nivell B2

0,150 punts

0,200 punts

Nivell C

Proficient User

Nivell C1

Nivell C2

0,300 punts

0,400 punts

Només es valorarà el nivell de coneixement més alt obtingut.

            b.2.3) Coneixements d'Ofimàtica

En els certificats acreditatius dels coneixements d'ofimàtica, per a la seva valoració, necessàriament, haurà de constar el període de realització, les hores de durada i el nivell d'usuari assolit (bàsic, intermedi o avançat).

Durada inferior a 20 hores No es valoren
Durada de més de 20 hores Nº hores x 0,005 punts

Només es valorarà el nivell més alt assolit. No es tindran en compte els cursos dels quals no consti l'avaluació al document que els acrediten.

c) Altres mèrits: Es valoraran altres mèrits a criteri de la comissió amb un màxim d'1 punt.

 • Fase d'entrevista personal

Un cop valorada l'experiència, la comissió realitzarà una entrevista amb el candidat.

La finalitat de l'entrevista serà valorar la maduresa e idoneïetat del candidat per poder seguir i superar amb èxit un ensenyament de grau concret.

Aquesta prova serà qualificada com APTE/A o NO APTE/A.

Qualificació final i superació de la prova

 1. La qualificació final vindrà determinada per la suma de les puntuacions obtingudes en la fase de valoració, qualificada de 0 a 10 i expressada amb tres decimals.
 2. Per superar la prova d'accés, el candidat ha d'obtenir una qualificació d'APTE/A en l'entrevista personal i un mínim de 5 punts a la fase de valoració.
 3. La superació de la prova d'accés no implica l'obtenció d'una plaça universitària, sinó que dóna dret a participar en el procés d'assignació de places.
 4. Les persones candidates que no estiguin d'acord amb el resultat de l'avaluació, poden presentar una reclamació davant de la Comissió d'Avaluació en el termini de 5 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la notificació de l'avaluació. La Comissió haurà de resoldre la reclamació en el termini de cinc dies hàbils i notificarà l'acord a les persones interessades.

Contra aquest acord, la persona interessada pot presentar recurs d'alçada davant del rector de la Universitat en el termini d'un mes.

Reserva de places i admissió

Els candidats que accedeixin a la universitat mitjançant l'accés per als més grans de 40 anys tenen reservat un màxim d'1% de les places de cada ensenyament de grau amb un mínim d'una plaça.

La selecció de candidats per a casdascun dels ensenyaments oficials de grau es fa d'acord amb el títol de grau i universitat pels que s'ha expedit una resolució favorable.

Validesa de l'accés

La prova només és vàlida per accedir al curs acadèmic immediatament posterior a l'any de realització de l'accés.

Per a accedir a la universitat en convocatòries posteriors s'haurà de repetir la prova.