saltar al contingut principal
Cercar
URV

Full Oficial de la Universitat, 63 (desembre 2009-gener 2010)

PFOU

DISPOSICIONS GENERALS I ACORDS DELS ÒRGANS DE GOVERN

Consell de Govern

    Consell de Govern de 22 de desembre de 2009

Docència 

Acord de 22 de desembre de 2009 pel qual s’aprova la nova Normativa de formació permanent que substitueix la Normativa sobre estudis propis de formació de postgrau i cursos d'extensió universitària aprovada per Consell de Govern del 22 de febrer de 2007

Acord de 22 de desembre de 2009 pel qual s’aprova la Normativa per al reconeixement de crèdits en els graus per la participació en activitats universitàries

Acord de 22 de desembre de 2009 pel qual s’aprova la Normativa d’accés a la Universitat Rovira i Virgili per als més grans de 45 anys i per als més grans de 40 anys amb acreditació d’experiència laboral o professional

• Acord de 22 de desembre de 2009 pel qual s’aprova es delega en la Comissió de Docència, delegada del Consell de Govern, l’aprovació dels premis extraordinaris de màster 2007-08 i 2008-09

R+D+I

Acord de 22 de desembre de 2009 pel qual s’aprova, dins el Programa de foment de l’activitat de recerca, el programa de suport als grups de recerca reconeguts

Acord de 22 de desembre de 2009 pel qual s’aprova la modificació de la Normativa d’investigador actiu

Acord de 22 de desembre de 2009 pel qual s’aprova autoritzar la transmissió de participacions de la URV a la societat SIMPPLE

Organització i Recursos

• Acord de 22 de desembre de 2009 pel qual es proposa al Consell Social el pressupost 2010 per a la seva aprovació (vegi's monogràfic FOU 64)

Acord de 22 de desembre de 2009 pel qual s’’aproven la creació del Centre en Canvi Climàtic (C3) i l’establiment d’un Contracte programa triennal amb el finançament aprovat pel Consell de Govern (un màxim de 200.000 €/any segons els objectius assolits). Aquest finançament s’haurà de destinar bàsicament a recursos humans, en especial a personal investigador en formació

Acord de 22 de desembre de 2009 pel qual s’aproven el Pla estratègic i el Reglament del Centre en Canvi Climàtic (C3)

Acord de 22 de desembre de 2009 pel qual s’aprova el programa de beques per a l’aprenentatge dels mètodes docents derivats de l’EEES i la introducció a la recerca per als estudiants de grau, màster oficial i doctorat

Acord de 22 de desembre de 2009 pel qual es proposa al Consell Social la modificació de la plantilla de Personal Docent i Investigador corresponent a la transformació de places de TEU a TU (Disp. Add. 2ª de la Llei orgànica 4/2007, que modifica la LOU)

• Acord de 22 de desembre de 2009 pel qual es proposa al Consell Social la modificació de la plantilla del PDI amb la creació d’una plaça de catedràtic de l’àrea de coneixement d’Arqueologia del Departament d’Història i Història de l’Art i delegar a la Comissió de Recursos Humans, delegada del Consell de Govern, la convocatòria de la plaça i l’aprovació de la composició del tribunal

• Acord de 22 de desembre de 2009 pel qual s’aprova la creació de càtedres d’Excel·lència

Acord de 22 de desembre de 2009 pel qual s’aprova la desafectació d’un espai ubicat al Campus Bellissens de la URV

Acord de 22 de desembre de 2009 pel qual s’aprova la desafectació d’un espai ubicat al Campus Sescelades de la URV

Acord de 22 de desembre de 2009 pel qual s’aprova la desafectació de béns inventariats

• Acord de 22 de desembre de 2009 pel qual s’aprova la modificació de la disposició addicional segona de la Normativa de Registre a la URV
 

Tercera missió

• Acord de 22 de desembre de 2009 pel qual s’aprova la creació de la Càtedra d’Economia Local i Regional al campus Terres de l’Ebre

• Acord de 22 de desembre de 2009 pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts del Consorci Centre de Recursos de Protecció de la Salut i del Medi Ambient, deixant sense efectes la modificació dels susdits Estatuts aprovada en la sessió del Consell de Govern de 5 de novembre de 2009
 

Informes

Informe assumit pel Consell de Govern de 9 de juliol de 2009:

Informe sobre el tancament del Pacte de Dedicació 2008-09 amb inclusió del POA

Informe sobre el Pla de Formació del Personal Docent i investigador (PROFID) 2008-2009

CÀRRECS I PERSONAL

Consell de Govern

• Acord de 22 de desembre de 2009 pel qual es proposa al Consell Social l'assignació de complements addicionals autonòmics per mèrits de docència, de recerca i de gestió als membres del PDI que han obtingut la valoració favorable mitjançant l'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

• Acord de 22 de desembre de 2009 pel qual s’aprova conferir el títol de doctor honoris causa, curs 2010-11, a la professora Dra. Jean Watson

• Acord de 22 de desembre de 2009 pel qual s’aprova la designació de la Dra. Laura Roman Martín com a membre de la Junta Electoral en representació del PDI

• Acord de 22 de desembre de 2009 pel qual s’aprova la designació de la Sra. Karen Cuevas Rodríguez com a representant dels estudiants al Consell Social de la URV

• Acord de 22 de desembre de 2009 pel qual es designa membres de les comissions delegades del Consell de Govern següents:

   Comissió Ordenació Acadèmica i Científica
   Dr. Frederic Adan Domènec
   Sra. Karen Cuevas Rodríguez

   Comissió d'Investigació i Transferència 
   Dr. Josep Manel Ricart Pla (copresident) 
   Dra. Maria Victòria Sànchez Rebull

   Comissió de Recursos Humans
   Dr. Josep Manel Ricart Pla 
   Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó

   Comissió de Recursos Econòmics i Materials 
   Sra. Karen Cuevas Rodríguez

Nomenaments i cessaments de personal de càrrecs acadèmics
Nomenaments i cessaments de personal docent i investigador
 

CONVENIS

Convenis marc de col·laboració

Acord de 22 de desembre de 2009 pel qual es ratifiquen convenis marc de col·laboració
 

Convenis específics

Acord de 22 de desembre de 2009 qual es ratifiquen convenis específics


Tornar a la pàgina principal.