saltar al contingut principal
Cercar
URV

Full Oficial de la Universitat, 62 (agost-novembre 2009)

PFOU

DISPOSICIONS GENERALS I ACORDS DELS ÒRGANS DE GOVERN

Claustre Universitari

    Claustre Universitari de 30 de novembre de 2009

Comunitat universitària

• Acord de 30 de novembre de 2009 pel qual s’aprova la constitució de la Comissió per a l’elaboració d’un nou Pla d’Igualtat
 

Informes

Es presenten els informes següents:

    • Informe del síndic de greuges
    • Informe sobre el Pla d'Igualtat entre els homes i les dones de la URV

Consell de Govern

    Consell de Govern de 5 de novembre de 2009

Docència 

Acord de 5 de novembre de 2009 pel qual s’aprova la implantació dels programes de doctorat corresponents al curs 2009-10

Acord de 5 de novembre de 2009 pel qual s’aprova la proposta de verificació de nous màsters corresponents al curs 2010-11

Organització i Recursos

Acord de 5 de novembre de 2009 pel qual s’aprova la supressió del la Unitat Predepartamental de Geografia i la creació del Departament de Geografia

Acord de 5 de novembre de 2009 pel qual s’aprova el Reglament del Departament de Geografia

Acord de 5 de novembre de 2009 pel qual s’aprova la supressió del la Unitat Predepartamental de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme i la creació del Departament d’Estudis de Comunicació

Acord de 5 de novembre de 2009 pel qual s’aprova el Reglament del Departament d’Estudis de Comunicació

Acord de 5 de novembre de 2009 pel qual es proposa al Consell Social l’aprovació de la previsió de despesa del Capítol 1: despeses de personal 2010

Acord de 5 de novembre de 2009 pel qual s’aprova l’activació de noves places de PAS i l’oferta d'ocupació pública

Acord de 5 de novembre de 2009 pel qual s’aprova l’acord regulador de la jubilació parcial del PAS laboral

Acord de 5 de novembre de 2009 pel qual es proposa al Consell Social la modificació de la plantilla de Personal Docent i Investigador i la convocatòria de noves places i de places de promoció

Acord de 5 de novembre de 2009 pel qual es proposa al Consell Social la modificació de la plantilla de Personal Docent i Investigador corresponent a la transformació de places de TEU a TU (Disp. Add. 2ª de la Llei orgànica 4/2007, que modifica la LOU)

Acord de 5 de novembre de 2009 pel qual s’aproven els indicadors dels contractes programa per al desenvolupament dels plans estratègics de centres i departaments (curs 2009-10)

Acord de 5 de novembre de 2009 pel qual s’aprova la modificació de la normativa que regula el pla de renovació del professorat dels cossos docents universitaris de la URV

Acord de 5 de novembre de 2009 pel qual s’aprova la modificació del Reglament del Departament de Gestió d’Empreses

• Acord de 5 de novembre de 2009 pel qual la Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica assumeixi per delegació del Consell de Govern la competència d’ordenació acadèmica dels títols propis de postgrau

Acord de 5 de novembre de 2009 pel qual s’aproven els criteris per al càlcul de la distribució d’escons al Claustre Universitari

Acord de 5 de novembre de 2009 pel qual s’aprova la distribució d’escons de PDI, PAS i d’estudiants al Claustre Universitari

Acord de 5 de novembre de 2009 pel qual son considerats estudiants de la URV a efectes electorals les persones matriculades per la URV en els màsters interuniversitaris que figuren com a annex

Acord de 5 de novembre de 2009 pel qual s’aprova l’adscripció de les circumscripcions electorals del Claustre Universitari als diferents col·legis electorals

Acord de 5 de novembre de 2009 pel qual s’aprova el calendari electoral que regirà les eleccions de representants al Claustre Universitari

Acord de 5 de novembre de 2009 pel qual s’aprova la desafectació de béns inventariats que figuren com annex

Tercera missió

Acord de 5 de novembre de 2009 pel qual s’aprova la participació de la URV en la Fundació Privada Barcelona Digital Centre Tecnològic (Bdigital)

Acord de 5 de novembre de 2009 pel qual s’aprova la participació de la URV en la Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Permanente (RUEPEP).

Acord de 5 de novembre de 2009 pel qual s’aprova la participació de la Universitat Rovira i Virgili en la constitució del Consorci per a la millora de la competitivitat del turisme i oci a les comarques de Tarragona

Acord de 5 de novembre de 2009 pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts del Consorci Centre de Recursos de Protecció de la Salut i del Medi Ambient

Internacional

Acord de 5 de novembre de 2009 pel qual s’aprova la participació de la URV en la l’Associació d’empreses i centres d’R+D en fotònica i òptica –SECPhO (Southern European Cluster in Photonics and Optics)

Acord de 5 de novembre de 2009 pel qual s’aprova la participació de la Universitat Rovira i Virgili en la constitució de la Red Iberoamericana de Universidades de Investigación (RIDUP)

Acord de 5 de novembre de 2009 pel qual s’aprova la participació de la Universitat Rovira i Virgili en la constitució de l’Associació Campus Internacional Catalunya Sud

Informes

Informe assumit pel Consell de Govern de 9 de juliol de 2009: 

     • Informe sobre la Universitat d'Estiu
     • Informe sobre Empreses de Base Tecnològica
     • Informe sobre la inserció de titulats 
     • Informe sobre la verificació i les modificacions de les memòries de màsters  universitaris presentats segons procediment abreujat 
    • Informe sobre el PROFID 2007-08 
    • Informe sobre investigadors actius any 2009
    • Informe sobre l’avaluació del PDI curs 2008-09
    • Informe sobre el tancament dels contractes programa amb centres i departaments 2008-09
 

Comissions delegades

Comissió d'Investigació i Transferència

Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica

Comissió d’Estudiants i Comunitat Universitària

Comissió de Recursos Humans

CÀRRECS I PERSONAL

Claustre Universitari

    Claustre Universitari de 30 de novembre de 2009

• Acord de 30 de novembre de 2009 pel qual es designa la Sra. Montserrat Boronat Piqué com a síndica de greuges de la Universitat

• Acord de 30 de novembre de 2009 pel qual es designa els membres de la Comissió per a l’elaboració d’un nou Pla d’Igualtat

         Presidenta
         Dra. Montserrat Duch

         PDI
         Dra. Rosa Caballol
         Dr. Jordi Roca
         Dra. Rosa Nogués
         Dr. Roberto Giral
         Dr. Miquel Angel Purcalla

         PAS
         Sra. Arantxa Tévar
         Sra. Margarita Rebenaque

         ESTUDIANTS (4 estudiants)
 

• Acord de 30 de novembre de 2009 pel qual s'escullen els representants del col·lectiu docent i investigador (agrupacions B i C) i dels estudiants del Claustre Universitari al Consell de Govern (article 54.1.b de l'Estatut de la URV ) següents:

         Col·lectiu docent i investigador (agrupació B):
         Dr. Jordi Farré Comas

         Col·lectiu docent i investigador (agrupació C):
         Dr. Frederic Adan Domènech

         Estudiants:
         Sra. Karen Cuevas Rodríguez
         Sr. Nicolas David Vettas
 

Consell de Govern

• Acord de 5 de novembre de 2009 pel qual es proposa al Consell Social l'assignació de complements addicionals autonòmics per mèrits de recerca als membres del PDI laboral que han obtingut la valoració favorable mitjançant l'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

• Acord de 5 de novembre de 2009 pel qual s'aprova conferir el títol de doctor honoris causa, curs 2009-10, al professor Dr. Josep Fontana Lázaro

• Acord de 5 de novembre de 2009 pel qual es designa els membres de les comissions delegades del Consell de Govern següents:

   Comissió de Docència
   Dra. Rosario Barrios Arós

   Comissió d'Estudiants i Comunitat Universitària 
   Dr. John G. Style i Dra. Rosario Barrios Arós

Nomenaments i cessaments de personal de càrrecs acadèmics
Nomenaments i cessaments de personal docent i investigador
 

CONVENIS

Convenis marc de col·laboració

Acord de 5 de novembre de 2009 pel qual es ratifiquen convenis marc de col·laboració 

Convenis específics

Acord de 5 de novembre de 2009 pel qual es ratifiquen convenis específics

Tornar a la pàgina principal.