saltar al contingut principal
Cercar
URV

Full Oficial de la Universitat, 45 (novembre 2006-desembre 2007)

PFOU

DISPOSICIONS GENERALS I ACORDS DELS ÒRGANS DE GOVERN

Claustre Universitari

    Claustre Universitari de 9 de novembre de 2006

Organització i Recursos

•  Acord de 9 de novembre de 2006 pel qual s’aprova la constitució del Claustre Universitari de la URV (2006/2010).

Cooperació Internacional

•  Acord de 9 de novembre de 2006 pel qual es ratifica el codi de conducta de les universitats en matèria de cooperació per al desenvolupament.

•  Acord de 9 de novembre de 2006 pel qual s’acorda l’adhesió a la campanya mundial per a una profunda reforma del sistema d’institucions internacionals.

Comissions del Claustre

•  Acord de 9 de novembre de 2006 pel qual s’aprova la constitució de la Comissió per a l’Elaboració del Pla d’Igualtat amb la funció d’elaborar el pla d’igualtat, establir els seus eixos, objectius, línies d’actuació i accions

•  Acord de 9 de novembre de 2006 pel qual s’aprova  la constitució de la Comissió per a la Qualitat Institucional.

Informes del Claustre Universitarii

• Informe anual del Síndic de Greuges.

• Informe sobre l'organització dels  ensenyaments universitaris.

• Informe anual de la Comissió URV Solidària.

Consell de Govern

    Consell de Govern de 21 de desembre de 2006

Docència

•  Acord de 21 de desembre de 2006 pel qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a la innovació docent i la investigació educativa, any 2007.

•  Acord de 21 de desembre de 2006 pel qual s’aprova la modificació de la Normativa per equiparar estudis en el marc de programes de mobilitat.

R+D+I

•  Acord de 21 de desembre de 2006 pel qual s’aprova la convocatòria d’ajuts d’incorporació a la recerca 2006 (AIRE 2006).

•  Acord de 21 de desembre de 2006 pel qual s’aprova la convocatòria del Programa d’equipament i infrastructura de recerca 2006 (PEIR 2006).

•  Acord de 21 de desembre de 2006 pel qual s’aprova la participació de la URV a l’Institut d’Investigació Sanitària Pere i Virgili (IISPV), el trasllat a l’IISPV de les activitats d’R+D de la URV que es duen a terme a través de la Fundació IRCIS i la Fundació Joan XXIII, així com la desvinculació de la URV de la Fundació IRCIS i de la Fundació Joan XXIII.

•  Acord de 21 de desembre de 2006 pel qual s’aprova la participació de la URV en la fundació privada Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS) .

Tercera missió

•  Acord de 21 de desembre de 2006 pel qual s’aprova la Normativa de la Universitat d’estiu 2007.

Comunitat Universitària

•  Acord de 21 de desembre de 2006 pel qual s’aprova el programa de foment i suport de les associacions i grups d’estudiants de la URV 2007.

Organització i Recursos 

•  Acord de 21 de desembre de 2006 pel qual s’aprova el pressupost de la URV per a l’any 2007, així com la relació de llocs de treballs del PAS annexa al pressupost del qual es publicarà monogràfic.

•  Acord de 21 de desembre de 2006 pel qual s’aproven les modificacions d’aspectes relatius a la plantilla i al col·lectiu de personal docent i investigador i la conseqüent convocatòria extraordinària de places.

•  Acord de 21 de desembre de 2006 pel qual s’aprova el pla de renovació del professorat dels cossos docents universitaris de la URV.

•  Acord de 21 de desembre de 2006 pel qual s’aprova la modificació de la normativa de contractació de personal investigador per a una obra o servei per al desenvolupament de projectes concrets de recerca científica o tècnica.

•  Acord de 21 de desembre de 2006 pel qual s’aprova el Pla de renovació d’equipaments informàtics 2007 (PREI 2007).

•  Acord de 21 de desembre de 2006 pel qual s’aprova el desplegament de la Normativa de promoció del PAS: valoració de llocs de treball.

•  Acord de 21 de desembre de 2006 pel qual s’aprova la desafectació de diversos béns.

Comissions delegades

Comissió de Recursos Econòmics i Materials

Comissió de Recursos Humans

Comissió d’Investigació i Transferència

CÀRRECS I PERSONAL

Claustre Universitari

•  Acord de 9 de novembre de 2006 pel qual s’aprova  la composició de la Mesa del Claustre.

•  Acord de 9 de novembre de 2006 pel qual s’escullen els representants del Claustre al Consell de Govern (art 54.1.b de l’Estatut de la URV).

Consell de Govern 

•  Acord de 21 de desembre de 2006 pel qual s’aprova la renovació de membres de les comissions delegades.

•  Acord de 21 de desembre de 2006 pel qual s’aprova designar la Sra. Margarita Rebenaque Esteve (PAS) i el Sr. Víctor Franch Gimeno (estudiant) com a representants d’aquests col·lectius al Consell Social de la URV .

•  Acord de 21 de desembre de 2006 pel qual s’aprova designar el Sr. Jordi Ribé Martínez (estudiant) com a representant d’aquest col·lectiu a la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya.

•  Acord de 21 de desembre de 2006 pel qual s’aprova el canvi d’adscripció del professor Francisco Javier Sigró Rodríguez del Departament d’Història i Història de l’Art a la Unitat Predepartamental de Geografia.

•  Acord de 21 de desembre de 2006 pel qual s’aprova la constitució de la Comissió del pla de formació del personal docent i investigadors i es designa el Dr. Ángel Pío González Soto com a membre del col·lectiu docent i investigador de la URV proposat pel Consell de Govern.

Nomenaments i cessaments de personal de càrrecs acadèmics

Nomenaments de personal docent i investigador


  
CONVENIS

Convenis marc de col·laboració

Acord de 21 de desembre de 2006, pel qual es ratifiquen els convenis marc de col·laboració.

Convenis específics

Acord de  21 de desembre  de 2006, pel qual es ratifiquen els convenis específics.Tornar a la pàgina principal.