saltar al contingut principal
Cercar
URV

Política institucional d'accés obert de la Universitat Rovira i Virgili

PREÀMBUL/EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Declaració de Budapest (Budapest Open Acces Initiative, 2002) defineix per primera vegada open access com el lliure accés a través d'Internet a la literatura científica, respectant les lleis de copyright existents, i advoca per la retenció dels drets d'explotació de les publicacions per part dels autors i les institucions. En la Declaració de Bethesda (2003), a més, s'esmenta l'arxiu immediat dels treballs per facilitar aquest accés en obert. Finalment, a la Declaració de Berlín (2003) es manifesten les grans possibilitats que ofereix Internet en la difusió del coneixement, s'avala el paradigma d'open access, i es recullen els termes de les dues declaracions anteriors. En ella s'estableixen amb claredat quines són les dues formes per aconseguir l'accés obert: la via verda (el dipòsit dels documents en repositoris) i la via daurada (la publicació en revistes d'accés obert). Queda clar, doncs, que l'objectiu final d'una política que pretengui potenciar el model d'accés obert en l'àmbit de la comunicació científica s'ha d'orientar a facilitar, promoure i incentivar la posada en marxa d'iniciatives relacionades amb aquestes dues vessants, és a dir, facilitar que els investigadors dipositin les seves publicacions en repositoris i, per altra, incentivar que publiquin en revistes d'accés obert.

La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) va aprovar el dia 1 de Juliol de 2010 el "Document marc de mandat d'accés obert de la recerca de les universitats de Catalunya elaborat pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya", que inclou els trets bàsics que haurien d'incorporar els acords que es prenguessin en aquest sentit en cadascuna de les universitats.

La Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, preveu en l'article 37, entre d'altres qüestions, la necessitat d'impulsar els repositoris d'accés obert, i l'obligació per part dels investigadors finançats amb fons públics de fer pública una versió digital dels continguts acceptats per part de publicacions científiques avalant el paradigma de l'accés obert.

L'accés obert implica que qualsevol usuari amb accés a Internet, en qualsevol moment, pugui accedir a un article, llegir-lo, baixar-lo, desar-lo, imprimir-lo, emprar-lo, i fer-ne mineria de dades, sempre respectant els possibles drets d'explotació de les publicacions per part d'autors i institucions, així com arxivar-lo de forma immediata en repositoris per facilitar-ne l'accés. També explicita les dues vies per aconseguir l'accés obert: el dipòsit de documents en repositoris institucionals i la publicació en revistes d'accés obert.

ACORD

Per tal de promoure la difusió de la producció científica i acadèmica en accés obert, el Consell de Govern acorda:

  • Que el personal docent i investigador (PDI) i d'administració i serveis (PAS) de la Universitat Rovira i Virgili dipositi les seves publicacions acadèmiques i científiques (articles de revista,

textos presentats en congressos, documents cientificotècnics, llibres o capítols de llibres, informes de cerca, etc.) dutes a terme en el marc de la seva activitat a la URV al repositori institucional de la Universitat.

En fer‐ho, es tindran en compte les condicions establertes pels editors en relació amb l'arxiu de documents en repositoris institucionals d'accés obert. Segons les condicions que estableixi l'editorial es permetrà l'accés lliure al text complet de la versió final publicada, postprint, edició preliminar, preprint, o la versió final amb embargament. L'arxivament dels documents s'ha de dur a terme just després de la seva publicació definitiva i en qualsevol cas en un termini no superior als sis mesos.

  • Que els doctorands i els estudiants de la Universitat Rovira i Virgili dipositin els seus treballs de doctorat, màster o fi de grau al repositori institucional de la Universitat, Repositori Institucional URV (http://repositori.urv.cat)

La Universitat Rovira i Virgili encoratja el Personal Docent i Investigador i d'Administració i Serveis per tal que publiqui en revistes d'accés obert, sempre que no hi hagi raons objectives que ho desaconsellin.

La Universitat adoptarà altres mesures d'incentivació que consideri oportunes per tal de donar compliment al present mandat a partir de l'1 d'abril del 2014, quan estigui disponible el repositori institucional de la URV.

Pel que fa als repositoris d'accés obert (propis o consorciats), la Universitat Rovira i Virgili es compromet a:

  • vetllar pel respecte als drets d'autor, propietat intel·lectual i confidencialitat,
  • seguir normatives i criteris internacionals per al repositori institucional,
  • garantir la relació entre el programa de Gestió de la Recerca (Grec), el de gestió de continguts acadèmics (URVMoodle) i el repositori institucional, de manera que es faciliti l'autoarxiu dels documents introduïts en qualsevol d'aquestes plataformes,
  • ‐se amb la resta del sistema universitari per tal que els recol·lectors de producció científica i acadèmica d'àmbits nacional i internacional, RECERCAT, MDX, TDX, RECOLECTA, DRIVER, etc. puguin recollir la totalitat de la producció científica i acadèmica de la universitat,
  • incrementar la visibilitat i la interoperabilitat dels documents incorporant‐lo a cercadors acadèmics (Scirus, GoogleScholar,...), recol·lectors (OAISTER,...), etc.,
  • preservar i mantenir l'accés perpetu als documents dipositats en el repositori,
  • eximir el personal docent i investigador de la referència i lliurament de la documentació dipositada en el repositori institucional de la URV en les convocatòries d'ajuts de caire intern i en els concursos que realitzi,
  • i a coordinar‐se amb l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya perquè pugui accedir a la documentació dipositada en el repositori institucional de la URV a fi d'eximir el personal docent i investigador de la referència i lliurament de l'esmentada documentació en les sol·licituds d'ajuts, avaluacions i acreditacions.