saltar al contingut principal
Cercar
URV

LINE - Ajuts per fomentar la incorporació i visualitzaciò d'investigadors/res emergents a la URV - Banco Santander 2011 - 1a edició

Resolució de la vicerectora d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries, presidenta de la Comissió delegada d’Investigació i Institucions Sanitàries, en execució de l’acord de 7 de juliol de 2011 de la Comissió esmentada, per la qual es concedeixen ajuts per fomentar la incorporació i visualitzacio d’investigadors emergents a la URV – Banco Santander 2011 (LINE2011)
 

Per Resolució de la vicerectora d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries, presidenta de la Comissió delegada d'Investigació i Transferència, en execució de l’acord de 15 de febrer de 2011 de l’esmentada Comissió, es convocaven ajuts per fomentar la incorporació i visualització d’investigadors emergents a la URV - Banco Santander 2011 (LINE2011)
 

Vist l’acord de la Comissió delegada d’Investigació i Transferència de 7 de juliol de 2011, de conformitat amb allò establert a l’apartat 12 de la resolució abans esmentada, a la vista de la proposta de la comissió d’avaluació i, si s’escau, de les al·legacions presentades,
 

RESOLC
 

1. Concedir els expedients que es relacionen a l’annex 1 d’aquesta resolució per l’import que s’indica.
 

2. Pressupost aprovat. L’execució del projecte i la justificació de les despeses ocasionades per la seva realització s’han d’adequar a l’estructura i imports del pressupost aprovat, sense possibilitat de compensació d’unes partides amb altres. El beneficiari pot sol·licitar canvis entre partides, de forma motivada, abans del termini d’execució de les despeses afectades.
 

3. Pagament. El pagament inicial (60%) es tramitarà amb motiu d’aquesta resolució de concessió. El segon pagament, corresponent al 40% restant, es realitzarà en rebre la URV la notificació de la concessió d’un ajut en una convocatòria competitiva.
 

4. Justificació. La justificació de la utilització dels ajuts concedits es realitzarà d’acord amb allò establert a les bases de la convocatòria del programa.
 

5. Emissió d’informes. Hi ha dos tipus d’informes de seguiment: el científic – tècnic i l’econòmic.
 

5.1. L’informe científic – tècnic dóna compta de l’estat de desenvolupament del projecte en relació amb els seus objectius.
 

5.2. L’informe econòmic recull les inversions i despeses efectivament realitzades i pagades relatives al projecte.
 

5.3. Aquests dos documents es remetran al Vicerectorat d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries abans del 30 de juny de 2012 (informe de seguiment) i del 31 de gener de 2013 (informe final) i contindran la informació relativa als primers 12 mesos (informe de seguiment) i al total de 18 mesos de durada del projecte (informe final).
 

6. Documentació justificativa. Els documents acreditatius de què l’actuació subvencionada ha estat efectivament executada, així com els informes de seguiment hauran de ser complimentats segons els models de impresos normalitzats i els mitjans telemàtics facilitats en els servidors d’informació de la URV.
 

7. Custòdia de la documentació. La documentació original justificativa de l’execució del projecte haurà d’estar a disposició del Vicerectorat d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries.
 

8. Modificació de l’ajut. Qualsevol canvi que suposi una modificació de les condicions de concessió de l’ajut requerirà la sol·licitud motivada del beneficiari. Aquesta sol·licitud haurà de ser presentada abans del termini de realització del projecte i requerirà l’autorització expressa del Vicerectorat.
 

9. Incompliment. L’incompliment total o parcial de les condicions establertes per al desenvolupament del projecte en aquesta resolució, en la convocatòria o en altres normatives aplicables, donarà lloc, prèvia incoació de l’oportú expedient, a la revocació total o parcial de l’ajut concedit i al reintegrament de les quanties indegudament percebudes.
 

10. Publicitat. Les publicacions i altres resultats que derivin del projecte hauran de citar, en l’apartat adequat, la Universitat Rovira i Virgili, el Banco Santander i la Generalitat de Catalunya com a entitats finançadores, fent esment del número de referència assignat al projecte.
 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la notificació, sense perjudici d’interposar potestativament recurs de reposició davant del Consell de Govern en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/92.
 

Tarragona 7 de juliol de 2011
 

Rosa Solà Alberich

Vicerectora d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries