saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010): Itinerari a Temps Parcial

Contingut (Itinerari a Temps Parcial)

1r curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia Matèria
Anual
20214005 Matemàtiques I 9 Bàsica Matemàtiques
Primer Quadrimestre
20214008 Química I 6 Bàsica Química
20214001 Expressió Gràfica 6 Bàsica Expressio Gràfica
Segon Quadrimestre
20214002 Computació en Enginyeria de Processos 6 Bàsica Informàtica
20214009 Química II 6 Bàsica Química

1r curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia Matèria
Anual
20214116 Fonaments d'Enginyeria de Processos 9 Obligatòria  
Primer Quadrimestre 
20214003 Física 6 Bàsica Física
Segon Quadrimestre
20214004 Fisicoquímica 6 Bàsica Física
20214110 Enginyeria Fluidomecànica 6 Obligatòria  

2n curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre
20214006 Matemàtiques II 6 Bàsica Matemàtiques
20214119 Enginyeria Tèrmica 6 Obligatòria  
Segon Quadrimestre
20214011 Edafologia i Climatologia 6 Bàsica Geologia
20214103 Electrotècnia 6 Obligatòria  

2n curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia Matèria
Anual
20214115 Processament d'Aliments per Fred i Calor 9 Obligatòria  
20214124 Química i Anàlisi dels Aliments 9 Obligatòria  
Primer Quadrimestre
 20214007 Fonaments de Bioquímica i Biologia 6 Bàsica Biologia
Segon Quadrimestre
20214010 Economia i Organització Industrial 6 Bàsica Empresa
20214123 Microbiologia d'Aliments 6 Obligatòria  

3r curs - 1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Anual
20214114 Enginyeria de Processos Agroalimentàris I 6 Obligatòria
Primer Quadrimestre
20214104 Resistència de Materials i Càlcul d'Estructures 6 Obligatòria
20214107 Fitotècnia 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
20214108 Bases Tecnològiques de la Producció Animal 3 Obligatòria
20214102 Cartografia i Topografia 6 Obligatòria
20214109 Protecció de Cultius 3 Obligatòria

3r curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Anual
20214121 Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries 6 Obligatòria
20214125 Qualitat en Processos Agroalimentaris 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
20214105 Control i Instrumentació 6 Obligatòria
20214126 Gestió de Qualitat d'una Indústria Agroalimentària 3 Obligatòria
Segon Quadrimestre
20214120 Màquines i Motors Tèrmics 3 Obligatòria
20214101 Biotecnologia de les Indústries Agroalimentàries 3 Obligatòria

4t curs -1r any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Anuals
20214111 Tecnologia del Medi Ambient 6 Obligatòria
Primer Quadrimestre
20214118 Enginyeria de Processos Agroalimentaris II 3 Obligatòria
20214117 Construccions Agroalimentàries 3 Obligatòria
20214122 Enginyeria de les Instal·lacions de les Indústries Agroalimentàries 3 Obligatòria
Segon Quadrimestre
20214401 Pràctiques Externes (*) 12 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.
  Optatives 3 Optativa

4t curs - 2n any

Codi Assignatures ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
20214106 Oficina Tècnica 6 Obligatòria
20214113 Comercialització i Valoració de les Indústries Agroalimentàries 3 Obligatòria
20214112 Gestió i Valorització de Subproductes Agroindustrials 3 Obligatòria
  Optatives 3 Optativa
Segon Quadrimestre
20214301 Treball de Fi de Grau (**) 12 Obligatòria
(**) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau. En aquest 70% han d'estar incloses totes les assignatures de 1r i 2n curs.
  Optatives 3 Optativa