saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010) (en extinció)

Branca: Enginyeria i Arquitectura

Estructura

CURS ASSIGNATURES FORMACIÓ BÀSICA ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES ASSIGNATURES OPTATIVES PRÀCTIQUES EXTERNES TREBALL DE FI DE GRAU TOTALS
1r  45 15 0 ---- ---- 60
2n  24 36 0 ---- ---- 60
3r  ---- 60 0 ---- ---- 60
4t  ---- 27 9 12 (Obligatòria) 12 60
TOTALS  69 138 9 12 12 240

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Anual  
 20214005 Matemàtiques  I 9 Bàsica  Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
 20214116 Fonaments d'Enginyeria de Processos 9 Obligatòria    
Primer Quadrimestre  
20214008 Química I 6 Bàsica Química Enginyeria i Arquitectura
20214001 Expressió Gràfica 6 Bàsica Expresió Gràfica Enginyeria i Arquitectura
20214003 Física 6 Bàsica Física Enginyeria i Arquitectura
Segon Quadrimestre  
20214002 Computació en Enginyeria de Processos 6 Bàsica Informàtica Enginyeria i Arquitectura
20214009 Química II 6 Bàsica Química Enginyeria i Arquitectura
20214004 Fisicoquímica 6 Bàsica Física Enginyeria i Arquitectura
20214110 Enginyeria Fluidomecànica 6 Obligatòria    

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Anual  
20214115 Processament d'Aliments per Fred i Calor 9 Obligatòria    
20214124 Química i Anàlisi dels Aliments 9 Obligatòria    
Primer Quadrimestre  
20214006 Matemàtiques II 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
20214007 Fonaments de Bioquímica i Biologia 6 Bàsica Biologia Ciències
20214119 Enginyeria Tèrmica 6 Obligatòria    
Segon Quadrimestre  
20214010 Economia i Organització Industrial 6 Bàsica Empresa Enginyeria i Arquitectura
20214011 Edafologia i Climatologia 6 Bàsica Geologia Ciències
20214103 Electrotècnia 6 Obligatòria    
20214123 Microbiologia d'Aliments 6 Obligatòria    

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
20214114 Enginyeria de Processos Agroalimentaris I 6 Obligatòria
20214121 Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries 6 Obligatòria
20214125 Qualitat en Processos Agroalimentaris 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
20214104 Resistència de Materials i Càlculs d'Estructures 6 Obligatòria
20214107 Fitotècnia 6 Obligatòria
20214105 Control i Instrumentació 6 Obligatòria
20214126 Gestió de Qualitat d'una Indústria Agroalimentària 3 Obligatòria
Segon Quadrimestre
20214108 Bases Tecnològiques de la Producció Animal 3 Obligatòria
20214102 Cartografia i Topografia 6 Obligatòria
20214120 Màquines i Motors Tèrmics 3 Obligatòria
20214109 Protecció de Cultius 3 Obligatòria
20214101 Biotecnologia de les Indústries Agroalimentàries 3 Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anuals
20214111 Tecnologia del Medi Ambient 6 Obligatòria
Primer Quadrimestre
20214106 Oficina Tècnica 6 Obligatòria
20214113 Comercialització i Valoració de les Indústries Agroalimentàries 3 Obligatòria
20214118 Enginyeria de Processos Agroalimentàris II 3 Obligatòria
20214117 Construccions Agroalimentàries 3 Obligatòria
20214122 Enginyeria de les Instal·lacions de les Indústries Agroalimentàries 3 Obligatòria
20214112 Gestió i Valorització de Subproductes Agroindustrials 3 Obligatòria
  Optatives 3 Optativa
Segon Quadrimestre
20214301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
20214401 Pràctiques Externes (**) 12 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau. En aquest 70% han d'estar incloses totes les assignatures de 1r i 2n curs.
(**) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.
  Optatives 6 Optativa