saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Educació Infantil (2009): Taula d'Adaptacions

En les assignatures del nou pla, l'adaptació de les quals no requereix tenir superades totes les assignatures indicades del pla preexistent, l'estudiant haurà de triar les assignatures del pla preexistent, que quedaran excloses per qualsevol altra adaptació. 

ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT ASSIGNATURA NOU PLA
Codi Denominació Crèdits Codi Denominació ECTS
Cal haver superat tres d'entre aquestes assignatures: 11254003
11264003
11274003
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18
11091006
11101006
11111005
11121005
11131006
11141006
11181005
Bases Psicològiques de l'Educació Especial 4,5
11091012
11101013
11111012
11121015
11131014
11141014
11181012
Psicologia de l'Educació 4,5
11111103
11181103
Psicologia de l'Educació Infantil 4,5
11091002
11101002
11111002
11121002
11131002
11141002
11181002
Psicologia Evolutiva 4,5
ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT ASSIGNATURA NOU PLA
Codi Denominació Crèdits Codi Denominació ECTS
Cal haver superat dues d'entre aquestes assignatures: 11254004
11264004
11274004
Habilitats Comunicatives 12
11111016
11181016
Desenvolupament de les Habilitats Lingüístiques 6
11101027
11101028
11121029
11121030
11131025
11131026
11141036
11141037
Idioma Estranger i la seva Didàctica I 4,5
11141038
11141039
Idioma Estranger i la seva Didàctica II 4,5
11111009
11181009
Literatura Infantil 4,5
11091103
11101023
11111106
11121026
11131022
11141101
11181106
Llengua i Literatura Catalanes 6
11091102
11091102
11111105
11121101
11131102
11141023
11181105
Llengua i Literatura Espanyoles 4,5
11091013
11101014
11111013
11121016
11131015
11141015
11181013
Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació 4,5
11091219
11101219
11111219
11121219
11131219
11141219
11181219
Tècniques d'Expressió Oral per a Llengües Estrangeres 4,5
ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT ASSIGNATURA NOU PLA
Codi Denominació Crèdits Codi Denominació ECTS
Cal haver superat tres d'entre aquestes assignatures, dues de les quals han de ser troncals:      
11091208
11101208
11111208
11121208
11131208
11141208
11181208
Aprenentatge de Procediments 4,5 11254002
11264002
11274002
Processos i Contextos Educatius¹ 18
11091001
11101001
11111001
11121001
11131001
11141001
11181001
Didàctica General I 4,5
11091007
11101007
11111006
11121006
11131007
11141007
11181006
Didàctica General II 4,5
11091205
11101205
11111205
11121205
11131205
11141205
11181205
Investigació Didàctica a l'Aula 4,5
11111104
11181104
Metòdes i Tècniques en Educació Infantil 6
11091011
11101012
11111011
11121014
11131013
11141013
11181011
Organització del Centre Escolar 4,5
11091004
11101004
11111004
11121004
11131004
11141004
11181004
Teories i Institucions Contemporànies d'Educació 4,5
11091204
11101204
11111204
11121204
11131204
11141204
11181204
Tutoria i Avaluació a l'Aula 4,5

¹ Per reconèixer l'assignatura "Processos i Contextos Educatius" cal haver superat un mínim de 13,5 crèdits d'entre els quals 9 han de correspondre necessàriament a les assignatures troncals del pla preexistent següents: "Didàctica General I", "Didàctica General II", "Organització del Centre Escolar" o "Teories i Institucions Contemporànies d'Educació".

ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT ASSIGNATURA NOU PLA
Codi Denominació Crèdits Codi Denominació ECTS
11091003
11101003
11111003
11121003
11131003
11141003
11181003
Sociologia de l'Educació 4,5 11254001
11264001
11274001
Societat, Família i Educació 12
I, al menys, una de les següents:
11091209
11101209
11111209
11121209
11131209
11141209
11181209
Desenvolupament Moral 4,5
11091207
11101207
11111207
11121207
11131207
11141207
11181207
Els Processos d'Aculturació en l'Educació 4,5
11111102
11181102
Desenvolupament Fisiològic del Nen 4,5
ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT ASSIGNATURES NOU PLA
Codi Denominació Crèdits Codi Denominació ECTS
Cal haber aprovat alguna d'aquestes assignatures: 11254009
11264009
11274009
Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Desenvolupament 6
11091021 Alteracions en l'Aprenentatge de la Lectura i l'Escriptura 4,5
11091016 Aspectes Didàctics i Organitzatius de l'Educació Especial 6
11091009 Aspectes Evolutius i Educatius de la Deficiència Auditiva 6
11091017 Aspectes Evolutius i Educatius de la Deficiència Motòrica 6
11091023 Aspectes Evolutius i Educatius de la Deficiència Visual 6
11091010
11101011
11111010
11121013
11131012
11141012
11181010
Bases Pedagògiques de l'Educació Especial 4,5
11091018 Deficiència Mental i Desenvolupament Psicològic 4,5
11091008 Educació Física en Alumnes amb Necessitats Educatives Especials 4,5
11091211
11101211
11111211
11121211
11131211
11141211
11181211
Intervenció a l'Aula Davant els Problemes de Conducta 4,5
11091206
11101206
11111206
11121206
11131206
11141206
11181206
Intervenció Educativa en Nens Superdotats 4,5
11091022 Intervenció Psicoeducativa en l'Aprenentatge de la Lectoescriptura 4,5
ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT ASSIGNATURES NOU PLA
Codi Denominació Crèdits Codi Denominació ECTS
Cal haber aprovat alguna d'aquestes assignatures: 11254101
11264101
11274101
Ensenyament i Aprenentatge de la Música, l'Expressió Plàstica i l'Expressió Corporal I 6
11091201
11101201
11111201
11121201
11131201
11141201
11181201
Activitats Físiques Organitzades en el Medi Natural 4,5
11121023 Agrupacions Musicals I 4,5
11121024 Agrupacions Musicals II 4,5
11091212
11101212
11111212
11121212
11131212
11141212
11181212
Ànalisi Musical 4,5
11101018 Aprenentatge i Desenvolupament Motor 6
11101010 Bases Biològiques i Fisiològiques del Moviment 6
11111007
11181007
Desenvolupament de l'Expressió Musical i la seva Didàctica 6
11111008
11181008
Desenvolupament de l'Expressió Plàstica i la seva Didàctica 6
11111019
11181019
Desenvolupament Psicomotor 6
11101022 Didàctica de l'Educació Física I 4,5
11101020 Didàctica de l'Educació Física II 4,5
11121019 Didàctica de l'Expressió Musical I 4,5
11121020 Didàctica de l'Expressió Musical II 4,5
11101019 Habilitats Físicoesportives 4,5
11101009 Habilitats Perceptivomotrius Bàsiques 4,5
11121025 Història de la Música i del Folklore 4,5
11121008
11131009
11141009
Educació Física i la seva Didàctica I 4,5
11091202
11101202
11111202
11121202
11131202
11141202
11181202
Expressió Corporal 4,5
11091005
11101005
11131005
11141005
Expressió Musical i la seva Didàctica 4,5
11091024
11101024
11131023
11141024
Expressió Plàstica i la seva Didàctica 4,5
11121010 Formació Instrumental I 4,5
11121022 Formació Instrumental II 4,5
11121011 Formació Rítmica i Dansa 4,5
11121012 Formació Vocal i Auditiva 4,5
11121009 Llenguatge Musical 4,5
11091213
11101213
11111213
11121213
11131213
11141213
11181213
Metodologia Elemental de la Música 4,5
11111101
11181101
Taller de Manualitzacions 4,5
11091203
11101203
11111203
11121203
11131203
11141203
11181203
Tècniques Plàstiques en el Marc Escolar 4,5
11101021 Teoria i Pràctica de l'Acondicionament Físic 6
ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT ASSIGNATURES NOU PLA
Codi Denominació Crèdits Codi Denominació ECTS
Cal haber aprovat alguna d'aquestes assignatures:      
11091223
11101223
11111223
11121223
11131223
11141223
11181223
Ciència de la Vida 4,5 11254107
11264107
11274107
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals, Ciències Socials i les Matemàtiques I 6
11131010 Ciències Experimentals i la seva Didàctica I 4,5
11131019 Ciències Experimentals i la seva Didàctica II 4,5
11131011 Ciències Socials i la seva Didàctica I 4,5
11131020 Ciències Socials i la seva Didàctica II 4,5
11111018
11181018
Desenvolupament del Pensament Matemàtic i la seva Didàctica 6
11131101 Didàctica de Càlcul 4,5
11091220
11101220
11111220
11121220
11131220
11141220
11181220
Didàctica de la Geometria 4,5
11091222
11101222
11111222
11121222
11131222
11141222
11181222
Educació Mediambiental 4,5
11101026
11121028
11131104
11141026
11111021
11181021
El Medi Natural i la seva Didàctica 4,5
11101025
11121027
11131103
11141025
11111020
11181020
El Medi Social i la seva Didàctica 4,5
11091101 El Medi Social i Natural i la seva Didàctica 6
11101008
11121007
11131008
11141008
Matemàtiques i la seva Didàctica I 4,5
11131021 Matemàtiques i la seva Didàctica II 4,5
11091215
11101215
11111215
11121215
11131215
11141215
11181215
Pedagogia de la Religió 6
11091214
11101214
11111214
11121214
11131214
11141214
11181214
Religió i Cultura 4,5
11091221
11101221
11111221
11121221
11131221
11141221
11181221
Utilització de les Fonts Històriques en la Didàctica de les Ciències Socials 4,5
ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT ASSIGNATURES NOU PLA
Codi Denominació Crèdits Codi Denominació ECTS
Cal haber aprovat una d'aquestes assignatures: 11254104
11264104
11274104
Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües i la Lecto-Escriptura I 6
11091217
11101217
11111217
11121217
11131217
11141217
11181217
Comentari i Anàlisi de Textos de Literaruta Espanyola Contemporània o 4,5
11111017
11181017
Didàctica de la Llengua en l'Etapa 0-6 6
11091104
11101102
11121102
11131024
11141102
Didàctica de la Llengua I 6
11131105
11141027
Didàctica de la Llengua II 4,5
11141028
11141029
Fonètica 4,5
11141034
11141035
Lingüística 4,5
11141040
11141041
Literatura Estrangera 4,5
11141030
11141031
Llengua Estrangera 4,5
11141032
11141033
Morfosintaxi i Semàntica 9
11091216
11101216
11111216
11121216
11131216
11141216
11181216
de Llengua i Literatura Catalanes 4,5
11091218
11101218
11111218
11121218
11131218
11141218
11181218
Textos Infantils i Juvenils 4,5
ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT ASSIGNATURA NOU PLA
Codi Denominació Crèdits Codi Denominació ECTS
Cal haver superat una d'entre aquestes assignatures: 11254005
11264005
11274005
Escola Inclusiva i Atenció Primerenca 6
11091018 Deficiència Mental i Desenvolupament Psicològic 4,5
11091019 Intervenció Educativa en la Deficiència Mental 4,5
11091020 Trastorns de la Conducta i de la Personalitat 6
ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT ASSIGNATURES NOU PLA
Codi Denominació Crèdits Codi Denominació ECTS
Cal haber aprovat dues d'aquestes assignatures: 11254102
11264102
11274102
Ensenyament i Aprenentatge de la Música, l'Expressió Plàstica i l'Expressió Corporal II 12
11091201
11101201
11111201
11121201
11131201
11141201
11181201
Activitats Físiques Organitzades en el Medi Natural 4,5
11121023 Agrupacions Musicals I 4,5
11121024 Agrupacions Musicals II 4,5
11091212
11101212
11111212
11121212
11131212
11141212
11181212
Anàlisi Musical 4,5
11101018 Aprenentatge i Desenvolupament Motor 6
11101010 Bases Biològiques i Fisiològiques del Moviment 6
11111007
11181007
Desenvolupament de l'Expressió Musical i la seva Didàctica 6
11111008
11181008
Desenvolupament de l'Expressió Plàstica i la seva Didàctica 6
11111019
11181019
Desenvolupament Psicomotor 6
11101022 Didàctica de l'Educació Física I 4,5
11101020 Didàctica de l'Educació Física II 4,5
11121019 Didàctica de l'Expressió Musical I 4,5
11121020 Didàctica de l'Expressió Musical II 4,5
11101019 Habilitats Fisicoesportives 4,5
11101009 Habilitats Perceptivomotrius Bàsiques 4,5
11121025 Història de la Música i del Folklore 4,5
11121008
11131009
11141009
Educació Física i la seva Didàctica I 4,5
11091202
11101202
11111202
11121202
11131202
11141202
11181202
Expressió Corporal 4,5
11091005
11101005
11131005
11141005
Expressió Musical i la seva Didàctica 4,5
11091024
11101024
11131023
11141024
Expressió Plàstica i la seva Didàctica 4,5
11121010 Formació Instrumental I 4,5
11121022 Formació Instrumental II 4,5
11121011 Formació Rítmica i Dansa 4,5
11121012 Formació Vocal i Auditiva 4,5
11121009 Llenguatge Musical 4,5
11091213
11101213
11111213
11121213
11131213
11141213
11181213
Metodologia Elemental de la Música 4,5
11111101
11181101
Taller de Manualitzacions 4,5
11091203
11101203
11111203
11121203
11131203
11141203
11181203
Tècniques Plàstiques en el Marc Escolar 4,5
11101021 Teoria i Pràctica de l'Acondicionament Físic 6
ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT ASSIGNATURES NOU PLA
Codi Denominació Crèdits Codi Denominació ECTS
Cal haver superat una d'entre aquestes assignatures:      
11091223
11101223
11111223
11121223
11131223
11141223
11181223
Ciència de la Vida 4,5 11254108
11264108
11274108
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals, Ciències Socials i les Matemàtiques II 6
11131010 Ciències Experimentals i la seva Didàctica I 4,5
11131019 Ciències Experimentals i la seva Didàctica II 4,5
11131011 Ciències Socials i la seva Didàctica I 4,5
11131020 Ciències Socials i la seva Didàctica II 4,5
11111018
11181018
Desenvolupament del Pensament Matemàtic i la seva Didàctica 6
11131101 Didàctica del Càlcul 4,5
11091220
11101220
11111220
11121220
11131220
11141220
11181220
Didàctica de la Geometria 4,5
11091222
11101222
11111222
11121222
11131222
11141222
11181222
Educació Mediambiental 4,5
11101026
11121028
11131104
11141026
11111021
11181021
El Medi Natural i la seva Didàctica 4,5
11101025
11121027
11131103
11141025
11111020
11181020
El Medi Social i la seva Didàctica 4,5
11091101 El Medi Social i Natural i la seva Didàctica 6
11101008
11121007
11131008
11141008
Matemàtiques i la seva Didàctica I 4,5
11131021 Matemàtiques i la seva Didàctica II 4,5
11091215
11101215
11111215
11121215
11131215
11141215
11181215
Pedagogia en la Religió 6
11091214
11101214
11111214
11121214
11121214
11141214
11181214
Religió i Cultura 4,5
11091221
11101221
11111221
11121221
11131221
11141221
11181221
Utilització de les Fonts Històriques en la Didàctica de les Ciències Socials 4,5
ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT ASSIGNATURES NOU PLA
Codi Denominació Crèdits Codi Denominació ECTS
Cal haber aprovat una d'aquestes assignatures: 11254105
11264105
11274105
Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües i la Lecto-Escriptura II 6
11091217
11101217
11111217
11121217
11131217
11141217
11181217
Comentari i Anàlisi de Textos de Literatura Espanyola Contemporània 4,5
11111017
11181017
Didàctica de la Llengua en l'Etapa 0-6 6
11091104
11101102
11121102
11131024
11141102
Didàctica de la Llengua I 6
11131105
11141027
Didàctica de la Llengua II 4,5
11141028
11141029
Fonètica 4,5
11141034
11141035
Lingüística 4,5
11141040
11141041
Literatura Estrangera 4,5
11141030
11141031
Llengua Estrangera 4,5
11141032
11141033
Morfosintaxi i Semàntica 9
11091216
11101216
11111216
11121216
11131216
11141216
11181216
Temes de Llengua i Literatura Catalanes 4,5
11091218
11101218
11111218
11121218
11131218
11141218
11181218
Textos Infantils i Juvenils 4,5
ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT ASSIGNATURES NOU PLA
Codi Denominació Crèdits Codi Denominació ECTS
Cal haber aprovat una d'aquestes assignatures: 11254103
11264103
11274103
Ensenyament i Aprenentatge de la Música, l'Expressió Plàstica i l'Expressió Corporal III 3
11091201
11101201
11111201
11121201
11131201
11141201
11181201
Activitats Físiques Organitzades en el Medi Natural 4,5
11121023 Agrupacions Musicals I 4,5
11121024 Agrupacions Musicals II 4,5
11091212
11101212
11111212
11121212
11131212
11141212
11181212
Anàlisi Musical 4,5
11101018 Aprenentatge i Desenvolupament Motor 6
11101010 Bases Biològiques i Fisiològiques del Moviment 6
11111007
11181007
Desenvolupament de l'Expressió Musical i la seva Didàctica 6
11111008
11181008
Desenvolupament de l'Expressió Plàstica i la seva Didàctica 6
11111019
11181019
Desenvolupament Psicomotor 6
11101022 Didàctica de l'Educació Física I 4,5
11101020 Didàctica de l'Educació Física II 4,5
11121019 Didàctica de l'Expressió Musical I 4,5
11121020 Didàctica de l'Expressió Musical II 4,5
11101019 Habilitats Fisicoesportives 4,5
11121025 Història de la Música i del Folklore 4,5
11101009 Habilitats Perceptivomotrius Bàsiques 4,5
11121008
11131009
11141009
Educació Física i la seva Didàctica I 4,5
11091202
11101202
11111202
11121202
11131202
11141202
11181202
Expressió Corporal 4,5
11091005
11101005
11131005
11141005
Expressió Musical i la seva Didàctica 4,5
11091024
11101024
11131023
11141024
Expressió Plàstica i la seva Didàctica 4,5
11121010 Formació Instrumental I 4,5
11121022 Formació Instrumental II 4,5
11121011 Formació Rítmica i Dansa 4,5
11121012 Formació Vocal i Auditiva 4,5
11121009 Llenguatge Musical 4,5
11091213
11101213
11111213
11121213
11131213
11141213
11181213
Metodologia Elemental de la Música 4,5
11111101
11181101
Taller de Manualitzacions 4,5
11091203
11101203
11111203
11121203
11131203
11141203
11181203
Tècniques Plàstiques en el Marc Escolar 4,5
11101021 Teoria i Pràctica de l'Acondicionament Fisic 6
ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT ASSIGNATURES NOU PLA
Codi Denominació Crèdits Codi Denominació ECTS
Cal haber aprovat una d'aquestes assignatures:      
11091223
11101223
11111223
11121223
11131223
11141223
11181223
Ciència de la Vida 4,5 11254109
11264109
11274109
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals, Ciències Socials i les Matemàtiques III 6
11131010 Ciències Experimentals i la seva Didàctica I 4,5
11131019 Ciències Experimentals i la seva Didàctica II 4,5
11131011 Ciències Socials i la seva Didàctica I 4,5
11131020 Ciències Socials i la seva Didàctica II 4,5
11111018
11181018
Desenvolupament del Pensament Matemàtic i la seva Didàctica 6
11131101 Didàctica del Càlcul 4,5
11091220
11101220
11111220
11121220
11131220
11141220
11181220
Didàctica de la Geometria 4,5
11091222
11101222
11111222
11121222
11131222
11141222
11181222
Educació Mediambiental 4,5
11101026
11121028
11131104
11141026
11111021
11181021
El Medi Natural i la seva Didàctica 4,5
11101025
11121027
11131103
11141025
11111020
11181020
El Medi Social i la seva Didàctica 4,5
11091101 El Medi Social i Natural i la seva Didàctica 6
11101008
11121007
11131008
11141008
Matemàtiques i la seva Didàctica I 4,5
11131021 Matemàtiques i la seva Didàctica II 4,5
11091215
11101215
11111215
11121215
11131215
11141215
11181215
Pedagogia de la Religió 6
11091214
11101214
11111214
11121214
11131214
11141214
11181214
Religió i Cultura 4,5
11091221
11101221
11111221
11121221
11131221
11141221
11181221
Utilització de les Fonts Històriques en la Didàctica de les Ciències Socials 4,5
ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT ASSIGNATURES NOU PLA
Codi Denominació Crèdits Codi Denominació ECTS
Cal haber aprovat una d'aquestes assignatures: 11254106
11264106
11274106
Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües i la Lecto-Escriptura III 9
11091217
11101217
11111217
11121217
11131217
11141217
11181217
Comentari i Anàlisi de Textos de Literaruta Espanyola Contemporània 4,5
11111017
11181017
Didàctica de la Llengua en l'Etapa 0-6 6
11091104
11101102
11121102
11131024
11141102
Didàctica de la Llengua I 6
11131105
11141027
Didàctica de la Llengua II 4,5
11141028
11141029
Fonètica 4,5
11141034
11141035
Lingüística 4,5
11141040
11141041
11141030
11141031
Literatura Estrangera 4,5
11141032
11141033
Morfosintaxi i Semàntica 9
11091216
11101216
11111216
11121216
11131216
11141216
11181216
Temes de Llengua i Literatura Catalanes 4,5
11091218
11101218
11111218
11121218
11131218
11141218
11181218
Textos Infantils i Juvenils 4,5
ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT ASSIGNATURES NOU PLA
Codi Denominació Crèdits Codi Denominació ECTS

11111014
11181014

11111015
11181015

Practicum I
i
Practicum II

4,5

28,5

11254401
11264401
11274401
i
11254402
11264402
11274402
Pràctiques Externes I
i
Pràctiques Externes II

21

21