go to main contents
Search
URV

Legal notice


Privacy policy

1. Qui és el responsable del tractament de les dades?

El responsable del tractament de les dades de caràcter personal és la Universitat Rovira i Virgili, amb adreça postal al carrer de l'Escorxador, s/n, 43003, Tarragona i adreça electrònica info(ELIMINAR)@urv.cat.

2. Quines són les dades de contacte del delegat de protecció de dades?

L'adreça electrònica del delegat de protecció de dades de la Universitat Rovira i Virgili és dpd(ELIMINAR)@urv.cat i la seva adreça postal és al carrer de l'Escorxador, s/n, 43003, Tarragona.

Per exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament, i per a qualsevol qüestió relacionada amb el tractament que la Universitat Rovira i Virgili fa de les seves dades, les persones interessades es poden posar en contacte amb el delegat de protecció de dades de la URV.

  • Adreça electrònica: dpd(ELIMINAR)@urv.cat
  • Adreça postal: C/Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona
  • Telèfon: 977 559514

3. Amb quina finalitat es tracten les dades personals?

La Universitat Rovira i Virgili tracta les dades personals amb les finalitats informades en el moment de recollida d'aquestes dades.

4. Durant quant temps es conserven les dades personals?

Les dades personals proporcionades es conserven mentre l'usuari no en sol·liciti la supressió.

5. Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment explícit de l'usuari.

6. A quins destinataris es faciliten les dades?

Les dades no es cedeixen a tercers, tret que sigui obligació legal.

7. Quins són els drets dels usuaris?

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si la URV està tractant dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 del Reglament General de Protecció de Dades, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, la URV únicament les conservarà per exercir o defensar possibles reclamacions.

Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l'elaboració de perfils. La URV deixarà de tractar les dades quan així ho sol·liciti la persona interessada, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable.

8. Com poden exercir els usuaris els seus drets?

Els usuaris poden exercir els seus drets adreçant un escrit a la Universitat Rovira i Virgili, al carrer de l'Escorxador, s/n, 43003, Tarragona o al registre electrònic de la URV.

9. Quines vies de reclamació tenen els usuaris?

Si l'usuari considera que els seus drets no s'han atès adequadament pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Així mateix, pot comunicar-ho al delegat de protecció de dades de la URV.