saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Antropologia i Evolució Humana

   

El grau d'Antropologia i Evolució Humana URV-UOC està orientat a formar estudiants en el camp de l'antropologia social i cultural i de l'evolució humana. El currículum formatiu preveu la diversitat cultural com una diferenciació adaptativa a ambients diferents. Amb això, es reprèn una concepció àmplia de l'antropologia que s'ha desenvolupat especialment en els països de parla anglesa i Llatinoamèrica. Aquest grau interuniversitari permet continuar amb estudis de postgrau més específics de les universitats participants i de l'entorn nacional i internacional.

El grau d'Antropologia i Evolució Humana URV-UOC es pot cursar en dues modalitats: la virtual i la semipresencial. La modalitat virtual permet fer tot el grau a distància utilitzant el campus virtual de la UOC. El model semipresencial combina la virtualitat amb la impartició de sessions presencials en determinades assignatures al campus Catalunya de la URV.

Descripció del títol

Titulació Graduat o Graduada en Antropologia i Evolució Humana
Branca Arts i humanitats
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 60
Obligatoris 108
Optatius 60
Treball fi de grau 12
Places 175
Horari Facultat de Lletres: matí i tarda
Centre on s'imparteix

Facultat de Lletres (campus Catalunya de Tarragona)

Universitat Oberta de Catalunya (campus virtual)

Llengües utilitzades
 • català

Perfil recomanat

El grau d’Antropologia i Evolució Humana, que imparteixen conjuntament la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), està orientat a formar estudiants en els dos vessants principals de l’antropologia: social i cultural, i evolució humana.


El perfil d’ingrés correspon a estudiants amb inquietuds de formació en aquests àmbits, interessats en el coneixement i reconeixement de la diversitat sociocultural en clau local, evolutiva i comparativa. Per accedir-hi s’han de tenir coneixements bàsics d'història, llengua anglesa, filosofia i art, a més de sensibilitat social, ambiental i ètica, i capacitat
de treball, de diàleg i empatia.


En aquesta titulació també trobaran un coneixement valuós totes aquelles persones que estiguin ocupades en institucions públiques i privades compromeses amb el patrimoni arqueològic o sensibilitzades amb les problemàtiques relacionades amb la diversitat cultural i la desigualtat social: professionals que treballin en escoles, hospitals i museus; treballadors d’agències de cooperació i organitzacions no governamentals; persones que treballin en projectes de cooperació o plans de desenvolupament, així com professionals del camp del patrimoni arqueològic i l’evolució humana.

Objectius

El grau proporciona una visió holística de l’esser humà, ja que incorpora les aportacions de les diverses ciències naturals, humanes i socials a l’estudi dels orígens de la humanitat, la variabilitat humana i els comportaments socials a través del temps i de l’espai.


Els objectius generals són:

 • Proporcionar la formació necessària per conèixer la diversitat humana, i apreciar-ne la complexitat i potencial riquesa com a expressió de la diversitat territorial, l’adaptació a l'entorn i el procés evolutiu.
 • Proporcionar els coneixements teòrics, substantius i instrumentals que permetin desenvolupar l'estudi comparat de les societats i les cultures humanes amb dos enfocaments necessaris, un d’etnogràfic i un altre d’adaptatiu, basat en l'evolució de la biologia i la cultura.
 • Oferir un coneixement detallat dels diferents àmbits temàtics de l'antropologia social, cultural i biològica (processos econòmics, ecològics i evolutius, sistemes tecnològics i de gestió de recursos i del territori, sistemes de parentiu i relacions de gènere, sistemes polítics i jurídics, sistemes de creences, religió i rituals, i sistemes simbolicocognitius), i valorar-ne l’aparició i el desenvolupament en el procés evolutiu i en l’expressió com a formes adaptatives. Saber aplicar aquest coneixement a la comprensió i resolució de problemes socials, econòmics, tècnics i ecològics  contemporanis.
 • Oferir la formació que permeti reconèixer la importància del treball de camp empíric com a mètode primari per recollir dades i com a base per generar les teories antropològiques, tant en el camp de l'etnografia com en el de l'arqueologia dels orígens i evolució humana.
 • Proporcionar als estudiants els coneixements i instruments necessaris per a l'exercici professional de l'antropologia en els àmbits de l'arqueologia del quaternari, de la posada en valor de jaciments arqueològics (mitjançant la museïtzació o la creació de centres d'interpretació), de les relacions interculturals i la diversitat cultural, el patrimoni etnològic i arqueològic, el desenvolupament territorial i el turisme cultural, la cooperació internacional, la docència i la recerca bàsica i  aplicada en l'àmbit sociosanitari, sociocultural, socioeducatiu i organitzatiu, així com la docència en ensenyaments secundaris i la docència i recerca universitària en tots els àmbits de l'antropologia.

Competències

 • Identificar i reconèixer els corrents i debats teoricometodològics de la història de l’antropologia en general i de les escoles evolucionistes en particular, així com la gènesi dels conceptes bàsics.
 • Identificar els mecanismes de construcció de la diferència i la identitat, i també de les desigualtats vinculades amb l’etnicitat, la classe o el gènere-sexe.
 • Reconèixer la variabilitat transcultural i diacrònica de les societats humanes, els sistemes econòmics, de parentiu, de salut, polítics, simbòlics i cognitius, educatius i de gènere.
 • Contextualitzar i integrar els coneixements de l’evolució humana en el conjunt de les ciències humanes i socials des d’una mirada interdisciplinària.
 • Analitzar i avaluar la diacronia de l’evolució humana i els sistemes diversos d’adaptació biològica i cultural a l’entorn.
 • Avaluar els mecanismes d’aparició de la diferència cultural també com un procés evolutiu d’adaptació.
 • Dissenyar i implementar els procediments, protocols, tècniques i recursos instrumentals per fer una investigació basada en el treball de camp etnogràfic, arqueològic o de laboratori.
 • Ser capaç de registrar, tractar, analitzar i avaluar les dades procedents de les investigacions.
 • Valorar les diferents formes de la comparació transcultural i distingir l’especificitat etnogràfica.
 • Identificar les diferents modalitats d’anàlisi i interpretació del registre de l’evolució humana.
 • Aplicar les tècniques i els coneixements propis de la disciplina antropològica als diferents contextos d’intervenció social des d’una visió holística.
 • Ser capaç de relacionar-se amb persones, grups i institucions d’altres contextos culturals i socials diferents del propi, superant els prejudicis etnocèntrics.
 • Ser capaç de promoure la participació dels col·lectius en els seus processos de canvi social.

 Mencions

El primer i segon curs d’aquest grau són comuns, de manera que l’estudiant que s’inscriu en el programa podrà decidir la menció de la titulació quan iniciï el tercer curs.


Antropologia Social i Cultural
Aquesta menció, de 42 crèdits ECTS, permet adquirir coneixements especialitzats sobre la diversitat sociocultural, alhora que proporciona les competències necessàries tant teòriques com metodològiques sobre els diferents àmbits temàtics que abasta el camp de l'antropologia social i cultural.


Evolució Humana
Aquesta menció, de 42 crèdits ECTS, està orientada a adquirir competències i coneixements teòrics i pràctics en el camp de l'arqueologia del quaternari i l'evolució biològica i comportamental. Està fonamentalment dirigida cap a qüestions biològiques i  comportamentals de la constitució de l'espècie humana i de la seva diversitat cultural i territorial.

Pràctiques externes

Són 12 ECTS optatius dividits en dues assignatures de 6 ECTS cadascuna, les característiques principals de les quals són:

 • Fer una estada de treball de camp o pràctiques professionals.
 • Un treball pràctic en un laboratori.
 • Es contempla igualment la possibilitat d'incorporar pràctiques virtuals

Treball fi de grau

El treball fi de grau consisteix a elaborar un treball en el qual l'estudiant ha de demostrar les competències adquirides al llarg del grau. El resultat final pot tenir diferents tipologies: assaig, estat de la qüestió sobre un tema concret, treball de camp, projecte de recerca, etc.


Els temes sobre els quals es pot dur a terme el treball fi de grau s’escullen a partir d'una llista tancada que proporcionaran els professors responsables d'aquesta assignatura i els col·laboradors docents de cadascun dels àmbits de coneixement.


Es considera com a requisit indispensable d'un treball de fi de grau que evidenciï clarament el nivell de competències exigit per la titulació.

Sortides professionals

Aquesta titulació neix com una opció formativa innovadora per als estudiants que estiguin interessats en l’estudi de la diversitat cultural, el patrimoni arqueològic, la cooperació,  l’adaptabilitat de les formes culturals i l’evolució humana. Té la clara vocació de projectar-se en camps professionals diversos i estretament relacionats amb el món en què vivim, com ara l’educació, la salut i la sanitat, les agències de cooperació internacional, les institucions museístiques, les culturals, les socials i jurídiques, altres institucions de recerca, el món de la gestió cultural i el turisme, els mitjans de comunicació, les noves tecnologies i els àmbits relacionats amb la creació i la innovació.
Aquest títol capacita per exercir les activitats professionals següents:

 • Investigador o investigadora sociocultural.
 • Tècnic o tècnica en diagnosi social i en planificació del territori.
 • Tècnic o tècnica en intervenció social.
 • Agent d’igualtat.
 • Tècnic o tècnica d’acollida.
 • Tècnic o tècnica de cooperació.
 • Dinamitzador o dinamitzadora sociocultural.
 • Tècnic o tècnica de gestió del patrimoni etnològic i cultural.
 • Especialista en màrqueting social.
 • Consultor o consultora de recursos humans.
 • Professionals de l’educació.
 • Pèrit o pèrita judicial.
 • Tècnic o tècnica en gestió de museus i parcs arqueològics.
 • Tècnic o tècnica en gestió, documentació i catalogació del patrimoni arqueològic.
 • Divulgador científic o divulgadora científica en el camp de l’evolució humana i la  prehistòria i en el del patrimoni arqueològic.
 • Tècnic o tècnica en gestió i programació d’intervencions arqueopaleontològiques  (excavacions arqueològiques, estudis d’impacte mediambiental i patrimonial, etc.).
 • Tècnic o tècnica en producció i documentació.
 • Avaluador o avaluadora de programes.
 • Assessor o assessora de polítiques culturals.
 • Productor o productora i editor o editora de documentals audiovisuals.