saltar al contingut principal
Cercar
URV

Legislació universitària i altres disposicions generals


Constitució espanyola

Estatut d'autonomia de Catalunya

Legislació universitària

Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats
Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats
Text refós de la Llei orgànica d'universitats
Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació
Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible
Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu
Reial decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s'estableix el Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior

Desenvolupament de la LOU

Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya
Desenvolupament de la LUC
Pla Serra Húnter

Procediment administratiu


Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu, modificada per la Llei 4/1999

Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics

Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya

Contractació de les administracions públiques

Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic

Reial decret llei 5/2005, d'11 de març, de reformes urgents per a l'¡mpuls a la productivitat i per a la millora de la contractació pública

Funció pública

Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes

Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic

Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, en matèria de funció pública

I Conveni col·lectiu del personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes

V Conveni col·lectiu del personal laboral