saltar al contingut principal
Cercar
URV

Full Oficial de la Universitat, 77 (febrer-març 2012)

PFOU

DISPOSICIONS GENERALS I ACORDS DELS ÒRGANS DE GOVERN


Consell de Govern

Formació 

• Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2012 pel qual s'aprova la Normativa de Docència 2012-2013

• Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2012 pel qual s'aprova el model de gestió administrativa de les pràctiques externes de la URV i es delega en la Comissió de Docència, delegada del Consell de Govern, l’aprovació de la resta de models de documents previstos (la Guia General de Pràctiques, el Dossier de Pràctiques, l’Informe de l’Estudiant i l’Informe del Tutor Professional)

• Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2012 pel qual s'aprova el document marc del programa d'aprenentatge-servei

• Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2012 pel qual s'aprova l'oferta de títols propis de postgrau per al curs 2012-2013

• Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2012 pel qual s'aprova el Programa mentors

• Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2012 pel qual s'aproven els premis extraordinaris de màster i doctorat 2010-11

• Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2012 pel qual s'aproven n els premis extraordinaris de primer, primer i segon i segon cicle i de grau 2010-11

Organització i Recursos

• Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2012 pel qual s'aprova el rendiment de comptes 2011 i els objectius 2012 del Pla de millora de la gestió

• Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2012 pel qual s'aprova la reestructuració de l'SBiD com a resultat de la integració en el CRAI

• Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2012 pel qual s'aprova el seguiment i la revisió del Pla d'Actuació Econòmica 

• Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2012 pel qual s'aprova la modificació del programa de càtedres d'Excel·lència

• Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2012 pel qual s'aprova la Normativa de venia docendi

• Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2012 pel qual s'aprova la modificació del Reglament del Departament de Psicologia

• Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2012 pel qual s'aprova l’adhesió al conveni d’interoperabilitat de sistemes d’informació entre administracions públiques 

• Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2012 pel qual s'aprova constituir un dret de superfície a favor de l’Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social sobre una part de la finca inscrita al Registre de la Propietat núm.1 de Tarragona, al Tomo 1955, Llibre 1101, foli 57, Finca 78680, en concret, dels 2.148,95 metres quadrats que confronten al Nord i Oest amb prolongació del carrer Marcel·lí Domingo, al sud amb la finca 88.286 i a l’est amb rambla de vianants.

El dret de superfície serà gratuït i tindrà una durada de 75 anys. Finalitzat el termini, o en cas que l’IPHES no destini el terreny a les finalitats per a les quals s’ha constituït el dret, això és, a la ubicació d’equipaments per a la seva activitat de recerca, el terreny revertirà automàticament a la URV, sense necessitat que la Universitat hagi d’indemnitzar per cap concepte l’IPHES

• Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2012 pel qual s'acorda proposar al Consell Social la modificació de tarifes de serveis

Recerca, transferència i innovació

• Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2012 pel qual s'aprova establir un nou contracte programa amb el CEDAT per un període de 3 anys, amb una previsió de finançament anual de 29.000 € + 10.000 € en funció dels objectius assolits, que s’ha de destinar, bàsicament, a recursos humans, en especial a personal investigador en formació, el qual es formalitzarà en l’aprovació del pressupost 2012 

• Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2012 pel qual s'aprova que la URV continuï com a accionista de l’empresa APLICAT, amb el 10% del capital social, sense que això impliqui cap aportació dinerària addicional per l’ampliació de capital social aprovada per la Junta general

• Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2012 pel qual s'aprova que la URV participi en la propera ampliació de capital de l’empresa iMicroQ amb càrrec al pressupost que el Vicerectorat de Transferència i Innovació té assignat anualment per a aquesta finalitat i una vegada analitzada la despesa imputable a aquesta partida durant l’any 2012

• Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2012 pel qual s'aprova procedir a la redacció i signatura d’un conveni per revertir, a favor de la URV, les tecnologies llicenciades en el seu dia a l’empresa M-Bot solutions, SL (M-Bot), la qual cessa en la seva activitat econòmica, i facultar el rector per formalitzar les gestions necessàries per dur a terme les actuacions descrites

Dimensió Social i Territorial

• Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2012 pel qual s'aprova la participació de la URV en l’Associació Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona i se n’accepten els Estatuts.

Es faculta el rector per representar la URV en dita Associació, comparèixer, si s'escau, davant notari i aixecar a públics els acords adoptats, i subscriure i signar tots els documents i realitzar tots els actes necessaris per a l'execució de l'acord de participació de la URV.

Informes

Informes assumits pel Consell de Govern de 23 de febrer de 2012:

Seguiment extern de les titulacions oficials

Memòria d'activitat 2010-11 de l'Institut de Ciències de l'Educació

Comissions delegades

Comissió d'Ordenació Acadèmica i Científica

Comissió d'Investigació i Transferència

Comissió de Docència

• Comissió de Recursos Econòmics i Materials

• Comissió d'Estudiants i Comunitat Universitària

CÀRRECS I PERSONAL

Consell de Govern

• Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2012 pel qual s'acorda proposar al Consell Social la transformació de tres places de Titular d’Escola Universitària en tres places de Titular d’Universitat (Disp. Add. 2ª de la Llei orgànica 4/2007, que modifica la LOU)

• Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2012 pel qual s'acorda proposar al Consell Social la transformació de tres places de Professorat Col·laborador Permanent en tres places de Professorat Agregat (Disp. Add. 3ª de la Llei orgànica 4/2007, que modifica la LOU)

• Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2012 pel qual s'aprova designar el Dr. Antoni Jordà Fernández (PDI) i el Sr. Sergi Martin Arbos (estudiant) com a nous membres de la Comissió d’Avaluació del Col·lectiu Docent i Investigador

• Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2012 pel qual s'acorda designar el rector o persona en qui delegui per ocupar la vicepresidència assignada a la URV en el Consell d'Administració de Tecnoparc Reus, S.A.

Nomenaments i cessaments de personal de càrrecs acadèmics, de membres del col·lectiu docent i investigador i del personal d'administració i serveis corresponents al període de l'1 de febrer al 31 de març de 2012

 

CONVENIS

• Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2012 pel qual es ratifiquen convenis 

Tornar a la pàgina principal.