saltar al contingut principal
Cercar
URV

Avançament al desembre/gener d'una de les convocatòries/ convocatòria única del Treball de Fi de Màster i/o Pràctiques Externes

  • CONCEPTE: sol·licitud per la qual els estudiants que es trobin en disposició poden demanar que el Treball de Fi de Màster o l'assignatura de Pràctiques Externes els siguin valorades i qualificades al desembre/gener.

Curs d'aplicació: 2019-20 

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV.

Quan

Des del dia de la matricula fins el dia 30 de novembre.

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost.

Observacions

Si l'estudiant no té accés al tràmit en línia, podrà presentar la sol·licitud a la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen o es van realitzar els estudis (si s’escau, caldria presentar també l'original i fotocòpia del document que acrediti algun tipus d'exempció: família nombrosa, etc.).

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La responsable de la secretaria.

Quan

Com a màxim 5 dies hàbils després de finalitzar el termini.

Com

  • Una vegada resolta la sol·licitud en sentit favorable s'actualitzarà automàticament l'expedient de l'estudiant amb el canvi de convocatòria.
    La constància dels canvis a l'expedient substitueix la notificació personal expressa (es pot consultar a Intranet - consulta d'expedient acadèmic).

  • Si es desestima la sol·licitud es notificarà expressament a la persona interessada.

Observacions

Si l'estudiant no supera l'assignatura en aquesta convocatòria (desembre/gener), pot ser avaluat a la segona convocatòria, sempre que l'assignatura no hagi estat exclosa d'acord amb l'article 3 de la Normativa acadèmica de grau i màster: "Els estudiants matriculats a la URV segueixen el sistema ECTS i tenen dret a dues convocatòries d'avaluació. No obstant, hi ha casos en què l'estudiant sols podrà disposar d'una convocatòria d'avaluació:

  • Assignatures amb caràcter eminentment pràctic o altres que acordi el centre. Aquesta circumstància s'haurà de donar a conèixer expressament a l'estudiant a través de la guia docent de l'assignatura afectada. 

  • Assignatures cursades dins d'una estada de mobilitat (estudiants OUT). 

  • Assignatures del grau d'Antropologia i Evolució Humana. 

  • Assignatures del màster interuniversitari d'Enginyeria Computacional i Matemàtica".

  • Assignatures del Màster interuniversitari en Mecànica de Fluids Computacional.

L'estudiant haurà d'especificar a la seva sol·licitud quina de les dues convocatòries de l'assignatura vol avançar.