saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster en Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua

Titulacions d'admissió

Els estudiants poden accedir als estudis de màster a través de les titulacions següents:

 • Titulacions universitàries oficials de llicenciatura de Filologia Anglesa; grau d'Anglès; grau de Llengües Modernes, Cultura i Comunicació; grau de Traducció i Interpretació o bé altres graus que incloguin estudis de llengües estrangeres, com ara diplomatura de Mestre Especialitat en Llengua Estrangera o grau d'Educació Infantil o Educació Primària menció Idiomes Anglès, diplomatura o grau de Turisme, i altres titulacions afins. El màster també està obert a persones que tinguin un títol universitari oficial de grau, una llicenciatura, una diplomatura o equivalent no directament afins. En aquest cas serà necessari cursar complements de formació (vegeu la normativa específica).
 • Titulacions oficials amb títol expedit per una institució d'ensenyament superior de l'EEES, que faculta el país expedidor per accedir al màster.
 • Estudiants amb un títol estranger de sistema educatiu aliè a l'EEES, no homologat, un cop la Universitat hagi comprovat que:

          - El nivell de formació sigui equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols.
          - Faculti el país expedidor del títol per accedir a ensenyaments de postgrau.

Documentació específica obligatòria

Acreditació del coneixement de llengües estrangeres:

 • Nivell C1 del Marc europeu de referència per a les llengües
 • 5è curs o certificat d'aptitud d'Escola Oficial d'Idiomes
 • Cambridge Certificate in Advanced English
 • TOEFL, mínim 110
 • IELTS - International English Language Testing System, mínim 6.5


La comissió acadèmica podrà establir mecanismes addicionals a la presentació de certificats de coneixement d'idiomes.

Es requerirà cursar complements de formació addicionals (de 6 a 12 crèdits, segons el perfil d'ingrés) a aquells estudiants procedents d'estudis no afins, quan la desvinculació entre el títol previ d'accés i el màster sigui considerable. La comissió acadèmica estudiarà cada cas individualment.

Criteris de selecció

La selecció dels alumnes es durà a terme d'acord amb els criteris següents:
 

 • Idoneïtat del títol d'accés: fins a un màxim de 30 punts, d'acord amb l'ordre següent:

           -Titulacions en estudis anglesos: màxim 30 punts.
           -Titulacions d'àmbits afins: màxim 20 punts.

 • Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: màxim 25 punts.
 • Formació complementària relacionada amb el contingut del màster: màxim 10 punts.
 • Experiència docent en ensenyament de la llengua anglesa: màxim 10 punts.
 • Carta de motivació de la persona interessada: màxim 5 punts.
 • Estades rellevants (d'un mínim de 4 setmanes, acreditades documentalment) en llocs de parla anglesa: màxim 5 punts.
 • Experiència docent en ensenyament de llengües: màxim de 5 punts.
 • Experiència docent en general: màxim 5 punts.
 • Nivell d'anglès superior al mínim exigit: màxim 5 punts.