saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona...

Màster universitari en Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua - 4a edició

Admissió

Els estudiants poden accedir als estudis de màster a través de les titulacions següents:

  • Titulacions universitàries de Filologia Anglesa; grau d'Anglès; grau de Llengües Modernes, Cultura i Comunicació; grau de Traducció i Interpretació o bé altres graus que incloguin estudis de llengües estrangeres, com ara diplomatura de Mestre Especialitat en Llengua Estrangera o grau d'Educació Infantil o Educació Primària menció Idiomes Anglès, diplomatura o grau de Turisme, i altres titulacions afins.
  • Persones que tinguin un títol universitari no directament afi, però en aquest cas serà necessari cursar complements de formació (vegeu la normativa específica).
  • Titulacions oficials amb títol expedit per una institució d'ensenyament superior de l'EEES, que faculta el país expedidor per accedir al màster.
  • Estudiants amb un títol estranger de sistema educatiu aliè a l'EEES, no homologat, un cop la Universitat hagi comprovat que:
    • El nivell de formació sigui equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols.
    • Faculti el país expedidor del títol per accedir a ensenyaments de postgrau.

Documentació específica obligatòria

La documentació necessària per fer la preinscripció.

Acreditació del coneixement de llengües estrangeres:

  • Nivell C1 del Marc europeu de referència per a les llengües
  • 5è curs o certificat d'aptitud d'Escola Oficial d'Idiomes
  • Cambridge Certificate in Advanced English
  • TOEFL, mínim 110
  • IELTS - International English Language Testing System, mínim 6.5

La comissió acadèmica podrà establir mecanismes addicionals a la presentació de certificats de coneixement d'idiomes.

Es requerirà cursar complements de formació addicionals (de 6 a 12 crèdits, segons el perfil d'ingrés) a aquells estudiants procedents d'estudis no afins, quan la desvinculació entre el títol previ d'accés i el màster sigui considerable. La comissió acadèmica estudiarà cada cas individualment.

Criteris de selecció

La selecció dels alumnes es durà a terme d'acord amb els criteris següents:

  • Idoneïtat del títol d'accés: fins a un màxim de 30 punts, d'acord amb l'ordre següent:
    • Titulacions en estudis anglesos: màxim 30 punts.
    • Titulacions d'àmbits afins: màxim 20 punts.
  • Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: màxim 25 punts.
  • Formació complementària relacionada amb el contingut del màster: màxim 10 punts.
  • Experiència docent en ensenyament de la llengua anglesa: màxim 10 punts.
  • Carta de motivació de la persona interessada: màxim 5 punts.
  • Estades rellevants (d'un mínim de 4 setmanes, acreditades documentalment) en llocs de parla anglesa: màxim 5 punts.
  • Experiència docent en ensenyament de llengües: màxim de 5 punts.
  • Experiència docent en general: màxim 5 punts.
  • Nivell d'anglès superior al mínim exigit: màxim 5 punts.

Oficina d'Atenció al Màster
977 77 99 44
postgrau(ELIMINAR)@urv.cat