saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Biotecnologia

Avui dia podem parlar de la biotecnologia com la disciplina, o millor encara, el conjunt de disciplines que integren les ciències de la vida i les ciències de l’enginyeria per aconseguir l’aplicació d’organismes, cèl·lules i biomolècules a la producció de béns i serveis.

El grau de Biotecnologia forma part, juntament amb el grau de Bioquímica i Biologia Molecular, d’un programa formatiu comú de Biociències (els 60 ECTS de 1r curs, i altres 60 repartits entre 2n i 3r). Una vegada assolit el primer curs, a l’estudiant se li reconeixeran aquestes assignatures si vol prosseguir altres estudis de la mateixa branca de  coneixement, bé a la URV o en una altra universitat.

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Biotecnologia

Acord del Consell de Ministres 12 de novembre de 2010 (BOE)
Publicació del pla d'estudis al BOE 17 de maig de 2011
Branca Ciències
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 60
Obligatoris 129
Optatius 30
Pràctiques externes 12
Treball fi de grau 9
Places 40
Horari Matí i tarda
Centre on s'imparteix Facultat d'Enologia  (campus Sescelades de Tarragona)
Llengües utilitzades
 • Català
 • Castellà
 • Anglès

Mencions

Biotecnologia dels Aliments

30 ECTS: mitjançant una sèrie de matèries, l’alumnat assolirà una bona formació en aplicacions de la biotecnologia en el camp alimentari, des dels processos fermentatius clàssics (com ara els productes làctics o les begudes alcohòliques) fins als èxits de la biologia molecular i el DNA recombinant en aliments, tant d’origen vegetal com animal.

Biotecnologia Biomèdica

30 ECTS: mitjançant aquesta menció, l’alumnat assolirà una bona formació en les aplicacions de la biotecnologia en el camp de la salut, des dels processos clàssics de producció d'antibiòtics fins als últims èxits en l’obtenció de proteïnes heteròlogues.

Perfil recomanat

Les característiques que es consideren idònies per a aquelles persones
que vulguin iniciar estudis de Biotecnologia són: d’una banda, coneixements
de matèries bàsiques de la titulació (Química, Matemàtiques,
Física i, en especial, Biologia), i, d’una altra, un nivell bàsic d’una llengua
estrangera (preferentment l’anglès) i d’informàtica.

Pràctiques externes

Aquesta assignatura permet a l’estudiant un primer contacte amb el món laboral i té com a objectiu potenciar l’ocupabilitat i oferir la possibilitat de treballar en empreses i institucions públiques o privades, en el marc d’un conveni específic entre la URV i les empreses, institucions, etc.

Els àmbits en què els estudiants poden fer pràctiques són les indústries alimentàries, les indústries farmacèutiques, els centres de recerca, les empreses relacionades amb el medi ambient i, a més, en altres indústries i empreses relacionades amb la biotecnologia.

Objectius

En finalitzar aquest grau, l’estudiant ha de disposar de les eines conceptuals, manuals i tècniques per millorar els processos industrials i desenvolupar-ne de nous, a partir del coneixement i la millora de les transformacions que fan els éssers vius, amb aplicacions en diverses àrees: alimentació, sanitat, química, agricultura, etc. Així:

 • Tindrà un bon coneixement de com funcionen els éssers vius.
 • Sabrà aplicar coneixements tecnològics a aquest fonament biològic.
 • Sabrà aplicar tot això per obtenir i millorar productes i serveis d’origen biològic.

L’anàlisi de l’interès científic, social i acadèmic de la biotecnologia posa de manifest la conveniència de formar professionals capaços de respondre a les necessitats de la societat i del mercat laboral en els diferents àmbits d’investigació, desenvolupament, producció, gestió i educació, relacionats amb els sistemes biològics; és a dir, calen professionals amb una formació plurisdisciplinària en el coneixement dels sistemes biològics i la seva producció industrial, amb nocions de gestió empresarial i d’aspectes legals i ètics.

Treball fi de grau

L’estudiant ha de demostrar que ha assolit les habilitats i competències associades al títol. Per això ha de redactar, presentar i defensar un projecte biotecnològic aplicable, o un treball de recerca o de recopilació, a partir de material original o inèdit en l’àmbit de la biotecnologia.

Els projectes poden tenir la tipologia següent: un projecte biotecnològic que es pugui aplicar a la indústria, un projecte d’investigació o de desenvolupament experimental, un projecte o desenvolupament bioinformàtic, o un projecte bibliogràfic.

Competències

 • Aplicar coneixements bàsics de matemàtiques i física a les biociències moleculars.
 • Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i la química orgànica a les biociències moleculars.
 • Tenir un bon coneixement de la bioquímica, la cinètica i els mecanismes dels enzims, del metabolisme i la seva regulació.
 • Conèixer i comprendre de manera integrada els organismes a escala molecular, cel·lular i metabòlica.
 • Conèixer els principis, la instrumentació i les aplicacions de les principals tècniques de cultiu de microorganismes i de cèl·lules d’organismes pluricel·lulars.
 • Saber dissenyar i aplicar protocols experimentals de laboratori als àmbits de la biotecnologia, especialment químics, bioquímics, microbiològics i de la biologia molecular, i valorar-ne el risc i els elements de seguretat.
 • Saber buscar, obtenir, analitzar i interpretar la informació de les principals bases de dades biològiques: genòmiques, transcriptòmiques, proteòmiques, metabolòmiques, taxonòmiques, a més de dades bibliogràfiques, i saber utilitzar les eines bioinformàtiques bàsiques.
 • Analitzar adequadament dades i resultats experimentals propis dels àmbits de la biotecnologia amb tècniques estadístiques i saber-los interpretar.
 • Conèixer en profunditat els microorganismes tant els procariòtics com els eucariòtics i els virus, així com la diversitat de metabolismes presents en els procariòtics i les seves possibilitats d’aprofitament biotecnològic.
 • Saber aplicar els coneixements bàsics d’estructura i funció dels organismes pluricel·lulars per obtenir productes biotecnològics.
 • Aplicar adequadament la diversitat de tècniques i metodologies de DNA recombinant per dissenyar estratègies d’enginyeria genètica cel·lular, a fi de produir proteïnes homòlogues o heteròlogues, o cèl·lules capaces d’actuar com a biocatalitzadors.
 • Identificar i desenvolupar les operacions unitàries d’enginyeria bioquímica, integrant-les amb els fonaments biològics, i saber aplicar-les al disseny de bioreactors i als processos de separació.
 • Identificar les possibilitats de transferència de la biotecnologia a partir de l’experimentació bàsica i l’escalat de processos, tenint en compte els paràmetres econòmics, racionalitzant l’ús de matèria i energia i minimitzant els impactes ambientals.
 • Valorar l’impacte socioeconòmic i les implicacions bioètiques dels diferents processos biotecnològics, i assegurar que s'hi apliquen les disposicions legals vigents.
 • Conèixer la diversitat de processos i productes biotecnològics, així com els recents avenços biotecnològics, i saber explicar-los a auditoris diversos.

Sortides professionals

El biotecnòleg o la biotecnòloga exerceix la professió aplicant els organismes, cèl·lules o biomolècules a produir béns i serveis en sectors molts diversos (alimentari, farmacèutic, etc.).

Pot desenvolupar les seves activitats tant en empreses privades com en organismes públics, i també en la docència. Aquesta titulació capacita per dur a terme les tasques següents:

 • Desenvolupar processos de fermentació industrial.
 • Desenvolupar biocatalitzadors (microorganismes, cultius cel·lulars, eucariotes o enzims) o organismes pluricel·lulars, mitjançant la tecnologia del DNA recombinant i altres tècniques moleculars.
 • Controlar analíticament els processos bioquímics industrials.
 • Dissenyar bioreactors.
 • Desenvolupar aplicacions tecnològiques dels processos bioquímics en els sectors alimentari, químic, cosmètic, farmacèutic i sanitari.
 • Desenvolupar aplicacions i assessorar en biotecnologia ambiental i bioremediació.
 • Desenvolupar aplicacions i assessorar en bioinformàtica.