saltar al contingut principal
Cercar
URV

Documentació de nou accés - Grau

  COM APORTAR-LA?
DOCUMENTACIÓ QUE HAN D'APORTAR TOTS ELS ESTUDIANTS:

Document acreditatiu de la identitat:

  • estudiant/a de nacionalitat espanyola: fotocòpia del DNI, que no pot haver superat la data límit de validesa.

Per correu electrònic quan us ho reclami la vostra secretaria de centre/campus

  • estudiant/a de nacionalitat estrangera: original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del Passaport, que no pot haver superat la data límit de validesa.

Presencialment, demanant cita prèvia a la vostra secretaria de centre/campus

DOCUMENTACIÓ QUE HAN D'APORTAR ELS ESTUDIANTS SEGÜENTS:

Amb trasllat d'expedient / simultaneïtat: Justificant d'haver abonat el trasllat d'expedient al centre de procedència.

Amb Matrícula d'honor o premi extraordinari en el batxillerat i 9,00 o superior de qualificació mitjana/final (dues possibilitats): original i fotocòpia de les qualificacions o documentació acreditativa d'aquesta condició.

Amb títol de família nombrosa expedit fora de Catalunya: Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa.

Procedents de sistemes educatius estrangers amb sol·licitud prèvia d'homologació del títol d'origen al títol espanyol de Batxillerat: Original i fotocòpia de l'homologació del batxillerat.

Presencialment, demanant cita prèvia a la vostra secretaria de centre/campus

Pendents de reassignació a una altra universitat pública o UVic (només estudiants amb sistema de matrícula presencial o externa*): Sol·licitud de matrícula condicional

*Per als estudiants amb sistema de matrícula preelaborada, la sol·licitud s'entén presentada si marquen la casella corresponent al formulari de matrícula.

Avançar per correu electrònic o presencialment

ALTRA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA:
 

En determinades situacions la secretaria podrà requerir a l'estudiant que aporti documentació acreditativa dels estudis que li donen accés a la universitat o de la condició al·legada que pugui donar dret a l'exempció de preus (p.ex. víctimes d'actes terroristes, víctimes de violència de gènere...).

TINGUEU EN COMPTE QUE:
  • La data màxima per aportar documentació és 30/11/2018, art. 6.1 Normativa de matrícula. Incomplir aquest termini pot comportar pèrdua de drets que la matrícula atorga.
  • Els estudiants estrangers que hagin de realitzar qualsevol transacció econòmica (p.ex. sol·licitar beca), han de disposar de número d'identificació d'estrangers (NIE) i l'han d'aportar; durant els estudis a la URV constarà com a document identificatiu aquest NIE.
  • L'aportació de còpies compulsades es regeix per la Normativa de Matrícula, art. 6.
  • Les condicions que donen dret a exempció d'import/s en la matrícula s'han de complir a la data d'inici de la prestació de l'activitat acadèmica (5 de setembre de 2018), i han de constar acreditades en el termini establert (art. 6.1 Normativa de Matrícula).