saltar al contingut principal
Cercar
URV

Documentació de nou accés - Grau

DOCUMENTACIÓ QUE HAN D'APORTAR TOTS ELS ESTUDIANTS:

Document acreditatiu de la identitat:

 • estudiant/a de nacionalitat espanyola: original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI, que no pot haver superat la data límit de validesa.
 • estudiant/a de nacionalitat estrangera: original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del Passaport, que no pot haver superat la data límit de validesa.
DOCUMENTACIÓ QUE HAN D'APORTAR ELS ESTUDIANTS SEGÜENTS:
 • Que desitgen domiciliar el pagament de la matrícula: Ordre de domiciliació (imprès SEPA, disponible a secretaria).
 • Amb trasllat d'expedient / simultaneïtat: Justificant d'haver abonat el trasllat d'expedient al centre de procedència.
 • Amb Matrícula d'honor o premi extraordinari en el batxillerat i 9,00 o superior de qualificació mitjana/final (dues possibilitats): original i fotocòpia de les qualificacions o documentació acreditativa d'aquesta condició.
 • Amb títol de família nombrosa expedit fora de Catalunya: Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa.
 • Pendents de reassignació a una altra universitat pública o UVic: Sol·licitud de matrícula condicional (la facilita la secretaria).
 • Procedents de sistemes educatius estrangers amb sol·licitud prèvia d'homologació del títol d'origen al títol espanyol de Batxillerat: Original i fotocòpia de l'homologació del batxillerat.
ALTRA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA:

En determinades situacions (p. ex. víctimes d'actes terroristes, víctimes de violència de gènere...), la secretaria podrà requerir a l'estudiant que aporti documentació acreditativa.

TINGUEU EN COMPTE QUE:
 • La secretaria indicarà el procediment d'entrega de la documentació requerida. La data màxima per aportar documentació és 30/11/2017, art. 6.1 Normativa de matrícula. Incomplir aquest termini pot comportar pèrdua de drets que la matrícula atorga.
 • Els estudiants estrangers que hagin de realitzar qualsevol transacció econòmica (p.ex. sol·licitar beca), han de disposar de número d'identificació d'estrangers (NIE) i l'han d'aportar; durant els estudis a la URV constarà com a document identificatiu aquest NIE.
 • L'aportació de còpies compulsades es regeix per la Normativa de Matrícula, art. 6.
 • Les condicions que donen dret a exempció d'import/s en la matrícula s'han de complir a la data d'inici de la prestació de l'activitat acadèmica (6 de setembre de 2017), i han de constar acreditades en el termini establert (art. 6.1 Normativa de Matrícula).