saltar al contingut principal
Cercar
URV

Calendari d'extinció programes anteriors RD 99/11 i incorporació programes RD 99/11

Regulació legislativa

Els doctorands de la URV, que van accedir als estudis de doctorat abans del curs 2014-15 (llevat els de programes RD 99/11), poden estar matriculats sota diferents regulacions dels estudis, d'acord amb la legislació que estava vigent en el moment que van accedir als estudis de doctorat.

Es relacionen els Reials Decrets que corresponen a cada legislació:

Programes de doctorat anteriors a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) Programes de doctorat a partir de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES)
RD 185/85 RD 56/05
RD 778/98 RD 1393/07

Per saber quina és la legislació que afecta a cada doctorand, en el rebut de matrícula es troba la referència del Reial Decret, que regula el corresponent programa de doctorat.

No obstant, el règim relatiu a tribunal, defensa i avaluació de la tesi doctoral és el que estableix el Reial Decret 99/2011, implantat el curs 2013-14.

Calendari d'extinció dels programes anteriors al RD 99/11:

La data màxima en què els actuals doctorands havien de defensar la tesi doctoral era:

  • Els doctorands que havien formalitzat la primera matrícula fins el 10 de febrer de 2011 disposaven fins l'11 de febrer del 2016 per defensar la tesi doctoral. El darrer curs per formalitzar la matrícula era el 2015-16.
  • Els doctorands que havien formalitzat la primera matrícula a partir del 10 de febrer de 2011 disposen fins el 29 de setembre del 2017 per defensar la tesi doctoral. El darrer curs per formalitzar la matrícula és el 2016-17.

Transcorregut aquest termini (29 de setembre 2017) sense que s'hagi produït la defensa de la tesi, el doctorand causarà baixa definitiva en el programa.