saltar al contingut principal
Cercar
URV

Import, pagament/impagament, descomptes/beques/ajuts

4.1. Com es calcula l'import de la matrícula? Què inclou l'import de la matrícula?
4.2. Qui determina l'import dels preus i taxes?
4.3. Com puc pagar la matrícula?
4.4. Quin és el termini per pagar la matrícula?
4.5. Es pot pagar a terminis? Té algun recàrrec?
4.6. Què he de fer si he canviat de número de compte bancari?
4.7. Puc recuperar els pagaments ja fets en concepte de matrícula? En quins casos?
4.8. Què succeeix si no pago la matrícula en el termini establert?
4.9. Hi ha descomptes en el preu de la matrícula?
4.10. Quines beques hi ha?
4.11. Com he de sol·licitar una beca en l'automatrícula?
4.12. Si sol·licito la beca del MECD, he de pagar algun import?
4.13. Per què no puc marcar la casella de sol·licitant de beca a l'automatrícula?
4.14. Per què tinc marcada la casella de sol·licitant de beca a l'automatrícula?
4.15. Com es descompten les matrícules d'honor que he obtingut?


 

IMPORT

4.1. Com es calcula l'import de la matrícula? Què inclou l'import de la matrícula?

L'import de la matrícula és proporcional al núm. de crèdits en què us heu matriculat. El preu de cada crèdit varia segons si el Màster habilita o no per a l'exercici d'activitats professionals regulades. Vegeu el quadre de preus de la matrícula de màster.

Per calcular l'import has de multiplicar el núm. de crèdits de les assignatures escollides pel preu del crèdit que correspongui a l'ensenyament que curses.

Cal tenir en compte que quan un estudiant es matricula d'una assignatura/crèdit per segona, tercera o quarta vegada, l'import del crèdit a la matrícula s'incrementa.

L'import de la matrícula comprèn, a més del preu dels crèdits matriculats, les taxes i les assegurances.
 

4.2. Qui determina l'import dels preus i taxes?

Els imports venen fixats en el Decret de preus públics, que es publica al DOGC, seguint l'acord del Govern de la Generalitat.
 

PAGAMENT/IMPAGAMENT

4.3. Com puc pagar la matrícula?

Hi ha tres formes de pagament que pots escollir en el moment de formalitzar la matrícula:

4.3.1. Pagament únic 

Pagueu íntegrament d'un sol cop l'import de la matrícula (import dels crèdits, taxes, assegurances i serveis voluntaris) als 6 dies d'haver realitzat la matrícula. El pagament pot ser:

- Domiciliat. Serà la manera de pagament preferent. L'estudiant incorporarà les dades bancàries on es farà el càrrec dels rebuts en el moment de formalitzar la matrícula (automatrícula). El rebut es domicilia a l'entitat bancària escollida per l'estudiant  als 6 dies d'haver realitzat la matrícula.

SEPA: si realitzes el pagament domiciliat, a més, és necessari que autoritzeu, marcant el xec corresponent a l'hora de formalitzar l'automatrícula o completar el formulari de matrícula preelaborada, que la URV carregui els imports al compte facilitat si en sou el titular, o que en dugueu l'autorització expressa del titular en aquest sentit.

En cas que no sigui possible aquest sistema de pagament, us podeu adreçar a la secretaria del centre, la qual li emetrà el rebut bancari que haureu de fer efectiu.

- Amb targeta. Es requerirà que introdueixis el número de la targeta, així com la seva data de caducitat i el codi de seguretat. Cal que la targeta estigui associada a un compte amb fons suficients per fer possible el càrrec corresponent.

- Mitjançant préstec AGAUR per al finançament de la matrícula (FINAN).

4.3.2. Pagament fraccionat

Podeu fraccionar el pagament de la matrícula en tres terminis.

-El primer fraccionament, en el moment de formalitzar la matrícula, serà el 40% de l'import dels crèdits matriculats i el 100% de les taxes, assegurances i serveis voluntaris, carregant-se en el compte corrent corresponent a partir del sisè dia natural d'haver formalitzat la matrícula.

-El segon fraccionament serà el 30% de l'import dels crèdits matriculats i es carrega l'1 de novembre. 

-El tercer fraccionament serà el restant 30% l'import dels crèdits matriculats i es carrega el 20 de desembre.

El pagament fraccionat es pot fer:

- Primer fraccionament: domiciliació o targeta.

- Segon i tercer fraccionament: domiciliació (o targeta a través de "Els meus rebuts").

Es pot aplicar el pagament fraccionat sempre que l'import total a pagar dels crèdits en què us heu matriculat sigui superior a 300 €.

4.3.3. Préstec AGAUR per al finançament de la matrícula (FINAN)

Fraccionament del 100% de la matrícula Universitària mitjançant AGAUR: http://agaur.gencat.cat/ca/inici/, amb un import mínim de matrícula de 500 €.

4.4. Quin és el termini per pagar la matrícula?

En el teu rebut de matrícula consta la data de venciment del rebut o rebuts. És aquest el termini fixat per realitzar el pagament de la teva matrícula.

4.5. Es pot pagar a terminis? Té algun recàrrec?

4.5.1.

Una de les maneres que pots escollir a l'hora de fer la matrícula és el pagament fraccionat que permet fraccionar el pagament de la matrícula en tres terminis i sense cap recàrrec. Pots trobar més informació a la pregunta 4.3.

Es pot aplicar el pagament fraccionat sempre que l'import total a pagar dels crèdits en què us heu de matricular sigui superior a 300€.

4.5.2.

Una altra forma que pots escollir a l'hora de fer la matrícula és el Préstec Agaur, finançament fraccionat en mensualitats.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca ofereix la possibilitat de fraccionar el pagament de la matrícula en mensualitats, d'acord amb els terminis establerts en cada universitat.

Pots consultar les condicions de finançament de l'AGAUR.

4.6. Què he de fer si he canviat de número de compte bancari?

Si estàs en període de matrícula, en el moment que la formalitzis, has d’introduir el nou compte bancari i portar una còpia del mateix a la secretaria del centre.

Si ja has formalitzat la matrícula, en els Tràmits administratius trobaràs explicat el procediment per fer-ho, cal que presentis una sol·licitud adreçada al/a la cap de secretaria. També caldrà portar l'ordre de domiciliació signat pel titular del compte (SEPA).

4.7. Puc recuperar els pagaments ja fets en concepte de matrícula? En quins casos?

Pots recuperar els pagaments ja fets en el cas d'anul·lació dins dels 5 dies posteriors a la formalització, o abans de l'inici oficial del curs acadèmic (5 de setembre de 2016). La devolució afecta al preu dels crèdits matriculats, no a les taxes. En els Tràmits administratius trobaràs els procediments i models de sol·licitud.

4.8. Què succeeix si no pago la matrícula en el termini establert?

Cas de no atendre el pagament de la matrícula o d'alguns dels terminis de fraccionament, la teva matrícula quedarà suspesa temporalment. A més, s'aplicaran recàrrecs sobre els imports pendents de la matrícula, segons el següent esquema.

Durant el període que estiguin en aquesta situació, els efectes són:

♦ Fins al 30 de juny:

   - No se'ls podran expedir certificats, expedients acadèmics, ni el títol.
   - Tindran accés als serveis virtuals de la URV a través dels quals se'ls informarà de la seva situació d'impagament.
   - Apareixeran a les llistes dels professors. 
   - Apareixen a les actes d'avaluació i poden ser qualificats. 
   - Les qualificacions obtingudes no tindran validesa acadèmica.

♦ A partir de l'inici del període de matrícula del curs següent:

   - Els estudiants que a l'inici del període de matrícula del proper curs continuïn tenint algun rebut pendent de pagament no es podran matricular en cap ensenyament de la URV si prèviament no regularitzen la seva situació econòmica pendent.
   - Una vegada regularitzada la situació econòmica, recuperaran les qualificacions obtingudes amb validesa acadèmica.

En el cas de convocatòries d'avaluació no utilitzades, no en podran fer ús.

DESCOMPTES/BEQUES/AJUTS

4.9. Hi ha descomptes en el preu de la matrícula?

El preu de la matrícula pot tenir descomptes si la condició per la qual s’atorguen està acreditada documentalment.

Es recomana que abans de l’inici del període de matrícula es revisi que la documentació acreditativa estigui vigent (consulta en expedient econòmic) i, si s’escau, es renovi davant la secretaria.

El Decret de preus públics fixa els descomptes/reduccions en l’import de la matrícula que es poden fer. Per aquest curs acadèmic són:

  • Cas de tenir el títol de "Família nombrosa de categoria general o Família nombrosa de categoria especial" tens descompte del 50% o 100%, respectivament, de l'import dels crèdits matriculats i de la taxa de gestió de l'expedient.
  • Cas de tenir "Matrícula d'Honor" en assignatures cursades a la universitat, tens gratuïts tants crèdits com assignatures aprovades amb matrícules d'honor, sempre que continuïs amb el mateix ensenyament, a un ensenyament del mateix programa formatiu de grau o continuïs amb un grau que comparteix íntegrament el primer curs (segons acord). 
  • Les "Víctimes d'actes terroristes" tenen descompte del 100% de l'import dels crèdits matriculats i de la taxa de gestió de l'expedient.
  • Cas de tenir el certificat de "discapacitat" (estudiants amb un grau mínim del 33%) tens un descompte del 100% de l'import dels crèdits matriculats i de la taxa de gestió de l'expedient.
  • Les "Víctimes de violència de gènere" tenen descompte del 100% de l'import dels crèdits matriculats i de la taxa de gestió de l'expedient.

4.10. Quines beques hi ha?

El "Ministerio de Educación, Cultura y Deporte" ofereix les beques de "Carácter general para estudiantes que cursen estudios postobligatorios" per a estudiants d’estudis universitaris (http://www.educacion.gob.es/portada-mecd/). En les bases de la convocatòria veuràs la normativa i els requisits que s’han de complir per ser-ne beneficiari. (Probablement la convocatòria es publicarà al BOE durant el mes d'agost).

4.11. Com em puc matricular com a becari?

Pots trobar incorporada automàticament la condició de becari en la teva matrícula en dos supòsits:

-Si el curs anterior has gaudit de beca del MECD.

-Si has sol·licitat i t'han concedit a termini " l'acreditació de caràcter econòmic, a l'efecte de formalitzar la matrícula universitària el curs 2017-18 ".

En els dos casos trobaràs aquesta condició incorporada automàticament en la teva “automatrícula” i únicament hauràs de pagar les taxes, assegurances i serveis voluntaris, fins la proposta de resolució de la teva beca, si reuneixes els requisits acadèmics.  

Si el curs anterior no has gaudit de beca, i no consta l'acreditació de caràcter econòmic de l'actual curs 2017-18, no podràs escollir aquesta condició a la teva “automatrícula”.

4.12. Si sol·licito la beca del MECD, he de pagar algun import?

Si el curs anterior has gaudit de beca podràs matricular-te amb la condició de becari. Aquesta condició és incorporada automàticament en la teva “automatrícula” i únicament hauràs de pagar les taxes, assegurances i serveis voluntaris, si reuneixes els requisits acadèmics.  

Recorda que la beca només cobreix els crèdits en 1a matrícula.

En qualsevol dels casos, cada curs, cal sol·licitar telemàticament la beca en el termini estipulat: Accés per a la presentació online de la sol·licitud de beca davant del MECD.

4.13. Per què no puc marcar la casella de sol·licitant de beca a l'automatrícula?

El motiu és que prèviament has d’acreditar que tens les condicions prèvies per què s’apliqui l’exempció provisional de preus, i la condicionalitat de sol·licitant de beca.

Si hi ha algun canvi, s’informarà al sistema per part del Servei de Gestió Acadèmica.

Si el curs anterior no has gaudit de beca, no podràs escollir aquesta condició a l’automatrícula.No obstant, sipreveus que aquest curs compleixes les condicions acadèmiques i econòmiques per ser beneficiari, et pot ser beneficiós fer el pagament de la matrícula de manera fraccionada, atès que si se’t concedeix no hauràs avançat tots els diners de la teva matrícula.

Si prèviament no has fet la teva "sol·licitud d'acreditació de caràcter econòmic a l’efecte de formalitzar la matrícula universitària el curs 2017-18" no podràs escollir aquesta condició.

Tot i l'anterior, cal que recordis sol·licitar telemàticament la teva beca en el termini estipulat: Accés per a la presentació online de la sol·licitud de beca davant del MECD.

4.14. Per què tinc marcada la casella de sol·licitant de beca a l'automatrícula?

El motiu pot ser perquè:

-El curs anterior vas gaudir d’aquesta condició i automàticament la URV ho ha introduït de manera provisional.

-L’AGAUR ha comunicat a la URV que disposes de "l'acreditació de caràcter econòmic a l’efecte de formalitzar la matrícula universitària el curs 2017-18" per tal que puguis gaudir de l’exempció provisional de preus.

4.15. Com es descompten les matrícules d'honor que he obtingut?

Les matrícules d'honor en assignatures cursades a la universitat comporten la gratuïtat de tants crèdits com crèdits aprovats amb matrícules d'honor, si la Matrícula d'Honor s'ha obtingut el curs immediatament anterior i en el mateix ensenyament.

En aquest casos el sistema descomptarà de forma automàtica l'import dels crèdits de les assignatures amb qualificació de matrícula d'honor.