saltar al contingut principal
Cercar
URV

Exempcions 2017-18

Estudiants que han estat becaris/àries al curs 2016-17 Estudiants de la URV amb beca concedida: automàticament, la URV prorroga la condicionalitat de becari amb dret a l'exempció provisional de preus en el mateix ensenyament.

Estudiants de nou accés (becaris a batxillerat, cicles formatius de grau superior, altres universitats...):

♦ Beca concedida fora de Catalunya: HAN d'aportar la credencial de la beca general per poder matricular-se sense pagar prèviament el preu dels crèdits.
♦ Beca concedida a Catalunya: NO han d'aportar la credencial per poder matricular-se sense pagar prèviament el preu dels crèdits.

En tots els casos s'ha de complir els requisits acadèmics que estableixi la convocatòria de beques.
Estudiants que no han estat becaris/àries al curs 2016-17 Si l'estudiant vol formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics haurà d’obtenir de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) una acreditació de caràcter econòmic, que demostri que la renda familiar està dins dels marges establerts a la convocatòria i presentar-la a la secretaria del centre durant el procés de formalització de la matrícula.
Efectes Hi ha descompte provisional en tots els crèdits matriculats per primera vegada. S'ha de pagar l'import sencer dels preus de gestió de matriculació i expedient, serveis específics docents i les assegurances escolars.
Observacions Encara que l'estudiant es matriculi com a becari condicional, s'ha de demanar expressament la beca general i/o la beca d'equitat.

Consulteu la convocatòria de beques del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports i la informació de beques i ajuts per a estudiants universitaris de la web de l'AGAUR.

El termini per obtenir l'acreditació és aproximadament d'uns 10 dies, per això és recomanable sol·licitar-la així que s'obri la convocatòria.

S'ha de tenir en compte que la sol·licitud d'acreditació de caràcter econòmic no és una sol·licitud de beca i l'obtenció de l'acreditació de compliment dels requisits econòmics no garanteix que s'obtingui la condició de becari/becària del Ministeri.

En tots els casos s'ha de complir els requisists acadèmics que estableix la convocatòria de beques.
Acreditació Aquesta condició s'acredita amb original i fotocòpia de les qualificacions o documentació acreditativa d'aquesta condició.
Efectes Els estudiants estan exempts de pagar el 100% del preus públics de tots els crèdits de què es matriculin en primera matrícula.
S'ha de pagar l'import sencer dels preus de gestió de matriculació i expedient, serveis específics docents i les assegurances escolars.
Observacions Només es pot gaudir d'aquest descompte quan els estudiants es matriculin per primera vegada, durant el primer curs del primer any dels seus estudis universitaris. L'exercici d'aquest dret no resta subjecte a termini.
L'acreditació s'haurà de lliurar en el moment de la matrícula.
Acreditació S'acredita mitjançant la presentació de la resolució administrativa corresponent.
Efectes Els estudiants tenen dret a l'exempció total dels preus públics establerts al Decret de Preus.
En el cas del cònjuge i els fills, s'adjuntarà també el llibre de família.
Observacions Les condicions que donen dret a exempcions en els preus s'han de complir a data d'inici del curs acadèmic (6 de setembre de 2017).
Aquesta exempció també s'aplica, si aporta la documentació acreditativa, quan sol·liciti:
♦ Certificacions acadèmiques
♦ Estudi d'expedient acadèmic per a la convalicació/adaptació/transferència/reconeixement
♦ Trasllat d'expedient
♦ Expedició de títols acadèmics
♦ Gestió d'expedient acadèmic
♦ Preparació de documentació per la legalització de programes d'assignatures
♦ Estudi d'equivalència de títols/estudis estrangers d'accés a màster o doctorat
♦ Estudi de trajectòria acadèmica de titulació universitària estrangera d'accés a màster i doctorat
Acreditació ♦ En el cas dels estudiants de grau la documentació acreditativa per aquest concepte només s'haurà de presentar en el cas que hagi estat expedida fora de Catalunya. La resta d'estudiants que tinguin la certificació expedida a Catalunya només l'hauran de presentar si se'ls reclama individualment. Els estudiants de màster sempre hauran de justificar documentalment aquesta situació.
♦ S'ha de presentar el certificat expedit o validat per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials o organisme equivalent d'altres comunitats autònomes, que acreditin grau de discapacitat mínim del 33%. El document ha d'informar del grau i de la data de venciment o bé especificar si és permanent.
♦ També es pot acreditar amb la targeta acreditativa de la discapacitat, emesa pel Departament de Benestar i Família acompanyada del DNI o NIE.
♦ També es pot acreditar amb la resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) on es reconeix la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa o resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa on es reconegui una pensió de jubilació per incapacitat permanent per al servei.
Efectes Els estudiants tenen dret a l'exempció total dels preus públics establerts al Decret de Preus.
Observacions Les condicions que donen dret a exempcions en els preus s'han de complir a data d'inici del curs acadèmic (6 de setembre de 2017).
Aquesta excempció també s'aplica, si aporta la documentació acreditativa, quan sol·liciti:
♦ Certificacions acadèmiques
♦ Estudi d'expedient acadèmic per a la convalidació/adaptació/transferència/reconeixement
♦ Trasllat d'expedient
♦ Expedició de títols acadèmics
♦ Gestió d'expedient acadèmic
♦ Preparació de documentació per la legalització de programes d'assignatures
♦ Estudi d'equivalència de títols/estudis estrangers d'accés a màster o doctorat
♦ Estudi de trajectòria acadèmica de titulació universitària estrangera d'accés a màster i doctorat
Acreditació S'acredita presentant un d'aquest documents:
♦ Còpia de l'ordre de protecció a favor de la víctima, quan estigui en vigor.
♦ Còpia de la sentència condemnatòria dels fets que van ocasionar l'ordre de protecció.
♦ Excepcionalment, informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis de delicte de violència de gènere, fins que no es dicti l'ordre de protecció.
Efectes Els estudiants tenen dret a l'exempció total dels preus públics establerts al Decret de Preus.
Observacions Les condicions que donen dret a exempcions en els preus s'han de complir a la data d'inici del curs acadèmic (6 de setembre de 2017).

S'aplica a les dones que siguin víctimes de violència de gènere, així com els seus fills i filles que en depenen.

En el cas dels fills o filles que en depenen s'adjuntarà també el llibre de família.
Aquesta exempció també s'aplica, si aporta la documentació acreditativa, quan sol·liciti:
♦ Certificacions acadèmiques
♦ Estudi d'expedient acadèmic per a la convalidació/adaptació/transferència/reconeixement
♦ Trasllat d'expedient
♦ Expedició de títols acadèmics
♦ Gestió d'expedient acadèmic
♦ Preparació de documentació per la legalització de programes d'assignatures
♦ Estudi d'equivalència de títols/estudis estrangers d'accés a màster o doctorat
♦ Estudi de trajectòria acadèmica de titulació universitària estrangera d'accés a màster i doctorat
Acreditació En el cas dels estudiants de grau la documentació acreditativa per aquest concepte només s'haurà de presentar en el cas que hagi estat expedida fora de Catalunya. La resta d'estudiants que tinguin la certificació expedida a Catalunya només l'hauran de presentar si se'ls reclama individualment. Els estudiants de màster sempre hauran de justificar documentalment aquesta situació.

Estudiants espanyols: original i fotocòpia del títol de família nombrosa.

Estudiants andorrans: informe expedit pel Ministeri de Benestar del govern Andorrà.

Estudiants estrangers d'altres països: títol de família nombrosa expedit pel Departament de Benestar Social.
Efectes El carnet de família nombrosa general dóna dret al 50% de descompte en els crèdits i en la gestió de matriculació i expedient (no inclou serveis específics docents ni les assegurances escolars).

El carnet de família nombrosa especial dóna dret a gratuïtat en els crèdits i en la gestió de matriculació i expedients (no inclou serveis específics docents ni les assegurances escolars).
Observacions Si el document acreditatiu està caducat s'haurà de presentar un justificant expedit pel Departament de Benestar i Família, o per un organisme equivalent, que demostri que està en tràmit de renovació i, abans del 31 de desembre de 2017, s'haurà de presentar el carnet renovat i vigent en la data d'inici del curs (6 de setembre de 2017), tal com estableix la normativa vigent.

Si en el moment de formalitzar la matrícula el títol de família nombrosa estigués en tramitació, s'aplicarà condicionalment l'exempció, sempre que l'estudiant aporti una declaració jurada de la categoria que s'ha sol·licitat i la sol·licitud presentada.

Si abans del 31 de desembre de 2017 l'estudiant no aporta el carnet de família nombrosa i acredita que gaudeix de les condicions a l'inici de l'activitat acadèmica (6 de setembre de 2017) s'anul·laran els beneficis concedits i caldrà abonar l'import exempt.