saltar al contingut principal
Cercar
URV

Aplicació del reconeixement de crèdits cursats en ensenyaments universitaris oficials del mateix cicle

 • CONCEPTE: acceptació a la URV dels crèdits que, obtinguts en ensenyaments oficials de màster i segon cicle (estudis de primer i de segon cicle), en la mateixa o en una altra universitat computen en els ensenyaments de màster de la URV, als efectes de l'obtenció d'un títol oficial.

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

Ha d'haver-se preinscrit per a l'accés als estudis de Màster

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV.

Quan

Període: des del 2 de maig al 30 de novembre.

Com

Presentant la documentació següent:

L'òrgan responsable podrà demanar altra documentació que consideri necessària per poder valorar el reconeixement.

Què

 • Les assignatures superades en títols de 1r cicle no poden ser objecte de reconeixement: Diplomat, Mestre, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic (abans EEES) i Grau (a partir EEES)

 • Les assignatures superades en el 2n cicle d'estudis de 1r i 2n cicle (abans EEES) i Màster universitari (a partir EEES), poden ser objecte de reconeixement.

Cost

S'ha d'abonar l'import de la taxa d'estudi de reconeixement, que emetrà la secretaria del Centre/Campus, d'acord amb el que estableix el Decret de preus públics vigent.

Observacions

 • Si l'estudiant no té accés al tràmit en línia, podrà presentar la sol·licitud a la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen o es van realitzar els estudis (si fos el cas, caldria presentar també l'original i fotocòpia del document que acrediti algun tipus d'exempció (família nombrosa, etc.).

 • Pel que fa a la baremació de l'expedient acadèmic dels estudis previs es consideraran les qualificacions obtingudes fins la data en què s'acabi el termini corresponent, moment en què l'estudiant ha de complir els requisits exigits.

 • Es té en compte l'adequació entre les competències i els coneixements associats a les matèries cursades per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis o bé que tinguin caràcter transversal. 

 • En el cas de sol·licitar el reconeixement , si l'estudiant és admès al Màster, durant els 10 dies després a l'admissió es realitzarà una tutoria amb el coordinador en la qual s'indicarà la situació acadèmica resultant.

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La degà/ana o director/a del Centre

Quan

 • La tutoria amb el coordinador del Màster es realitzarà com a màxim, 10 dies després de què s’hagi resolt l’admissió.

 • Si la sol·licitud es presenta amb posterioritat a l’admissió, com a màxim 10 dies després d’haver presentat la sol·licitud.

Com

L'aplicació del reconeixement, serà proposada pel Coordinador del Màster, d'acord amb els criteris aprovats per a fixar el reconeixement en els estudis de màster

 • El/la Coordinador/a farà una sessió de tutoria amb l'estudiant (presencial o virtual), en la qual l'informarà de la situació acadèmica resultant de l'aplicació dels criteris establerts.

 • Es lliurarà la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada.

 • La secretaria del Centre actualitzarà automàticament l'expedient de l'estudiant, si s'escau.

 • Los sol·licituds presentades entre el 2 de maig 2017 i el 6 de juliol 2017 tindran efectes acadèmics pel curs 2016-17 (no podrà ser d'aplicació si les assignatures a reconèixer estan matriculades al curs 2016-17).

 • Les sol·licituds presentades entre el 7 de juliol 2017 i el 30 de novembre 2017 tindran efectes acadèmics i econòmics pel curs 2017-18.

Observacions

En els estudis de Màster universitari el nombre màxim de crèdits a reconèixer queda establert en:

 • Màster universitari de 120 crèdits: 60 crèdits

 • Màster universitari de 90 crèdits: 45 crèdits

 • Màster universitari de 60 crèdits: 30 crèdits