saltar al contingut principal
Cercar
URV

Endarreriment al juny/setembre de la segona convocatòria/convocatòria única de les assignatures de Treball de Fi de Màster i Pràctiques Externes

  • CONCEPTE: procés a través del qual l’estudiant sol·licita endarrerir al juny/setembre la segona convocatòria o la convocatòria única d'avaluació de l’assignatura de Treball de Fi de Màster i/o de l'assignatura de Pràctiques Externes.

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV.

Quan

  • Per assignatures de 1rQ: des del dia de la matrícula i fins al 15 desembre.

  • Per assignatures de 2nQ i anuals: des del dia de la matrícula i fins al 20 de maig.

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost.

Observacions

Si l'estudiant no té accés al tràmit en línia, podrà presentar la sol·licitud a la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen els estudis (si s’escau, caldria presentar també l'original i fotocòpia del document que acrediti algun tipus d'exempció: família nombrosa, etc.).

Si així ho ha acordat el centre per a la millor organització del màster, el coordinador o coordinadora pot demanar que l'acta es generi al setembre, sense la petició expressa de l'estudiant.

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La responsable de la secretaria.

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a màxim cinc dies hàbils després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.

* En aquests terminis, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

  • Es lliura la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada.

  • S'actualitza automàticament l'expedient de l'estudiant amb el canvi de convocatòria a l’acta.

Efectes econòmics

No té efectes econòmics.

Observacions

  • En la resolució es tindrà en compte l'informe favorable del/la coordinació del màster en què s'ha matriculat l'estudiant. 

  • Si l’estudiant no supera l’assignatura en aquesta convocatòria (juny/setembre), s’hi ha de tornar a matricular el curs següent amb les implicacions econòmiques que aquest fet suposi.