saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Universitari en Enginyeria Química


Titulacions d'admissió

Titulacions universitàries d’enginyeria química i àmbits afins o vinculades amb l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial o enginyera tècnica industrial especialitat en Química Industrial i àmbits afins.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació necessària per fer la preinscripció, aquest màster requereix presentar documentació addicional:

  • Carta de motivació
  • Acreditació del coneixement d’anglès (nivell B1 o B2). La Comissió d’Admissió al màster podrà establir mecanismes addicionals a la presentació de certificats de coneixement de llengües, com ara entrevistes o proves de nivell.
  • Cartes de referència (opcional)

Criteris de selecció

La selecció de les persones preinscrites es farà tenint en compte els criteris següents:

1. Idoneïtat del títol d'accés: fins a un màxim de 30 punts, d'acord amb l'ordre següent:

   a. Titulacions de l'àmbit de l'enginyeria i arquitectura: fins a un màxim de 30 punts.
   b. Titulacions de l'àmbit de les ciències: fins a un màxim de 25 punts.
   c. Uns altres: 0 punts.

2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster (nota mitjana calculada segons la valoració següent: aprovat 6; notable 8; excel·lent 9,5; matrícula d'honor 10): fins a un màxim de 30 punts.

3. Nivell d'anglès superior al mínim exigit (B1): fins a un màxim de 10 punts.

4. Universitat i país d'origen: fins a un màxim de 10 punts.

5. Formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació, acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster, experiència professional: fins a un màxim de 10 punts.

6. Altres criteris d'interès com les estades (d'un mínim de 4 setmanes, acreditades documentalment), motivació, carta de recomanació, entrevista personal: fins a un màxim de 10 punts.