saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster en Advocacia

Titulacions d'admissió

Llicenciatura o grau de Dret o un altre títol universitari de grau equivalent que reuneixi els requisits establerts a l’article 3 del Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals.

Aquest programa s'adreça a llicenciats o graduats en Dret que vulguin accedir a la professió d'advocat

L'homologació del títol universitari de dret obtingut en una universitat estrangera no és requisit previ per cursar el màster. No obstant, els candidats que accedeixen amb una titulació obtinguda en una universitat estrangera hauran de cumplir amb els requisits previstos legalment per exercir d'advocats a Espanya.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació necessària per realitzar la preinscripció, aquest màster requereix presentar documentació addicional:

  • Documentació acreditativa de la realització de seminaris i cursos
  • Documentació acreditativa d’altres estudis jurídics complementaris i màsters universitaris

Criteris de selecció

La selecció de les persones preinscrites es farà d'acord amb els criteris següents:

1. Valoració de mèrits. Una vegada demostrada la titulació requerida, la comissió acadèmica valorarà:

a. L'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: fins a un màxim de 75 punts.

b. Acreditació d'altres estudis jurídics complementaris i màsters universitaris: fins a un màxim de 10 punts.

c. Formació complementària (cursos, seminaris i altres activitats formatives acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim de 15 punts.

d. En cas d'empat en la valoració dels mèrits, la comissió d'avaluació realitzarà una entrevista personal.

No obstant això, si hi ha prou places, la comissió acadèmica podrà admetre estudiants sense necessitat de prioritzar-los en funció dels mèrits.

Procés d'admissió dels candidats preinscrits

La Comissió  d'Admissió del màster (CAM) resoldrà les sol·licituds de preinscripció de la  primera fase en dues  reunions d'admissió:

  • La primera reunió d'admissió es celebrarà entre el 21 i 30 de juny i resoldrà sobre les sol·licituds de preinscripció presentades fins el 20 de juny.
  • La segona reunió d'admissió es celebrarà entre  el 22 al 30 de juliol i resoldrà sobre les sol·licituds presentades fins el 21 de juliol.

Només en el cas quedin places vacants després de la primera fase d'inscripció, s'obrirà la segona i la tercera fase de preinscripció d'aquest màster

Consulteu la Normativa d'accés i admissió