saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Advocacia

Màster universitari en Advocacia - 7a edició

Admissió

Aquest Màster compleix amb els objectius formatius previstos a la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'Advocat i Procurador dels Tribunals i del reglament que la desenvolupa.

El Màster s'adreça a estudiants titulats en Dret que vulguin col·legiar-se i, d’aquesta manera, accedir a la professió d’advocat. Aquestes titulacions han de reunir els requisits establerts a l'article 3 del Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals.

Si ets aspirant i has obtingut la titulació a l'estranger hauràs d'estar en possessió de la credencial que acrediti la seva homologació. Com aspirant hauràs de complir aquest requisit amb anterioritat a l’admissió al curs de formació especialitzada per a l'accés a la professió d'Advocat de conformitat amb el Real Decret 775/2011, de 3 de juny, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'Advocat i Procurador dels Tribunals.

Documentació específica 

A més de la documentació general obligatòria per realitzar la preinscripció, opcionalment pots presentar:

  • Documentació acreditativa d’altres estudis jurídics complementaris i màsters universitaris.
  • Acreditació de formació complementària relacionada amb el contingut del màster de cursos, seminaris i altres activitats formatives.

Criteris de selecció

1. L'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: fins a un màxim de 75 punts.

2. Acreditació d'altres estudis jurídics complementaris i màsters universitaris: fins a un màxim de 10 punts.

3. Formació complementària acreditada documentalment: fins a un màxim de 15 punts.

En cas d'empat en la valoració dels mèrits, la comissió d'avaluació et realitzarà una entrevista personal. 

No obstant això, si hi ha prou places, la comissió acadèmica podrà admetre’t sense necessitat de prioritzar-te en funció dels mèrits.

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
postgrau(ELIMINAR)@urv.cat