saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Advocacia

Màster universitari en Advocacia - 7a edició

Admissió

Aquest Màster s'ha dissenyat per complir amb els objectius formatius previstos a la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals i del reglament que la desenvolupa.

El Màster s'adreça a estudiants titulats en Dret que vulguin col·legiar-se i, d’aquesta manera, accedir a la professió d’advocat. Aquestes titulacions han de reunir els requisits establerts a l'article 3 del Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals.

L'homologació del títol universitari de dret obtingut en una universitat estrangera no és requisit previ per cursar el màster. No obstant, els candidats que accedeixen amb una titulació obtinguda en una universitat estranjera hauran de complir amb els requisits previstos legalment per exercir d'advocats a Espanya, és a dir, previament a la realització de la Prova d'Estat, és obligatori que hagin homologat el seu títol d'accés.

Documentació opcional addicional

A més de la documentació necessària per realitzar la preinscripció, els candidats poden presentar, si ho desitgen, la següent documentació addicional:

  • Documentació acreditativa de la realització de seminaris i cursos
  • Documentació acreditativa d’altres estudis jurídics complementaris i màsters universitaris

Criteris de selecció

La selecció de les persones preinscrites es farà d'acord amb els criteris següents:

1. Valoració de mèrits. Una vegada acreditada la titulació requerida, la comissió acadèmica valorarà:

a. L'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: fins a un màxim de 75 punts.

b. Acreditació d'altres estudis jurídics complementaris i màsters universitaris: fins a un màxim de 10 punts.

c. Formació complementària (cursos, seminaris i altres activitats formatives acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim de 15 punts.

d. En cas d'empat en la valoració dels mèrits, la comissió d'avaluació realitzarà una entrevista personal.

No obstant això, si hi ha prou places, la comissió acadèmica podrà admetre estudiants sense necessitat de prioritzar-los en funció dels mèrits.

Oficina d'Atenció al Màster
977 77 99 44
postgrau(ELIMINAR)@urv.cat