saltar al contingut principal
Cercar
URV

Transferència de crèdits d'estudis de grau

  • CONCEPTE: procés pel qual en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per l'estudiant, s'inclouen tots els crèdits obtinguts en assignatures d'ensenyaments oficials cursats anteriorment, en la mateixa universitat o en una altra, que no hagin conduït a l'obtenció d'un títol oficial o no hagin estat objecte de reconeixement.

Tràmits per sol·licitar-la
Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la Secretaria de Centre/Campus on es realitzen o es van realitzar els estudis.

Quan

Període: des del 2 de maig al 30 de setembre

Com

Presentant la documentació següent:

  • Sol·licitud adreçada al/a la cap de secretaria, el qual, si s'escau, l'elevarà al/a la degà/degana o director/a del centre.

  • Expedient acadèmic original expedit per la secretaria del centre (si els estudis s'han realitzat en centres de la URV) o original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del certificat acadèmic personal (si els estudis s'han realitzat en altres universitats). En els estudis de Grau hi haurà de constar com a mínim: la titulació d'origen, la universitat on es va cursar, la denominació de les assignatures, la seva tipologia, la matèria i la branca a la qual pertanyen, el nombre de crèdits, la qualificació, la convocatòria. S'hi haurà de fer constar, també, que aquests estudis no han conduït a l'obtenció d'un títol oficial i el curs acadèmic en què es realitza la transferència.

  • Original i fotocòpia del document que acrediti el tipus d'exempció, si s'escau (família nombrosa, etc).

Cost

S'ha d'abonar l'import de la taxa d'estudi  d'expedient acadèmic per a la transferència de crèdits, que emetrà la secretaria de centre, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

Observacions

La transferència de crèdits implica que, en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant, s'inclouran la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats anteriorment, a la mateixa o a una altra universitat sempre que no hagin conduït a l'obtenció d'un títol oficial o no hagin estat objecte de reconeixement.

Els crèdits transferits no es tenen en compte a l'efecte de computar crèdits que cal superar per obtenir el títol oficial ni de calcular la mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant.

Necessàriament caldrà formalitzar el trasllat d'expedient des del centre o universitat d'origen.
 

No procedirà la transferència de crèdits en els casos de simultaneïtat d'estudis.


Resolució de la sol·licitud
Qui

El/La cap de secretaria

Quan

Com a màxim un mes després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.

* En aquests terminis, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

Tots els crèdits obtinguts per l'estudiant en ensenyaments oficials cursats en qualsevol universitat, els transferits, reconeguts i els superats per a l'obtenció del corresponent títol, seran inclosos en el seu expedient acadèmic i reflectits en el Suplement Europeu al Títol regulat pel Real Decreto 1044/2003. 

Efectes econòmics

La transferència de crèdits no té cap cost econòmic.

Observacions

En el cas que l'estudiant hagi demanat un reconeixement de crèdits general o provingui d'un trasllat d'expedient, la transferència es farà d'ofici.