saltar al contingut principal
Cercar
URV

Expedició de duplicat del títol (estudis de grau i màster)

  • CONCEPTE: procés a través del qual l'estudiant, havent abonat les taxes d'expedició del títol o havent obtingut el títol oficial, sol·licita que se li expedeixi un nou títol.

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la seu del registre auxiliar que correspongui a la Secretaria de Centre/Campus on es realitzen o on es van realitzar els estudis.

Quan

El procés s'inicia quan l'estudiant presenta la sol·licitud d'expedició del duplicat del seu títol.

Com

Presentant la documentació següent:

1. Duplicats per motius personals:

a) Per modificació de les dades de la sol·licitud (nom, cognoms, nacionalitat, etc.):

- Document oficial on figuri la modificació que s'ha de fer.

- Lliurar el títol original, si ja s'havia recollit.

- Fer efectives, novament, les taxes d'expedició del títol.
 

b) Per pèrdua del títol original:

- Justificant de la publicació al BOE d'un anunci fent-hi constar la pèrdua. Les despeses de la publicació van a càrrec de la persona interessada. La secretaria del centre ha de donar suport a l'estudiant a l'hora de fer aquest tràmit (consulteu les instruccions).

- Fer efectives, novament, les taxes d'expedició del títol, si transcorreguts trenta dies des de la data de la publicació no s'ha recuperat el títol.
 

c) Per destrucció o deteriorament del títol original:

- Lliurar el títol deteriorat o justificants del motiu que va causar la destrucció.

- Fer efectives, novament, les taxes d'expedició del títol.


 
2. Duplicats per causes no imputables a l'estudiant:

Errades en la gravació de dades:

- Justificació documental de l'errada.

Cost

- L'expedició del duplicat per motius personals comporta novament el pagament de la taxa d'expedició del títol.

- En el cas d'errades en la gravació de dades i per la concessió del premi extraordinari, el tràmit no té cost.

                                                                                  

Resolució de la sol·licitud

Qui

El o la cap de secretaria.

Quan

A partir que el titulat hagi rebut la comunicació que té el títol disponible.

Com

Presentant-se el titulat personalment a recollir-lo, amb el resguard del títol.

Observacions

  • Si el titulat no pot venir personalment, pot fer-ho una altra persona (autenticada través d'un poder notarial) presentant la fotocòpia del DNI/Passaport del familiar.

  • Si el titulat es fora a l'estranger i el poder notarial és emès per un notari estranger, caldrà tenir en compte el següent:
    • Si el país on es troba el titulat està adscrit al conveni de l'Haya, haurà de portar la postil·la de l'Haya. Per a més informació consultar la Web del Ministeri de Justícia.
    • Si el país on es troba el titulat no està adscrit al conveni de l'Haya haurà de portar el segell del Consolat d'Espanya d'aquell país. Per a més informació, consultar la Web del Ministeri d'exteriors.
  • Si el titulat resideix a una altra localitat podrà demanar el trasllat del títol a una Delegació del Govern o Direcció Insular.

  • Si el titulat resideix a un altre país podrà demanar el trasllat del títol a una oficina consular espanyola o ambaixada. Per tal d'agilitzar el procediment, és convenient que aquests titulats, en el moment de presentar la sol·licitud, lliurin una instància demanant aquest trasllat, indicant concretament l'organisme, la ciutat i adreça on lliurar el document. Aquest tràmit comporta el pagament d'una taxa.

  • En el títol oficial hi ha de figurar una diligència específica.