saltar al contingut principal
Cercar
URV

Trasllat d'expedient. Per sol·licitar el canvi de campus o seu i continuar amb els mateixos estudis (quan es puguin reconèixer un mínim de 30 crèdits)

  • CONCEPTE: procés que han de seguir els estudiants de la URV que cursen o han cursat uns estudis de grau i volen canviar de campus o seu per continuar els mateixos estudis. Només serà possible valorar el trasllat quan es puguin reconèixer un mínim de 30 crèdits.

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV.

Quan

Període: del 2 de maig al 10 de juny.

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost (vegeu, si s'escau, l'apartat d'efectes econòmics de la resolució).

Observacions

  • Si l'estudiant no té accés al tràmit en línia, podrà presentar la sol·licitud a la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es vulgui traslladar l'expedient (si s’escau, caldria presentar també l'original i fotocòpia del document que acrediti algun tipus d'exempció (família nombrosa, etc.).

  • Només es pot sol·licitar el canvi a un campus o seu.

  • Pel que fa a la baremació de l'expedient acadèmic dels estudis previs es consideraran les qualificacions obtingudes fins la data en què s'acabi el termini corresponent, moment en què l'estudiant ha de complir els requisits exigits.

Resolució de la sol·licitud

Qui

El deganat o direcció del Centre.

 Quan

Com a màxim un mes després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.
*En el compliment d'aquests terminis, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

 Com

S'ha de notificar a la persona interessada la resolució corresponent, que ha de contenir l'acceptació o la denegació del canvi de campus o seu, amb la indicació clara que no tindrà reconeixement acadèmic fins que no hagi formalitzat la matrícula al nou campus o seu.

Efectes econòmics

Els estudiants a qui s'ha concedit el canvi han d'abonar els drets de trasllat al campus o seu d'origen.

Observacions

La junta de centre ha d'aprovar els criteris i el nombre de places que tindrà en compte per acceptar les sol·licituds de canvi de campus o seu. Aquests criteris han de ser ratificats, si s'escau, per la Comissió de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària. 

Formalització de la matrícula

Qui

La persona interessada o degudament autoritzada.

Quan

Durant el període que li correspongui matricular-se, que es fa constar a la mateixa resolució.

Com

L'estudiant es matricula de les assignatures que vol cursar durant el curs acadèmic.

Efectes econòmics

L'estudiant ha d'abonar el rebut generat per la formalització de la seva matrícula.