saltar al contingut principal
Cercar
URV

Anul·lació de matrícula per interès personal dins els cinc dies naturals posteriors a la formalització de la matrícula

 • CONCEPTE: cessament dels efectes acadèmics i administratius de la matrícula prèviament formalitzada amb la conseqüent pèrdua dels drets d'examen i de la condició d'estudiant i dels beneficis que aquest estatus comporta.
 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen els estudis.

Quan

 • Després d'haver efectuat la matrícula i fins un màxim de 5 dies naturals.

Com

Presentant la documentació següent:

Observacions

Els estudiants que no puguin presentar la sol·licitud presencialment, podran presentar-la a través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV (registre d'altres tràmits administratius).

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La responsable de la secretaria.

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a màxim 5 dies després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau. En aquest termini, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

 • Es lliurarà la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada i, si s'escau, s'actualitzarà l'expedient de l'estudiant.

 • Es regularitzarà informàticament l'anul·lació de la matrícula.

Efectes econòmics

 • Si l'anul·lació la vol realitzar després d'efectuar la matrícula i fins a un màxim de cinc dies naturals, la secretaria del centre regularitza la matrícula inicial i l'estudiant només abona la taxa de gestió d'expedient. Un cop abonat l'import, es procedirà a l'anul·lació.

 • Si no es formalitza la sol·licitud d'anul·lació en els terminis establerts i no s'abonen els rebuts que corresponguin, aquests seran reclamats en fase d'impagament. Els estudiants que es troben en aquesta situació seran considerats suspesos temporalment. Durant el període en què estiguin en situació de suspensió temporal no se'ls podrà expedir certificats, expedients acadèmics ni el títol. No podran tampoc reprendre els seus estudis a la universitat en cursos posteriors sense abonar prèviament els imports pendents. El decret de preus públics ho estableix per a la mateixa universitat o per a una altra universitat catalana. 

Observacions

 • L'anul·lació de la matrícula comporta la pèrdua de la plaça en el cas d'estudiants de nou accés, i quedarà sense efectes la matrícula efectuada. Per iniciar qualsevol estudi universitari, caldrà que novament facin la preinscripció oficial.

  • Als estudiants de nou accés se'ls retornaran els documents lliurats en el moment de la matrícula.

  • Per a la resta d'estudiants, l'anulació de matrícula deixa sense efectes la matrícula. Per continuar els mateixos estudis, caldrà que sol·licitin reprendre estudis.

 • En les anul·lacions de matrícula no es retornaran les quantitats abonades per l'estudiant en concepte de taxa d'estudi de convalidació, adaptació, transferència i reconeixement de crèdits de pla d'estudis. Es retornaran però els imports abonats en concepte de crèdits reconeguts/convalidats.

 • No es poden fer anul·lacions parcials de matrícula. 

 • Si l'estudiant ha sol·licitat beca,  la secretaria haurà de comunicar l'anul·lació a la Secció de Gestió de la Matrícula. 

 • Si l'estudiant es va matricular com a sol·licitant de beca, també quedarà anul·lada. Si ja ha percebut l'import de la beca, caldrà retornar-lo.