saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Finances i Comptabilitat

Els graus de Finances i Comptabilitat, d’Administració i Direcció d’Empreses, i d’Economia configuren el programa formatiu d'Economia i Empresa de la Facultat. Dins d’aquest programa cal distingir, d'una banda, el grau d’Economia i, d'una altra, els graus de Finances i Comptabilitat i d’Administració i Direcció d’Empreses, relacionats, ambdós, amb l’àmbit de l’empresa.

En el grau de Finances i Comptabilitat s’ofereixen els coneixements i capacitats necessàries per  dirigir i gestionar les àrees comptable i financera d’una entitat pública o privada. Amb aquesta finalitat, es treballen aspectes com l’anàlisi d’estats comptables, fonts de finançament d’una empresa, valoració i selecció d’inversions, fiscalitat, etc. Alhora, s’incorpora l’estudi dels mercats financers, dels quals s’analitzen els principals productes i les seves relacions amb variables macroeconòmiques.

De la seva banda, Administració i Direcció d’Empreses proporciona les eines adequades per a la gestió i direcció estratègica d’empreses i institucions mitjançant el desenvolupament d’habilitats directives i de gestió de persones, que es poden exercir en diferents àrees funcionals, com les de recursos humans, producció, màrqueting, etc.

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Finances i Comptabilitat

Acord del Consell de Ministres 17 de desembre de 2010 (BOE)
Publicació del pla d'estudis al BOE  11 d'agost de 2011
Branca Ciències socials i jurídiques
Duració mínima 4 anys

Crèdits ECTS

240
Formació bàsica 60
Obligatoris 120
Optatius 30
Pràctiques externes 24
Treball fi de grau 6
Places 120
Horari Matí i tarda
Centre d'impartició Facultat d'Economia i Empresa (campus Bellissens de Reus)
Llengües utilitzades
 • català
 • castellà
 • anglès (optatiu)

Mencions   

Comerç Internacional
Formada per 5 assignatures, de 6 crèdits cadascuna (30 ECTS), impartides en anglès:

 • Economia Internacional (International Economics)
 • Relacions Econòmiques Internacionals (International Economic Relations)
 • Finances Internacionals (International Finance)
 • Màrqueting Internacional (International Marketing)
 • Dret del Mercat Internacional (International Trade Law)

L’objectiu de la menció és que l’estudiant s’especialitzi en la gestió empresarial i financera en un context internacional.

Perfil recomanat

L’estudiant que iniciï el grau de Finances i Comptabilitat ha de ser una persona interessada a conèixer en profunditat les àrees comptable i financera d’una empresa, motivada per comprendre el funcionament dels mercats financers, i preparada per adquirir els coneixements necessaris per assessorar en temes comptables, financers i fiscals.

Ha de tenir coneixements bàsics de matemàtiques, una expressió oral i escrita correctes, a més de nocions bàsiques sobre l’ús de les noves tecnologies. També ha de ser capaç de relacionar coneixements de diferents àmbits per obtenir una visió global i prendre decisions raonades a partir de la informació disponible.

Pràctiques externes

En el darrer curs la formació de l’estudiant es complementa amb una estada d’un quadrimestre en pràctiques en una empresa o institució. També es duen a terme activitats d’orientació professional.


De forma complementària, la Facultat disposa d’una borsa de treball específica, que permet integrar els estudiants al teixit empresarial del territori.

Objectius

L’objectiu general és formar un professional en l’àmbit financer des d’una doble perspectiva. D’una banda, capaç de gestionar de forma integrada les àrees financera i comptable de qualsevol organització pública o privada. D’altra banda, capaç de comprendre el mercat financer i analitzar les operacions i actius que hi intervenen, així com el context.


Les finances i la comptabilitat, tant en una organització pública com privada, estan cada vegada més interconnectades. Els canvis recents en la normativa comptable accentuen la necessitat de saber valorar financerament els actius i passius de l’empresa. D’altra banda, es fa difícil arribar a comprendre la situació financera d’una empresa sense coneixements profunds de la informació extreta de la comptabilitat i de com interpretar-la per a una presa de decisions responsable. Aquestes anàlisis requereixen un professional amb una formació sòlida en ambdós camps, no només en les tècniques comptables i models de valoració financera, sinó també amb capacitat per anticipar-se a les noves circumstàncies econòmiques del context de l’empresa i beneficiar-se’n. Alhora, el graduat o graduada en Finances i Comptabilitat ha de comprendre el funcionament dels mercats financers, a partir del coneixement dels principals productes i factors que hi intervenen, dels models teòrics que en descriuen l’evolució i dels elements socials i jurídics pels quals es veuen afectats.

Treball fi de grau

L’estudiant ha de decidir, seguint les orientacions del seu tutor o tutora de treball fi de grau, el tema objecte del treball. El tutor o tutora acompanyarà l’estudiant al llarg de tot el procés i duran a terme entrevistes periòdiques per avaluar la progressió del treball.


El treball fi de grau pot consistir a desenvolupar un tema relacionat amb alguna assignatura obligatòria o optativa, un estudi de cas, la realització d’un projecte vinculat amb les pràctiques externes, etc.


En qualsevol cas, es treballaran les competències específiques, transversals i nuclears adquirides al grau i s’integraran coneixements teòrics amb la realitat a la qual es projecten. Finalment, caldrà fer una presentació oral en què l’estudiant haurà d’exposar de forma coherent els resultats del treball en català, castellà o anglès.

Competències

 • Comprendre el sistema financer: conèixer les institucions, els productes i els mercats que el formen, així com les relacions entre ells i amb el seu entorn econòmic.
 • Ser capaç de dirigir l’àrea financera i/o comptable de qualsevol organització, pública o privada, tot aportant una visió interrelacionada des d’ambdues àrees.
 • Entendre la comptabilitat com el llenguatge de la realitat econòmica de l’empresa.
 • Interpretar els estats comptables i valorar la situació financera d’una empresa, amb la finalitat de dur a terme les accions correctives oportunes o potenciar oportunitats futures.
 • Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter econòmic, social i legal, rellevant per prendre decisions en el context financer.
 • Emetre informes d’assessorament financer, comptable i fiscal.
 • Entendre els principis bàsics de l’economia (tant a escala microeconòmica com macroeconòmica) i la seva influència sobre el sector financer.
 • Utilitzar les eines matemàtiques i estadístiques adequades per analitzar les principals variables del sistema economicofinancer.

Sortides professionals

El grau de Finances i Comptabilitat de la URV capacita per exercir la professió d’economista, regulada pel Col·legi d’Economistes, i per exercir les activitats professionals següents:

 • Direcció i gestió de les àrees de comptabilitat i finances tant en l’àmbit públic (a escala estatal, regional o local), com privat (pimes i grans empreses nacionals o multinacionals).
 • Direcció i gestió d’entitats financeres.
 • Anàlisi de mercats i productes financers.
 • Gestió de carteres.
 • Anàlisi financera i d’inversions.
 • Control de riscos financers.
 • Assessoria comptable, fiscal i financera.
 • Auditoria.
 • Docència.
 • Recerca.