saltar al contingut principal
Cercar
URV

2a Fase - AJUTS BEATRIZ GALINDO - Ref. BEAGAL18_00216


Codi convocatòria PI19023

Modalitat ajut

Ajut "Beatriz Galindo" Senior

Investigador Responsable

Dr. Josep Domingo

Departament

Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

Característiques de la plaça

Àrea de Coneixement: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

Categoria: Investigador distingit

Projecte d'investigació: Intel·ligència contra ciberamenaces per a sistemes resilients

Descripció de les tasques a realitzar:

 • Recerca

 La recerca proposada abordarà els següent reptes:

(1) Disseny de noves estratègies per protegir arquitectures que permetin la integració constant de control, comunicació i computació, i constin d'entorns incerts i poc fiables afectats per mal funcionament i atacs intencionats.

(2) Ciència fundacional per a la protecció i resiliència constant de tecnologies complexes embarcades en sistemes autònoms, que satisfacin limitacions crítiques en matèria de seguretat, privadesa i rendiment.

Aquestes estratègies consistiran de les tasques següents:

(A) Aportar coneixement micro i macroscòpic del comportament, de l'ús i de l'evolució d'Internet, amb emfàsi especial en els aspectes relacionats amb la seguretat;

(B) Promoure un ambient col·laboratiu en el qual les dades empiríques i la nova informació adquirida sobre amenaces puguin generar-se, analitzar-se i compartir-se adequadament per permetre un impacte important en el desenvolupament i en la recerca en ciberseguretat.

(C) Validar i avançar el camp de la ciència de les dades aplicades al camp de la ciberseguretat i de les mesures d'Internet.

 • Docència

El/La candidat/a impartirà classes dins del Màster en Enginyeria de la Seguridad Informàtica i Inteligència Artificial (MESSIA).

A més, el/la candidat/a donarà suport en l'evolució d'aquest màster cap a un màster centrat en els procesos d'intel·ligència dins de l'àmbit de les ciberamenaces i dels sistemes resilients.

Característiques de la contractació

Personal investigador laboral

Contracte d'obra o servei determinat vinculat a la realització del projecte concret de recerca científica o tècnica.

Previsió de contractació: 4 anys

Dedicació: Temps complet 37,5h / setmana

Retribució: 68.581,60 euros bruts anuals

Requisits dels candidats/es
 1. Amb caràcter general:
 2. Haver complert els 18 anys i no haver superat l'edat de jubilació.
 3. No estar separat, per causa d'expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni estar inhabilitat per al desenvolupament de les funcions públiques.
 4. No incórrer en cap motiu d'incompatibilitat, segons el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
 5. Amb caràcter específic:
 6. Estar en possessió del títol de doctor/a o equivalent. 
 7. Experiència professional a l'estranger de mínim 7 anys. El còmput d'anys es farà a partir del moment en que hagi obtingut el títol de Doctor.
 8. El/La candidat/a hauria de tenir l'experiència suficient per optar a una Càtedra en CiberSeguretat. Per exemple, ell o ella hauria de complir de llarg els requisits demanats per ser IEEE Senior Member o ser a prop dels mèrits demanats per ser IEEE Fellow.
 9. El/La candidat/a hauria d'haver encapçalat projectes internacionals (p.e.
 10. projectes H2020) i haver dirigit diverses tesis doctorals.
 11. El/La candidat/a hauria de poder sobmetre una proposta ERC amb possibilitats d'èxit, com a Consolidator (7-14 anys de carrera des de l'obtenció del títol de doctorat) o Advanced (+14)

Els candidats/es hauran de complir aquests requisits, com a màxim, el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds, 24 de Maig de 2019.

Objectius i resultats esperats

El/La candidat/a hauria de ser un investigador capdavanter i involucrar-se en la supervisió d'estudiants de doctorat i en l'organització de congressos.

A més, hom n'espera que obtingui 1 projecte H2020 durant els 4 anys de l'ajuda. Finalment, també se n'espera que sotmeti una proposta a l'ERC.

Sistema de seguiment objectiu a aplicar

El sistema d'avaluació estarà basat en:

- Nombre de projectes aconseguits

- Nombre de publicacions

- Nombre de publicacions conjuntes amb altres membres del grup de recerca

- Nombre de congressos organitzats

- Nombre de tesis dirigides.

Sol·licitud

Les persones interessades hauran de formalitzar la sol·licitud a través del formulari de sol·licitud.

El formulari de sol·licitud s'ha d'emplenar en llengua anglesa adjuntant la documentació acreditativa dels mèrits en la seva versió original, així com una traducció a l'anglès.

En cas que el document original no estigui redactat en castellà o qualsevol de les llengües oficials a Espanya, no serà necessària que la traducció a l'anglès sigui signada per un intèrpret jurat.

En cas que el document original no sigui o inclogui una de les llengües cooficials a Espanya, la traducció a l'anglès haurà de ser feta per un intèrpret jurat.

No serà necessària la traducció d'aquells documents que originàriament redactats en llengua anglesa.

En cas de sol·licitar més d'una plaça, cal que la persona sol·licitant expressi l'ordre de preferència. En cas contrari, s'entendrà com a preferent la plaça sol·licitada en primer lloc.

No podran sol·licitar la plaça o places concedides a la Universitat, els docents i/o investigadors que estiguin gaudint d'un ajut econòmic de naturalesa anàloga.

Termini de presentació de sol·licituds

En aplicació de l'article 15 de l'Ordre EDC/365/2018, de 23 de març de 2019, el termini de presentació de sol·licituds s'estendrà des del 24 d'abril  a partir de les 8h fins al 24 de maig de 2019 a les 17h (hora peninsular).

Documentació a presentar
 • DNI / NIE / passaport.
 • Títol de doctor i de les titulacions que s'acreditin.
 • Currículum investigador y professional amb els documents acreditatius corresponents on haurà de constar la relació d'estades predoctorals i postdoctorals fetes i la vinculació actual o recent amb universitats o centres d'investigació estrangers.
 • Projecte Docent i/o investigador.
 • Projecte d'investigació i transferència del coneixement del Docent i/o investigador.
 • Memòria explicativa del retorn per a la Universitat del projecte Docent i del projecte d'investigació i transferència del coneixement.

Tota la documentació s'ha de presentar en la forma abans indicada dins del termini establert.

En cap cas no es tindran en compte condicions o mèrits no al·legats ni justificats de la forma requerida en aquestes bases.

Relació de candidats/es admesos/es i exclosos/es

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es publicarà, a la web de la Universitat dels Ajuts Beatriz Galindo, la relació provisional de candidats/es admesos i exclosos, amb indicació, si s'escau, de la causa d'exclusió.

En el termini de 10 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la seva publicació, els sol·licitants podran esmenar la seva sol·licitud o, si ho consideren oportú, fer al·legacions davant del Vicerector de Personal. En cas contrari, s'entendrà que desisteix de la seva sol·licitud.

Transcorregut el termini del punt anterior, es publicarà la relació definitiva de candidats/es admesos i exclosos, en els mateixos llocs que la relació provisional.

Procés de selecció

Segons establert en l'article 18 de l'Odre ECD/365/2018, de 23 de març, per la que s'aproven les bases per a la concessió i es convoquen els ajuts Beatriz Galindo, el Secretari General d'Universitats designarà una panell internacional d'experts que actuarà com a òrgan col·legiat, amb al funció d'avaluar les sol·licituds dels docents i/o investigadors.

L'avaluació de sol·licituds s'articularà en una sola fase. Les sol·licituds dels docents i/o investigadores seran qualificades amb una puntuació entre 0 i 10 punts per el panell internacional d'experts. El panell internacional d'experts valorarà la documentació presentada pel docent i/o investigador segons el criteris d'avaluació següents i, sempre, en relació amb el currículum vitae del sol·licitant:

a) Projecte docent del docent i/o investigador, fins a 2,5 punts.

1r Qualitat del projecte docent, fins a 1,25 punts.

2n Programació del projecte docent, fins a 1,25 punts.

b) Projecte d'Investigació, fins a 2,5 punts.

1r Qualitat del projecte d'investigació, fins a 1,25 punts.

2n Programació del projecte d'investigació, fins a 1,25 punts.

c) Projecte de transferència del coneixement, fins a 2,5 punts.

1r Qualitat del projecte de transferència del coneixement, fins a 1,25 punts.

2n Programació del projecte de transferència del coneixement, fins a 1,25 punts.

d) Retorn per a la Universitat del projecte docent, del projecte d'investigació i del projecte de transferència del coneixement, fins a 2,5 punts.

1r Retorn del projecte docent, fins a 1,25 punts.

2n Retorn del projecte d'investigació, fins a 0,75 punts.

3r Retorn del projecte de transferència del coneixement, fins a 0,5 punts.

En aplicació de l'article 25.1 de l'Ordre ECD/365/2018, de 23 de març, la puntuació mínima per a la selecció dels docents i/o investigadors és de 6 punts, quedant desestimades les sol·licituds que obtinguin una puntuació inferior. A més a més, la puntuació individual de cada un dels elements haurà de ser almenys del 50% de la màxima puntuació possible en cada un d'ells.

Resolució

La rectora, a la vista de la proposta presentada, ha de dictar una resolució en què nomeni un candidat per a cada plaça d'acord amb la proposta del panell internacional d'experts encarregat de la valoració, fins a completar el nombre de places objecte de concurs. El concurs podrà restar desert.

Contractació

En el termini de 2 mesos des de la publicació de la resolució de selecció dels docents i/o investigadors, la Universitat haurà de celebrar un contracte d'investigador distingit amb el Docent i/o investigador.

En cas de renuncia del candidat proposat o que no es faci efectiva la contractació, la rectora nomenarà al següent candidat per ordre de preferència.

Quan la persona proposta procedeixi de països no comunitaris, haurà de complir amb els requisits legals necessaris per a la seva contractació i afiliació a la Seguretat Social.

Incompatibilitats

D'acord amb l'Ordre ECD/365/2018, de 23 de març, perla que s'aproven les bases per a la concessió i es convoquen els ajuts Beatriz Galindo, els docents i/o investigadors contractats no podran celebrar contractes de treball amb altres entitats durant el període de contracte d'investigador distingit, llevat d'autorització expressa de la Universitat, sempre que es respecti el règim d'incompatibilitats que correspongui.

El contracte serà incompatible amb altres ajuts finançats amb fons públics o privats que tinguin una finalitat anàloga, així com amb sous o salaris de similar naturalesa i, amb caràcter general, amb la percepció de qualsevol quantitat que tingui naturalesa salarial, sempre que l'activitat desenvolupada pugui afectar el compliment de l'objecte de l'ajut o a la seva finalitat investigadora o es produeixi en el mateix horari.

En el seu cas, els docents i/o investigadors hauran de comunicar a les Universitats l'obtenció d'altres ajuts, subvencions, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.

Reclamacions

Les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu contra la convocatòria i les seves bases davant del Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la publicació de la mateixa, sense perjudici de poder interposar, potestativament, recurs de reposició previ a la via contenciosa davant del rector/a de la URV en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació.

Així mateix, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada contra els actes administratius que es derivin de l'actuació de la comissió davant del rector/a de la URV en el termini d'un mes, comptat des de la seva notificació o publicació, el qual es pot entendre desestimat per silenci administratiu pel transcurs de tres mesos sense que hi recaigui resolució expressa. Resta aleshores expedita la via del recurs contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà d'entendre com a desestimat el recurs d'alçada. Si recau resolució expressa al recurs d'alçada plantejat, el termini per interposar el recurs contenciós administratiu serà de dos mesos a comptar des de la seva notificació a la persona interessada.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

Tarragona, 23 d'abril de 2019.