saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster Universitari en Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera

Titulacions d'admissió

Titulats universitaris en les árees científico-tecnològiques i de ciècies de la salut.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació necessària per fer la preinscripció, aquest màster requereix presentar documentació addicional següent:

  • Carta de motivació

Criteris de selecció

La selecció dels preinscrits es realitzarà tenint en compte els següents criteris:

  1. Idoneïtat del títol d’accés:  fins un màxim de 20 punts, d’acord amb el següent ordre: 
    a. Titulats de l’àmbit de les enginyeries, ciències naturals i ciències de la salut: fins a un màxim de 20 punts.
    b. Altres: 0 punts.
  2. Valoració de l’expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al Màster: fins a un màxim de 40 punts.
  3. Nivell d’anglès superior al mínim exigit (nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües o equivalent). En el cas que l’estudiant no pugui acreditar aquest nivell, es realitzarà una entrevista oral en la que es comprovarà el seu nivell de lectura, escriptura i comprensió oral: fins a un màxim de 20 punts.
  4. Formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació, acreditats documentalment) relacionada amb el contingut del Màster: fins a un màxim de 10 punts.
  5. Estades rellevants (de mínim de 12 semanes, acreditades documentalment) en llocs de parla anglesa: fins a un màxim de 10 punts.