saltar al contingut principal
Cercar
URV

Màster universitari en Envelliment i Salut

Titulacions d'admissió

 • Titulats universitaris oficials de Grau o Llicenciats en Medicina, Biologia i en àmbits afins.
 • Titulats universitaris oficials de Grau o Diplomats en Fisioteràpia, Infermeria, Nutrició Humana i Dietètica, Treball Social, Terapeuta ocupacional, logopèdia i en àmbits afins.
 • Titulats oficials amb títol expedit per una institució d'ensenyament superior de l'EEES, que faculta en el país expedidor l'accés a màsters.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació necessària per fer la preinscripció, aquest màster requereix presentar documentació addicional:

 • Acreditació del nivell d’anglès (si s’escau).
 • Acreditació de formació complementària relacionada amb el contingut del màster (només es valoraran cursos de més de 10 h).
 • Acreditació de l’experiència assistencial (vida laboral i documentació que acrediti la categoria professional).
 • Acreditació de l’experiència docent i de recerca (còpia de les publicacions).
 • Acreditació de l’experiència en llocs de gestió.

Criteris de selecció

 • La selecció de les persones preinscrites es farà tenint en compte els criteris següents:
 • 1. Idoneïtat del títol d'accés: fins a un màxim de 2 punts, d'acord amb l'ordre següent:
 • a. Titulacions de Fisioteràpia i Infermeria: fins a un màxim de 2 punts.
 • b. Titulacions de l'àmbit de les ciències de la salut, excepte Fisioteràpia i Infermeria: fins a un màxim d'1 punt.
 • c. Altres: 0 punts.
 • 2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: fins a un màxim de 4 punts.
 • La nota mitjana de l'expedient acadèmic del primer cicle dels estudis requerits a l'apartat 1. La puntuació de cada assignatura és la que figura numèricament a l'expedient. En cas que no hi consti, es valorarà com: aprovat, 1 punt; notable, 2 punts; excel·lent, 3 punts, i matrícula d'honor, 4 punts. Es considera aprovat la qualificació entre 5 i 6,9; notable, entre 7 i 8,9; excel·lent, entre 9 i 9,9, i matrícula d'honor, 10.
 • 3. Nivell d'anglès: fins a un màxim d’1,5 punts.
 • 4. Formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació, acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim d’1,5 punts.
 • 5. Activitat assistencial: màxim 2 punts. Es valora 0,10 punts per any treballat.
 • 6. Experiència docent: màxim 2 punts. Es valora la docència impartida en l'àmbit universitari i la formació continuada en l'àmbit assistencial.
 • 7. Experiència de recerca: màxim 2 punts. Es valoraran les publicacions en revistes científiques i aportacions a congressos nacionals, estatals i internacionals.
 • 8. Experiència en gestió: màxim 1,5 punts. Es valora 0,20 cada any en un càrrec de responsabilitat.