saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reconeixement de crèdits d'ensenyaments superiors oficials (CFGS)

 • CONCEPTE: acceptació a la URV dels crèdits que, inclosos en ensenyaments superiors oficials (CFGS), computen en els ensenyaments de grau de la URV a l'hora d'obtenir un títol oficial.

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, després d'haver-se identificat.

On

A la secretaria de Centre/Campus on es realitzen o es van realitzar els estudis.

Quan

Des del 2 de maig al 30 de novembre.

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

L'estudiant ha d'abonar l'import de la taxa de reconeixement, que emet la secretaria del centre, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

Observacions

 • La Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili determinen les convalidacions entre el títol de tècnic superior i alguns estudis universitaris. Aquestes convalidacions s’apliquen també en el cas dels cicles formatius de grau superior obtinguts fora de Catalunya.

 • En aplicació d’aquesta col·laboració, la URV valida com a assignatures ja cursades els crèdits que s’hagin determinat en els diferents acords de reconeixement entre els títols de tècnic superior i estudis universitaris. Aquests crèdits consten com a reconeguts, sense qualificació, en l’expedient acadèmic dels estudis universitaris.

 • Només poden ser objecte de reconeixement les assignatures que figurin al conveni específic amb el qual s’ha establert la correspondència.

 • La URV ha de resoldre les peticions de reconeixement d’assignatures efectivament cursades i ha de ratificar les convalidacions i els reconeixements atorgats per altres centres/universitats. També ha de valorar els programes de les assignatures que s’hagin cursat en el pla d’estudis d’origen.

 • Consulteu la taula de correspondència entre els CFGS i els graus de la URV.

 • Els crèdits reconeguts poden ser aplicats a petició dels estudiants:

  • en la seva totalitat en la matrícula del curs acadèmic en què es presenta la sol·licitud. 

  • de manera parcial, entre la matrícula del curs acadèmic en què es presenta la sol·licitud i la matrícula del curs següent. 

 • En cap cas poden ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents al Treball de Fi de Grau.

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El o la cap de secretaria de Centre.

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentar la sol·licitud. Com a màxim cinc dies hàbils després d'haver presentat la sol·licitud i la documentació completa, si es tracta d'una correspondència ja aprovada.

En cas contrari, com a màxim dos mesos després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.

* En aquests terminis, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

 • La notificació de la resolució corresponent es lliura a la persona interessada.

 • L'expedient de l'estudiant s'actualitza automàticament, si s'escau (les resolucions desfavorables s'han de notificar a la persona interessada).

 • Les sol·licituds presentades entre el 2 de maig i el 7 de juliol tindran efectes acadèmics pel curs 2015-16 (no podrà ser d'aplicació si les assignatures a reconèixer estan matriculades al curs 2015-16).

 • Les sol·licituds presentades entre el 8 de juliol i el 30 de novembre tindran efectes acadèmics i econòmics pel curs 2016-17.

Efectes econòmics

L'estudiant ha d'abonar l'import del reconeixement de crèdits, que emet la secretaria de centre, d'acord amb el decret de preus públics vigent.

Observacions

 • L'estudiant s'ha de matricular de les assignatures no susceptibles de ser reconegudes que vulgui cursar el dia que li correspongui matricular-se.

 • Els reconeixements no tenen efecte si posteriorment no formalitza la matrícula i n'abona l'import corresponent.