saltar al contingut principal
Cercar
URV

MODIFICACIONS DE MATRÍCULA, renúncia d'assignatures (grau)

 • CONCEPTE: la renúncia significa l'abandonament voluntari d'una o més assignatures per al curs acadèmic i implica la modificació parcial de la matrícula una vegada transcorreguts els 5 dies naturals establerts per al seu ajustament, sense dret a devolució econòmica.
 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen o es van realitzar els estudis.

Quan

 • Període ordinari: des del dia en què s'ha formalitzat la matrícula fins el 30 de novembre.
 • Període extraordinari: del 5 al 15 de febrer, per assignatures impartides durant el segon quadrimestre. (* observacions)

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

S'ha d'abonar l'import de la taxa de modificacions de matrícula, que emet la secretaria, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

L'estudiant haurà d'estar al corrent de pagament en la data de la sol·licitud.

Observacions

 • Els estudiants que no puguin presentar la sol·licitud presencialment, podran presentar-la a través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV (registre d'altres tràmits administratius).
 • Els estudiants de nou accés a temps complet hauran de mantenir els 60 crèdits mínims matriculats.
 • Els estudiants de nou accés a temps parcial hauran de mantenir els 20 crèdits mínims matriculats.
 • L'estudiant a temps complet a partir de segon curs,  haurà de mantenir un mínim de 30 crèdits matriculats i l'estudiant a temps parcial un mínim de 20 crèdits. Dins d'aquest còmput s'hi hauran d'incloure, si s'escau, les assignatures de formació bàsica i obligatòries matriculades i no superades del curs anterior.
 • D'acord amb l'article de permanència, els estudiants que hagin formalitzat la matrícula per sobre dels 30 crèdits (temps complet) o per sobre dels 20 crèdits (temps parcial) podran presentar renúncia de les assignatures que sobrepassen aquests límits, renunciant però primer a les assignatures de nova matrícula i en segon lloc a les assignatures no superades el curs anterior i mantenint els crèdits mínims exigits (30 crèdits/temps complet i 20 crèdits/temps parcial).
 • * Durant el període extraordinari de febrer, només es podrà sol·licitar la renúncia d'assignatures de segon quadrimestre i d'aquelles assignatures, d'acord amb les indicacions del centre que, tot i ser de caràcter anual, concentrin íntegrament l'activitat en el segon quadrimestre
 • L'estudiant becari que renunciï a alguna assignatura ha de tenir en compte que aquesta renúncia pot tenir repercussió en els requisits acadèmics exigits per a la concessió de la beca el curs següent, i en l'import dels ajuts concedits a la beca del curs actual.

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El centre on s'ha presentat la sol·licitud.

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a màxim cinc dies hàbils després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.

* En aquests terminis, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

Es lliura la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada i, si s'escau, s'actualitza l'expedient de l'estudiant.

La resolució de renúncia és irrevocable.

Efectes econòmics

L'acceptació de la renúncia per part del centre no comporta la devolució de l'import de matrícula corresponent.

En el curs acadèmic següent al que s'ha autoritzat la renúncia no s'aplicarà el càrrec econòmic que suposa el factor de repetició d'assignatures no superades.

Efectes acadèmics

En el curs acadèmic pel qual es sol·licita la renúncia:

 • l'estudiant no podrà gaudir de la docència ni avaluar-se de l'assignatura
 • l'estudiant no sortirà en actes de qualificació

Observacions

Els centres poden autoritzar les sol·licituds de renúncia sempre que l'estudiant estigui al corrent del pagament.