saltar al contingut principal
Cercar
URV

Criteris de trasllat a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Tal i com s'estableix a l'article 56 del RD 1892/2008 només serà possible valorar el canvi d'universitat i/o d'estudis en aquells casos en què a l'estudiant se'l reconegui prèviament un mínim de 30 crèdits.

MEDICINA

Places ofertes

13 places (2)

Total

13 places (2)

Requisits d'admissió

 • La mitjana de l'expedient que porta l'estudiant ha de ser superior a 7 (1)(3)(4)(5)
 • Número màxim de convocatòries esgotades en una assignatura: 4
 • Convalidació d'estudis estrangers: només es podrà sol·licitar per les titulacions d'origen de l'àmbit de la medicina determinades pel responsable d'ensenyament

Ordre de priorització

 1. Estudiants que cursen la mateixa titulació, independentment de la Universitat d'origen.
 2. Nota mitjana de l'expedient acadèmic dels estudis universitaris de procedència.

Criteris

 1. Proves d'Accés a la Universitat
  • Alumnes que hagin realitzat les PAU en un centre de secundària adscrit a la URV
  • Alumnes que hagin realitzat les PAU en un centre de secundària adscrit a la resta d'universitats catalanes
  • Alumnes que hagin realitzat les PAU fora de Catalunya
 2. Nota mitjana de l'expedient acadèmic dels estudis universitaris de procedència. (3)

Observacions

Es tindran en compte altres situacions de caràcter greu i degudament justificades.

En el Grau de Medicina no es faran convalidacions d'estudis estrangers que afectin a les assignatures amb pràctiques clíniques per la dificultat que comporta verificar el seu caràcter eminentment pràctic.

(1) No es farà el reconeixement de crèdits de les sol·licituds que no tinguin la nota mitjana o l'equivalència de nota mitjana exigida. 
(2) El nombre de places es revisarà en funció de l'impacte dels trasllats al centre. 
(3) El càlcul de la mitjana de l'expedient dels alumnes que accedeixen per preinscripció als ensenyaments de la Facultat es farà segons el RD 1125/2003. 
  - Es sumaran els crèdits superats i es multiplicaran cadascun d'ells pel valor de la qualificació que correspongui i es dividiran pel nombre de crèdits totals superats durant els seus estudis.
  - Els reconeixements, quan no existeix qualificació, no es tindran en compte a efectes de la ponderació. 
(4) Els estudiants amb estudis realitzats a l'estranger, han d'aportar el document de declaració d'equivalència de nota mitjana que expedeix la "Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación". Sense aquest document no es podrà valorar la sol·licitud. 
(5) Aquesta nota es revisarà cada curs en funció de l'evolució de la nota de tall. 

FISIOTERÀPIA

Places ofertes

 • Reconeixement de 30 a 90 crèdits: 4 places (2 places entre 30 i 60, i 2 places entre 60 i 90) (1) (2)
 • Reconeixement de més de 90 crèdits: 4 places (1) (2)

Total

8 places

Requisits d'admissió

 • La mitjana de l'expedient que porta l'estudiant ha de superior a 6(3)(4)(5)
 • Número màxim de convocatòries esgotades en una assignatura: 4
 • Convalidació d'estudis estrangers: només es podrà sol·licitar per les titulacions d'origen de l'àmbit de la medicina determinades pel responsable d'ensenyament

Ordre de priorització

 1. Estudiants que cursen la mateixa titulació, independentment de la Universitat d'origen.
 2. Nota mitjana de l'expedient acadèmic dels estudis universitaris de procedència.

Criteris

 1. Proves d'Accés a la Universitat
  • Alumnes que hagin realitzat les PAU en un centre de secundària adscrit a la URV
  • Alumnes que hagin realitzat les PAU en un centre de secundària adscrit a la resta d'universitats catalanes
  • Alumnes que hagin realitzat les PAU fora de Catalunya
 2. Nota mitjana de l'expedient acadèmic dels estudis universitaris de procedència. (3)

Observacions

Es tindran en compte altres situacions de caràcter greu i degudament justificades.

(1) No es farà el reconeixement de crèdits de les sol·licituds que no tinguin la nota mitjana o l'equivalència de nota mitjana exigida. 
(2) El nombre de places es revisarà en funció de l'impacte dels trasllats al centre. 
(3) El càlcul de la mitjana de l'expedient dels alumnes que accedeixen per preinscripció als ensenyaments de la Facultat es farà segons el RD 1125/2003. 
  – Es sumaran els crèdits superats i es multiplicaran cadascun d'ells pel valor de la qualificació que correspongui i es dividiran pel nombre de crèdits totals superats durant els seus estudis.
  – Els reconeixements, quan no existeix qualificació, no es tindran en compte a efectes de la ponderació. 
(4) Els estudiants amb estudis realitzats a l'estranger, han d'aportar el document de declaració d'equivalència de nota mitjana que expedeix la "Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación". Sense aquest document no es podrà valorar la sol·licitud. 
(5) Aquesta nota es revisarà cada curs en funció de l'evolució de la nota de tall. 

NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA

Places ofertes

 • Reconeixement de 30 a 90 crèdits: 4 places (1) (2)
 • Reconeixement de més de 90 crèdits: 4 places (1) (2) (es distribuirà entre les unitats docents)

Total

8 places

Requisits d'admissió

 • La mitjana de l'expedient que porta l'estudiant ha de superior a 6(3)(4)(5)
 • Número màxim de convocatòries esgotades en una assignatura: 4
 • Convalidació d'estudis estrangers: només es podrà sol·licitar per les titulacions d'origen de l'àmbit de la medicina determinades pel responsable d'ensenyament

Ordre de priorització

 1. Estudiants que cursen la mateixa titulació, independentment de la Universitat d'origen.
 2. Estudiants que cursen una altra titulació de la mateixa branca de coneixement.

Criteris

 1. Proves d'Accés a la Universitat
  • Alumnes que hagin realitzat les PAU en un centre de secundària adscrit a la URV
  • Alumnes que hagin realitzat les PAU en un centre de secundària adscrit a la resta d'universitats catalanes
  • Alumnes que hagin realitzat les PAU fora de Catalunya
 2. Nota mitjana de l'expedient acadèmic dels estudis universitaris de procedència. (3)

Observacions

Es tindran en compte altres situacions de caràcter greu i degudament justificades.

(1) No es farà el reconeixement de crèdits de les sol·licituds que no tinguin la nota mitjana o l'equivalència de nota mitjana exigida. 
(2) El nombre de places es revisarà en funció de l'impacte dels trasllats al centre. 
(3) El càlcul de la mitjana de l'expedient dels alumnes que accedeixen per preinscripció als ensenyaments de la Facultat es farà segons el RD 1125/2003. 
  – Es sumaran els crèdits superats i es multiplicaran cadascun d'ells pel valor de la qualificació que correspongui i es dividiran pel nombre de crèdits totals superats durant els seus estudis.
  – Els reconeixements, quan no existeix qualificació, no es tindran en compte a efectes de la ponderació. 
(4) Els estudiants amb estudis realitzats a l'estranger, han d'aportar el document de declaració d'equivalència de nota mitjana que expedeix la "Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación". Sense aquest document no es podrà valorar la sol·licitud. 
(5) Aquesta nota es revisarà cada curs en funció de l'evolució de la nota de tall.