saltar al contingut principal
Cercar
URV

Observatori de la Igualtat

|alt imatge capcalera|

Presentació

L’Observatori de la Igualtat té un doble objectiu: d’una banda, ser l'òrgan tècnic encarregat d'implementar les mesures previstes en el Pla d'igualtat de la URV i, de l'altra, ser un servei d'informació i difusió de la realitat de la desigualtat per raó de gènere entre la comunitat universitària i la societat.

Funcions

Les funcions de l’Observatori de la Igualtat són:

  • Diagnosticar les desigualtats existents entre els homes i les dones.
  • Recollir i analitzar la informació rellevant en matèria d’igualtat per raó de gènere.
  • Fer un seguiment al llarg del temps de la situació en matèria d'igualtat d'oportunitats en el si de la URV.
  • Promoure i afavorir la formació i la recerca específiques en estudis de gènere.
  • Actuar com un centre de recursos en matèria d’assessorament i en la realització d'estudis.

Amb la creació de l’Observatori de la Igualtat, la URV fa seva la filosofia de la modificació de la Llei orgànica d’universitats aprovada al març de 2007 i la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre les dones i els homes (LOIEMH). La igualtat és un valor que les universitats incorporen en la seva estructura i funcionament com un objectiu propi i que han de projectar a la societat que les envolta.

Contacte

  • Inma Pastor, directora de l'Observatori de la Igualtat i delegada del rector per als temes d'igualtat efectiva de dones i homes (tel. 977 55 83 66)
  • Maria Guasch, suport administratiu