saltar al contingut principal
Cercar
URV

Full Oficial de la Universitat, 69 (desembre 2010-gener 2011)

PFOU

DISPOSICIONS GENERALS I ACORDS DELS ÒRGANS DE GOVERN

Claustre Universitari

    Claustre Universitari de l'1 de desembre de 2010

Organització i Recursos

• Acord d’1 de desembre de 2010 pel qual s’aprova la constitució del Claustre Universitari de la URV 2010-14

• Acord d’1 de desembre de 2010 pel qual s’aprova la composició de la Mesa del Claustre Universitari

• Acord d’1 de desembre de 2010 pel qual s’aprova la modificació del Reglament del Claustre Universitari

• Acord d’1 de desembre de 2010 pel qual s’aprova adequar l’Estatut de la URV al que estableix la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats (LOMLOU) i, atès que la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya (LUC), al seu torn, encara no ha estat revisada en el mateix sentit

Comissions del Claustre

• Acord d’1 de desembre de 2010 pel qual s’aprova la designació dels membres de la Comissió per a l’adequació de l’Estatut de la URV a la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats (LOMLOU)

Informes

Informes presentats en la sessió de l'1 de desembre de 2010:

• Informe del rector sobre el Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) Catalunya Sud
• Informe de la Síndica de Greuges
• Informe sobre el Pla Estratègic d’Internacionalització

Consell de Govern

Formació 

• Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 pel qual s’aprova l’activació del trimestre d’estiu 2011

• Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 pel qual s’acorda proposar a la Generalitat de Catalunya la implantació del programa de doctorat en Comunicació per la Universitat Rovira i Virgili, previ informe preceptiu del Consell Social

• Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 pel qual s’autoritza la sol·licitud de verificació dels programes de doctorat en Canvi Climàtic i en Arquitectura, Urbanisme i Edificació

• Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 pel qual s’aprova  la modificació de la normativa d’accés a la Universitat per a majors de 40 i 45 anys 

•  Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 pel qual s’aprova el Document-marc del Programa de Formació i Avaluació per Competències de la URV 

•  Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 pel qual s’aproven els premis extraordinaris de final d'estudis de màster del curs 2009-10 
 

Organització i Recursos

• Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 pel qual s’acorda proposar al Consell Social el pressupost 2011 per a la seva aprovació (vegi's monogràfic FOU 70)

• Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 pel qual s’aprova la creació de la Unitat de Gestió Administrativa Descentralitzada (UGAD) i la seva implementació en el campus Sescelades

• Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 pel qual s’aprova la revisió de l’estructura del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) i de la del Servei de Biblioteca i Documentació (SBiD) de forma que el/la cap d’Àrea de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació assumeix la direcció del Servei de Biblioteca i Documentació i s’hi incorpora un adjunt/a al cap d’Àrea de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació

• Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 pel qual s’aprova la proposta de modificació de la dedicació a jornada partida dels tècnics de les oficines de suport als deganats i direccions de centre

• Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 pel qual s’aprova la modificació de la normativa d’investigador actiu

• Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 pel qual s’aprova la normativa per al nomenament de doctors o doctores honoris causa

• Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 pel qual s’aprova la definició de les unitats docents hospitalàries, les funcions, la infraestructura, la dependència orgànica i la coordinació dels espais dedicats a l’activitat acadèmica de docència i recerca que s’hi desenvolupa

• Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 pel qual s’aprova acceptar la cessió d’ús d’edificis i espais de la finca Santa Maria del Mar a favor de la Universitat Rovira i Virgili efectuada per la Diputació de Tarragona en els termes expressats en la nova clàusula segona del conveni de cooperació signat entre la Diputació de Tarragona, la Generalitat de Catalunya i el Consorci Universitari del Baix Penedès de 5 de juliol de 2002

• Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 pel qual s’aproven les adscripcions a les agrupacions previstes a la Disposició Addicional Sisena de l’Estatut de la URV següents:

- Departament de Geografia a l’Agrupació B
- Unitat predepartamental d’Arquitectura a l’Agrupació D

• Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 pel qual s’aprova la distribució de representants del col·lectiu docent i investigador (Art. 54.1. b) i de degans, directors de centre i directors de departament (Art. 54.1. c) al Consell de Govern

• Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 pel qual s’aprova la desafectació de béns inventariats la relació dels quals s'adjunta com a annex 

Recerca, transferència i innovació

• Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 pel qual s’aprova l’ampliació de capital social de l’empresa de base tecnològica iMicroQ fins a 20.100 €

Dimensió social i territorial

• Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 pel qual s’aprova la creació de la Càtedra d’inclusió social

• Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 pel qual s’acorda proposar al Consell Social el pagament de 250 € al Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià en concepte de quota per cinc anys

• Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 pel qual es ratifica la participació de la URV en el Patronat de la Fundació IMFE Mas Carandell i es faculta el rector per nomenar el representant  de la Universitat en el susdit Patronat

• Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 pel qual s’aprova que la URV, que ha obtingut el reconeixement de Campus d’Excel·lència Internacional d’Àmbit Regional Europeu a la convocatòria 2010, s’adscrigui a la Red Española de Campus de Excelencia Internacional (REDCEI) i es faculta el rector per exercir la representació de la URV en la susdita xarxa
 

Dimensió internacional

• Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 pel qual s’aprova el projecte de programes Study Abroad
 

Informes

Informes assumits pel Consell de Govern de 21 de desembre de 2010: 

• Informe sobre les empreses de base tecnològica
• Informe sobre el tancament del pacte de dedicació 2009-10 amb inclusió del POA
• Informe sobre la incorporació de la URV al projecte EU-DRIVERS: European Drivers for a Regional Innovation Platform amb una quota de 2.500 € de participació
• Informe sobre els acords de les comissions delegades

Comissions delegades

Comissió d'Investigació i Transferència

Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica

Comissió de Docència

Comissió de Recursos Humans

• Comissió de Recursos Econòmics i Materials

CÀRRECS I PERSONAL

Consell de Govern

• Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 pel qual s’aproven l’activació, l’oferta d’ocupació pública i la convocatòria de noves places de PAS

• Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 pel qual s’aprova, a proposta del Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica, assignar del 7 de gener de 2011 al 7 de març de 2011 una càtedra d’excel·lència al Dr. Jamal Deen

• Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 pel qual s’aprova la proposta d’assignació a membres del Personal Docent i Investigador d’un complement econòmic, amb caràcter únic i no consolidable, com a resultat de la valoració del pacte de dedicació 2009-10 a escala individual.


Nomenaments i cessaments de personal de càrrecs acadèmics
Nomenaments i cessaments de personal docent i investigador
 

CONVENIS

• Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 pel qual es ratifiquen convenis marc de col·laboració

• Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 pel qual es ratifiquen convenis específics

Tornar a la pàgina principal.