saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa d'aplicació i seguiment dels resultats dels processos d'avaluació d'ensenyaments i serveis

1. INTRODUCCIÓ

1.1 El context

El Pla nacional d'avaluació de la qualitat a les universitats es va posar en marxa l'any 1995 amb l'objectiu de promoure l'avaluació institucional de la qualitat a les universitats, tot elaborant metodologies homogènies amb les vigents a la Unió Europea i proporcionar la informació objectiva necessària per a la presa de decisions dels diferents òrgans implicats en l'àmbit universitari.
En l'àmbit de Catalunya, la Generalitat va assumir la gestió del Pla mitjançant la signatura d'un acord amb el Ministeri de Educació i Ciència que es concretaria en la convocatòria recollida en l'Ordre ministerial de 21 febrer de 1996 i en la Resolució de Presidència de la Generalitat de 20 de març de 1996.
El següent pas endavant en el procés d'avaluació institucional a Catalunya va ser la creació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya (en endavant, Agència de la Qualitat), constituïda de manera conjunta per les universitats públiques catalanes i el Comissionat per a Universitats i Recerca, sota la figura jurídica de consorci, el 26 de setembre de 1996. El seu paper ha estat el d'impulsar i organitzar l'avaluació institucional dels ensenyaments universitaris de Catalunya a més de desenvolupar tasques de dinamització, suport i millora general de la cultura de la qualitat.


1.2 Els processos d'avaluació de la qualitat a la URV

Des d'un principi, la URV va apostar de forma clara pels processos d'avaluació dels ensenyaments com a instrument catalitzador de la millora continuada. Així en el Programa de 1996 es van avaluar 3 titulacions. Actualment, ja s'estan finalitzant les avaluacions de les titulacions del Programa 1999 amb el qual s'arribarà a la xifra de vint ensenyaments avaluats. Paral·lelament també s'estan portant a terme en aquests darrer programa les avaluacions del Servei de Biblioteca i del procés d'accés dels estudiants.
L'inici de l'avaluació dels ensenyaments en el marc de la URV s'acompanya de la creació, en data 16 d'octubre de 1996, de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat de la URV (CAQ). Paral·lelament es constituí la Unitat Tècnica d'Avaluació de la Qualitat, que posteriorment es va integrar al Gabinet Tècnic del Rectorat.

La CAQ és una comissió no delegada que neix com a òrgan d'assessorament i consulta per al desenvolupament de les funcions pròpies de la Junta de Govern en els aspectes relacionats amb l'avaluació de la qualitat institucional. Es constituí en data de 16 d'octubre de 1996, presidida pel vicerector d'Ordenació Acadèmica i Qualitat Universitària i amb una composició plural de membres de l'equip de govern, personal acadèmic, PAS i estudiants. La seva composició fou reformada en data 8 de juliol de 1998 i ha desenvolupar les seves funcions fins a l'actualitat de manera continuada.

1.3 Objectiu de la Normativa

Els processos d'avaluació de la qualitat dels ensenyaments han estat valorats molt positivament per les persones implicades atès que han representat una reflexió interna enfocada a establir els punts forts i els punts febles de les nostres activitats i a partir d'aquí iniciar els processos de millora. A més, la participació d'avaluadors externs en el procés ha significat una millor diagnosi i la validació general de les conclusions aportades pels comitès interns d'avaluació.

Després de les experiències avaluadores realitzades els darrers anys i quan som a les portes d'iniciar una nova tanda d'avaluacions que ens portarà a tenir avaluades la totalitat de les titulacions, es creu necessari consolidar el procés mitjançant un marc normatiu que ens permeti fer un seguiment de les millores introduïdes amb la finalitat de comprovar si s'han corregit les mancances observades i es mantenen les fortaleses descrites.
Així doncs, l'objectiu de la Normativa d'aplicació i seguiment dels resultats dels processos d'avaluació d'Ensenyaments i Serveis és impulsar i consolidar els processos d'avaluació de la qualitat per tal com és el marc de referència per a la implantació dels plans de millora sorgits del procés d'avaluació.

2. PROCEDIMENT D'APLICACIÓ I SEGUIMENT DE LES PROPOSTES DE MILLORA SORGIDES DELS PROCESSOS D'AVALUACIÓ INSTITUCIONAL DE LA QUALITAT

2.1 Elaboració de l'informe final d'avaluació

A partir de l'informe intern d'autoavaluació elaborat pel Comitè Intern d'Avaluació i l'informe extern d'avaluació elaborat pel Comitè Extern d'Experts, el Comitè Intern d'Avaluació elabora l'informe final d'avaluació, que consta de les parts següents: a) valoració del procés d'avaluació, b) síntesi dels punts forts, punts febles, c) propostes de millora.

2.2 Revisió de l'informe final d'avaluació

L'informe final d'avaluació serà revisat pel Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Qualitat Universitària amb la col·laboració del Gabinet Tècnic del Rectorat, amb l'objectiu d'analitzar-ne la idoneïtat quant a estructura, contingut i concreció de les accions de millora proposades. La revisió de l'informe serà analitzada posteriorment, si escau, amb el Comitè Intern d'Avaluació en el cas que es detectin discrepàncies importants o mancances respecte als continguts esmentats en l'apartat anterior. L'informe final d'avaluació es trametrà posteriorment, com és preceptiu, a l'Agència de Qualitat.

2.3 Pla de millora de la qualitat

L'informe final d'avaluació es lliurarà al responsable de l'ensenyament, servei o procés avaluat, que elaborarà a partir d'aquest i d'altres informacions que consideri oportunes un Pla de millora de la qualitat que haurà de concretar:

  • Accions a emprendre per millorar la qualitat de l'objecte avaluat

  • Previsió de recursos necessaris

  • Indicadors per al seguiment de les actuacions

  • Responsable/s de les accions de millora

  • Priorització de les accions

En el cas dels ensenyaments, el Pla de millora ha de ser ratificat per la junta de centre corresponent.

2.4 Revisió del Pla de millora de la qualitat i del Pla d'execució

El Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Qualitat Universitària, amb la col·laboració del Gabinet Tècnic del Rectorat, revisaran el contingut del Pla de millora de la qualitat i si reuneix la qualitat tècnica adequada es sotmetrà a la consideració i valoració de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat de la URV, que podrà fer les recomanacions que consideri oportunes. El reglament de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat està contingut en el punt 3 de la present Normativa.

Posteriorment, el Pla de millora de qualitat i les possibles consideracions proposades per la Comissió d'Avaluació de la Qualitat de la URV s'elevaran al Consell Rectoral perquè prengui els compromisos corresponents per a subsanar els dèficits assenyalats en l'informe final. El Consell Rectoral comprovarà l'adequació del Pla de millora a les línies estratègiques globals de la Universitat, i la seva compatibilitat amb la disponibilitat de recursos. Un cop conclosa aquesta fase, el Consell Rectoral aprovarà el document, i en farà les recomanacions que cregui oportunes, especialment en temes econòmics i docents. Les recomanacions passaran a formar par del document de Pla de millora.
Un cop el Consell Rectoral hagi aprovat el Pla de millora, el Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Qualitat Universitària lliurarà un document als diferents responsables implicats en la millora (vicerectors, equips de direcció de centre, Gerència, responsables de serveis, etc.) en el qual es faran avinents les accions de millora de la seva competència.
El Gabinet Tècnic del Rectorat farà un seguiment periòdic de la implantació de les millores amb la finalitat, d'una banda, que les recomanacions i els compromisos no restin oblidats, i, d'altra banda, de fer evidents els avenços aconseguits.

2.5 Seguiment i rendiment de comptes del procés d'implantació de les millores

El seguiment de la implantació de les millores tindrà dues vessants, d'una banda, es farà un seguiment operatiu, que serà responsabilitat dels implicats en la implantació de les accions de millora. Aquest seguiment es farà mitjançant reunions de periodicitat anual amb els implicats. D'altra banda, anualment es farà una avaluació de l'estat d'execució de les propostes de millora aprovades, elaborant un informe anual de seguiment. Aquest informe de seguiment de les avaluacions realitzades s'inclourà en la Memòria anual d'avaluació que es presenta a la CAQ, al Consell Rectoral i a la Junta de Govern.


3. REGLAMENT DE LA COMISSIÓ D'AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE LA URV

3.1 Àmbit de la Comissió

La Comissió d'Avaluació de la Qualitat de la URV és competent en els processos d'avaluació institucional de la qualitat organitzats per l'Agència de la Qualitat .
3.2 Funcions de la Comissió

1rRevisar i conèixer el programa anual d'avaluació institucional de la Universitat.
En aquest programa es recullen els ensenyaments, serveis i processos que s'avaluaran seguint el model dissenyat per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya.

2n Fer el seguiment dels processos d'avaluació en totes les seves fases.
Estudiar i reflexionar sobre el seu funcionament i sobre els resultats obtinguts i en formulació de propostes de millora.

3r Aprovar els resultats del procés d'avaluació.
Els resultats dels processos avaluats en el programa anual seran inclosos en l'informe anual d'avaluació de la Universitat amb els resultats de totes les avaluacions d'ensenyaments i serveis realitzades dins el programa d'avaluació i la valoració del procés.

4rt Considerar i valorar els plans de millora.
Tots els plans de millora sorgits del procés d'avaluació d'ensenyaments i serveis seran sotmesos a la consideració de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat, que podrà fer les recomanacions que consideri oportunes.

5è Seguir els plans de millora i assessorar en la realització de les accions de millora planificades.
Després de la seva aprovació, per Consell Rectoral, els plans de millora seran posats en pràctica totalment o parcialment, segons s'hagi acordat. És funció de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat realitzar el seguiment dels plans de millora i assessorar els responsables de posar en pràctica les accions de millora planificades en el desenvolupament de les seves funcions.

3.3 Composició de la Comissió

La Comissió d'Avaluació de la Qualitat està formada pel vicerector/a d'Ordenació Acadèmica i Qualitat Universitària, que la presideix, el vicerector/a d'Estudiants i Docència, el vicerector/a d'Investigació i Relacions Internacionals, el gerent/a, un representant del Consell Social, sis membres del personal docent i investigador, dos membres del personal d'administració i serveis, tres estudiants i un membre del Gabinet Tècnic del Rectorat, que actuarà en qualitat de secretari.

3.4 Reunions i convocatòries

La Comissió d'Avaluació de la Qualitat es reunirà de manera periòdica i amb caràcter ordinari segons les necessitats del procés d'avaluació de la qualitat. La convocatòria de les reunions es realitzarà a instàncies del president de la Comissió i des del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Qualitat Universitària.