saltar al contingut principal
Cercar
URV

Estatut de la URV


Aprovat per Decret 202/2003, de 26 d'agost i publicat en el DOCG núm. 3963 de 8 de setembre de 2003
(correcció d'errades, DOGC núm. 3991, de 20 d'octubre de 2003)


Modificat pel Consell de Govern de data 20 de desembre de 2007
(disposició addicional octava de la Llei de modificació de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats).
Modificat pel Consell de Govern de data 21 de febrer de 2008 (disposició addicional vuitena de la Llei orgànica 4/2007).
Modificat pel Consell de Govern de data 18 de desembre de 2008
Modificat pel Consell de Govern de data 25 de febrer de 2010
Modificat pel Claustre Universitari de data 12 de maig de 2011

TÍTOL PRELIMINAR. Disposicions generals

TÍTOL PRIMER. Estructura de la Universitat

TÍTOL SEGON. Entitats corporatives

TÍTOL TERCER. Òrgans de govern i representació de la Universitat

TÍTOL QUART. Òrgans consultius

TÍTOL CINQUÈ. Sindicatura de Greuges

TÍTOL SISÈ. Activitat de la Universitat

TÍTOL SETÈ. Comunitat universitària

TÍTOL VUITÈ. Qualitat

TÍTOL NOVÈ. Règim econòmic

TÍTOL DESÈ. Reforma de l'Estatut

DISPOSICIONS ADICIONALS

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

DISPOSICIÓ FINAL