saltar al contingut principal
Cercar
URV

R2B - Valorització del coneixement 2011

Resolució d’1 febrer de 2012, de la vicerectora de Transferència i Innovació, presidenta de la Comissió delegada d'Investigació i Transferència, en execució de l’acord de 13 de desembre de 2011 de la citada Comissió, per la qual es concedeixen ajuts per a la valorització del coneixement per a l’any 2011.
 


Per resolució de 15 de febrer de 2011, de la vicerectora de Transferència i Innovació en execució de l’acord de la Comissió delegada d'Investigació i Transferència, de 15 de febrer de 2011, es van aprovar les bases i es feia pública la convocatòria per a la concessió d’ajuts per a la valorització del coneixement per a l’any 2011.
 

Una vegada estudiades les sol·licituds presentades dins el termini previst i d’acord amb el que estableixen l’apartat 6è i 7è de la citada convocatòria, el Vicerectorat de Transferència i Innovació, una vegada complerts els tràmits establerts i prèvia acceptació dels interessats, resol
 

1. Concedir els ajuts indicats a l'Annex I d'aquesta Resolució corresponents a l’actuació de valorització del coneixement per a l’any 2011 per un import de 60.000 €.
 

2. Establir les condicions de concessió següents:
 

2.1. Pagament
 

La quantia concedida serà lliurada en el moment de l'aprovació de l’acció per la Comissió delegada d'Investigació i Transferència.
 

L’entitat gestora de l’ajut serà la Universitat Rovira i Virgili o bé la Fundació URV, segons les necessitats de despesa manifestades pel beneficiari a l’imprès de sol·licitud.
 

2.2. Execució
 

Les accions finançades tindran un període màxim d'execució de dotze mesos a partir de la data de la resolució de concessió, excepte en el cas de modificacions, segons el que disposa l'apartat 11 de la Resolució deconvocatòria.
 

2.3. Justificació. Seguiment tècnic i econòmic
 

El seguiment tècnic i econòmic es realitzarà a través de l’informe final, que inclourà:
 

1. La descripció de les fites i l’assoliment dels objectius de l’acció.
 

2. La certificació econòmica que haurà d’anar signada pel responsable científic.
 

La quantia de la despesa certificada haurà de correspondre al 100% de l’ajut concedit.
 

L’informe final haurà de ser presentat per l’investigador/a responsable de l’acció al Vicerectorat de Transferència i Innovació dins el termini de tres mesos des de la data de finalització de l’acció i, en tot cas, no després del 28 de febrer de 2013. L’informe es presentarà segons el model de imprès normalitzat i els mitjans telemàtics facilitats als servidors d’informació de la URV.
 

Els fons no utilitzats un cop finalitzada la vigència de l’ajut seran reintegrats mitjançant transvasament de crèdit a la codificació econòmica de partida del pressupost de la URV (7300176-2111-2*).
 

2.4. Modificació de les condicions de l’ajut
 

L’execució de l’acció i la justificació de les despeses generades en la seva realització hauran d’adequar-se als objectius i quanties del pressupost aprovat i al seu període d’execució.
 

Qualsevol modificació de les condicions d’execució de l’acció haurà de ser autoritzada de manera expressa pel Vicerectorat competent en matèria de Transferència i Innovació, amb una petició prèvia raonada de l’investigador responsable de l’acció, en el termini màxim d’un mes des de la data de presentació de la sol·licitud de modificació.
 

2.5. Publicitat
 

Les publicacions i altres resultats derivats de l’acció subvencionada esmentaran la Universitat Rovira i Virgili i el seu Consell Social com a entitat finançadora, tot citant el número de referència assignat a l’acció.
 

Aquesta resolució serà publicada al servidor d’informació de la URV i tindrà tots els efectes de notificació previstos a l’article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Addicionalment, s’informarà als investigador/res principals mitjançant correu electrònic de la publicació d’aquesta Resolució. Aquesta publicació descriurà de forma individual i detallada l’ajut concedit a cada acció.
 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació, sense perjudici d’interposar potestativament recurs de reposició davant del rector en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/92.
 

La vicerectora de Transferència i Innovació
 

Misericòrdia Carles Lavila
 

Tarragona, 1 de febrer de 2012