saltar al contingut principal
Cercar
URV

SubPrograma Juan de la Cierva 2010: Característiques

L’ordre ECI/266/2008, de 6 de febrer, estableix les bases reguladores de la concessió de subvencions públiques en el marc de la línia instrumental d’actuació en recursos humans del Pla Nacional d’Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica (I+D+i) 2008-2011.

La Resolució de 5 de febrer (BOE núm. 35, de 9 de febrer) fa pública la convocatòria corresponent a l’any 2010, de concessió d’ajuts del Programa Nacional de Contractació i Incorporació de Recursos Humans d’Investigació, en el marc del Pla Nacional d’Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica (I+D+i) 2008-2011.

Aquesta convocatòria està dividida en sis capítols dels quals el primer es refereix a disposicions comunes tots els programes, el segon a disposicions específiques del subprograma Ramón y Cajal, el tercer a disposicions específiques del subprograma Juan de la Cierva, el quart a disposicions específiques del subprograma de Personal Tècnic de Suport, la cinquena a disposicions específiques del subprograma Torres Quevedo i la sisena a les disposicions específiques del subprograma doc-INIA.

Les característiques més destacades del subrograma Juan de la Cierva 2010 són:

Objecte: Concessió d'ajuts per a la contractació laboral, durant tres anys, de doctors en totes les àrees de coneixement, per Centres d'R+D espanyols per incorporar-se als seus grups de recerca.

No es pot presentar sol·licitud simultàniament als Subprogrames Ramon y Cajal i Juan de la Cierva.

Requisits dels candidats:

1.   Tenir el grau de doctor el dia que finalitza el període de presentació de sol·licituds (04 de març 2010). En cas que el candidat es trobi en els últims mesos de realització de la tesi doctoral, caldrà tenir el grau de doctor abans de la publicació de la resolució de concessió a la web del MICINN (prevista per al mes d’octubre de 2010).

2.   La data d’obtenció del doctorat ha de ser posterior al dia 01.09.2006 (excloent períodes acreditats d’interrupció per maternitat/paternitat, malaltia greu o accident amb baixa mèdica superior a 3 mesos, atenció a persones en situació de dependència).

3.   Complir un dels requisits de mobilitat següents (si el candidat presenta un grau d’invalidesa superior al 65%, els requisits que s’indiquen a continuació no seran obligatoris):

a)   Investigadors que hagin obtingut el doctorat en els 18 mesos anteriors a la data de termini de presentació de sol·licituds o que estiguin realitzant la tesi doctoral en la data de termini de presentació de sol·licituds: incorporació a un Centre d'R+D diferent del centre de realització de la tesi doctoral.

b)   Investigadors que hagin obtingut el doctorat amb més de 18 mesos d’anterioritat a la data de termini de presentació de sol·licituds:

i)    Incorporació a un Centre d'R+D diferent del centre de realització de la tesi doctoral: tenir estades postdoctorals d’almenys 12 mesos en Centres d’R+D diferents d’aquell al qual es volen incorporar, abans de la data de termini de presentació de sol·licituds.

ii)   Incorporació al Centre d'R+D de realització de la tesi doctoral: tenir estades postdoctorals d’almenys 24 mesos en Centres d’R+D diferents d’aquell al qual es volen incorporar abans de la data de termini de presentació de sol·licituds.

c)   Investigadors que han cursat íntegrament i obtingut el grau de doctor en una universitat estrangera, podran incorporar-se a qualsevol centre d’R+D.

Nombre de contractes per a 2010: 350

Contractació: 3 anys

Ajuts: 33.660 euros/any (a càrrec del MICINN)

Salari brut any: mínim de 25.250 euros

Sol·licituds: A la web del MICINN

a)   els investigadors han d’omplir telemàticament el model de sol·licitud de l’investigador candidat, signar-lo i fer-lo arribar a Recerca abans de l’01 de març de 2010.

b)   La URV elabora la sol·licitud institucional a partir de les sol·licituds dels investigadors candidats.

Termini de presentació de sol·licituds:

a)   Termini URV:  01 de març de 2010 (data màxima de recepció de Sol·licituds d’investigadors candidats al Servei de Gestió de la Recerca. Un cop tancat l’aplicatiu telemàtic, no es podran incloure més candidats).

b)   Termini MICINN: La URV ha d’enviar la sol·licitud institucional al MICINN abans del 04 de març de 2010.

Avaluació: ANEP

Incorporació: 6 mesos des de la publicació de la resolució de concessió.