saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Fisioteràpia

El grau de Fisioteràpia s'imparteix a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, a la ciutat de Reus, i al centre adscrit Escola Universitària de la Salut i l'Esport, a Tortosa.

La societat actual demana una atenció sanitària adreçada a facilitar que les persones que pateixen diferents graus de limitació funcional o de discapacitat puguin assolir, dintre de les possibilitats, la màxima autonomia.

Tot i que l’increment de l’edat de la població és una raó que cal tenir en compte per justificar aquesta necessitat social, també cal incloure-hi totes aquelles disfuncions o patologies relacionades amb una afectació del sistema neuromuscular i esquelètic, i el paper que té en la societat del benestar, en la prevenció i recuperació de lesions esportives i en la funció integradora i promocional de la salut en tota la població.

Descripció del títol

Acord del Consell de Ministres 21 de febrer de 2013
Publicació del pla d'estudis al BOE 20 de maig de 2015
Titulació Graduat o Graduada en Fisioteràpia
Branca Ciències de la salut
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 60
Obligatoris 156
Optatius 18
Treball fi de grau 6
Places
 • Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Reus) 75
 • Escola Universitària de la Salut i l'Esport  (Tortosa) (centre adscrit) 60
Horari Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Reus): matí i tarda
Centre on s'imparteix
 • Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Reus)
 • Escola Universitària de la Salut i l'Esport  (Tortosa) (centre adscrit)
Llengües utilitzades
 • català
 • castellà
 • anglès

 Perfil recomanat

Els estudiants que vulguin accedir a aquest grau seria convenient que tinguessin un bon nivell en les assignatures de Biologia i Física.

Objectius

 • Conèixer i comprendre la morfologia, fisiologia, patologia i conducta de les persones sanes i malaltes.
 • Conèixer i comprendre mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques per a la reeducació o recuperació funcional, a més de conèixer les ciències, els models i les tècniques sobre les quals es fonamenta la fisioteràpia.
 • Adquirir l’experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals, tècniques i manuals per a la professió.
 • Portar a terme intervencions fisioterapèutiques basades en l’atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració de processos i la continuïtat assistencial.

Competències

La formació bàsica té com a objectiu formar persones capaces de desenvolupar les seves competències professionals amb criteris d'eficàcia, d'eficiència i de qualitat assistencial.  Aquestes competències bàsiques són:

 • Proporcionar una atenció de fisioteràpia individualitzada mitjançant un mètode sistemàtic basat en el mètode científic de resolució de problemes: valoració, observació, exploració física i funcional, diagnòstic de fisioteràpia, planificació de la pauta d'intervenció i avaluació continuada
 • Promoure la salut de les persones o de la comunitat, mitjançant l'educació per a la salut a través de programes específics d'intervenció; prevenir les malalties i les complicacions que se'n deriven, així com recuperar tant com sigui possible les capacitats de la persona o bé reeducar les funcions perdudes i, finalment, facilitar l'adaptació a la nova situació en qualsevol moment del cicle vital durant el procés salut-malaltia.
 • Aplicar les tècniques manuals, mecàniques, físiques, naturals o artificials de forma sistematitzada, tenint en compte la comunicació amb la persona atesa, les característiques de la seva situació global i l’edat.
 • Apreciar el treball amb els altres professionals de la sanitat com una eina indispensable per oferir una atenció integral i individualitzada a la persona.
 • Adquirir un compromís amb la professió i la societat, desenvolupant un cos de coneixement propi, basat en l'evidència científica i en l'actuació constant en funció del desenvolupament tecnològic, científic i de les necessitats canviants de la població.
 • Adoptar els aspectes legals en l'exercici de la professió, integrar els valors i les actituds del codi deontològic de la professió i afavorir la reflexió ètica.

La formació de l'estudiant de Fisioteràpia requereix no tan sols l'adquisició de coneixements i el desenvolupament d'habilitats motrius, sinó que també haurà d'apreciar i adoptar les actituds necessàries per ajudar la persona a assolir els objectius establerts per a la recuperació.

Aprenentatge i estudi

Els canvis més importants que suposa el grau de Fisioteràpia són:

 • La creació d’assignatures de seguiment d’integració de la formació bàsica amb les de formació específica de Fisioteràpia, Fisioteràpia Integrada I, Fisioteràpia Integrada II, Fisioteràpia III, Pràctica Clínica I, Pràctica Clínica II i Treball Fi de Grau, tot lligat a un pla d’acció tutorial.
 • L’estabilització de les pràctiques clíniques preprofessionals de l’últim any amb el rotatori clínic en una rotació fixa en els diversos àmbits d’actuació hospitalari, atenció primària, geriàtric i domiciliari, i una part a escollir en diversos àmbits entre els quals el de la recerca i l’esport.
 • La introducció de noves competències com la recerca, la comunicació, l’educació o promoció de la salut i l’ètica.

Els crèdits corresponents a les pràctiques clíniques i el programa general de rotatori es realitzen als hospitals universitaris: Hospital Universitari Sant Joan (Reus), Hospital Universitari Joan XXIII (Tarragona) i Hospital Psiquiàtric Universitari Institut Pere Mata (Reus), i també als hospitals docents col·laboradors: Pius Hospital (Valls), Hospital Sant Pau i Santa Tecla (Tarragona) i Hospital Verge de la Cinta (Tortosa).

L’avaluació dels aprenentatges es fa seguint un model centrat en les competències que permet la màxima informació a l’estudiant i alhora fomenta l’aprenentatge. Se centra en els objectius específics de cada assignatura. Els objectius generalment són coneixements, habilitats, actituds i valors.

Durant les sessions presencials amb l’estudiant s’avaluaran de manera continuada les diverses activitats.

Finalment el centre ha establert unes matèries bàsiques fora de la branca de ciències de la salut que han de revertir en la formació completa dels futurs graduats: Comunicació, Informàtica/TIC; Educació, Ètica i Documentació, i Informació Científica.

Pràctiques externes

En l'assignatura de pràctiques externes l’estudiant coneixerà l’elaboració de forma sistemàtica de la història clínica de fisioteràpia registrant tots els passos, des de la recepció del pacient fins a l’alta, mantenint una actitud de respecte i de responsabilitat, aplicant valoracions, tests i comprovacions funcionals adequades per dissenyar el pla de tractament utilitzant eines terapèutiques de la fisioteràpia. Podrà aplicar el pla de tractament proposat, n’avaluarà resultats i redefinirà tractaments.

Treball fi de grau

És el resultat de la revisió i execució de la llista de competències que l’estudiant ha assimilat al llarg del grau, l’elaboració i exposició de diferents casos clínics per àmbits d’actuació i l’avaluació mitjançant una prova multiestació amb participació de pacients estandarditzats, maniquins, gràfics i casos problema.

Sortides professionals

El fisioterapeuta, d'acord amb les seves funcions bàsiques, pot desenvolupar la tasca professional en els àmbits següents:

Assistencial
Serà l'àmbit de treball majoritari.
En el sistema públic o concertat:

 • Sanitat: hospitals, centres d'atenció de salut primària o especialitzada, centres o serveis sociosanitaris i atenció domiciliària.
 • Ensenyament: escoles d'educació especial, centres d'ensenyament públic per a alumnes amb necessitats formatives especials.
 • Benestar social: residències per a gent gran, residències assistides, centres de dia, centres d'estimulació precoç, centres per a persones amb discapacitats físiques o psíquiques.

En el sistema privat

 • Consultoris privats, centres o clíniques de rehabilitació, entitats i centres esportius, federacions esportives, mútues d'accidents laborals, entitats d'assistència lliure mèdica, empreses, balnearis, organitzacions no governamentals, associacions de malalts.

Docent
Aquells estudiants que triïn els aspectes docents per dur a terme la seva tasca habitual es mouran en centres públics o privats i de nivell universitari o no.

Gestió

 • Gestió i organització de centres o serveis assistencials públics o privats.

Recerca

 • L'àmbit de treball serà la recerca bàsica en laboratoris universitaris i/o recerca clínica integrada dins d’equips multidisciplinaris.

Així, les sortides professionals de les persones titulades seran:

Assistencial
En el sistema públic o concertat:

 • Sanitat: fisioterapeuta hospitalari, centres d’assistència primària i centres sociosanitaris.
 • Ensenyament: docent en ensenyaments reglats i no reglats relacionats amb la fisioteràpia.
 • Benestar social: fisioterapeuta en residències per a gent gran, residències assistides, centres de dia, centres d'estimulació precoç, centres per a persones amb discapacitats físiques o psíquiques.

En el sistema privat:

 • Fisioterapeuta en consultoris privats, centres o clíniques de rehabilitació, entitats i  centres esportius, federacions esportives, mútues d'accidents laborals, entitats d'assistència lliure mèdica, empreses, balnearis, organitzacions no governamentals, associacions de malalts.
 • Exercici lliure de la professió.
 • Comunicació i divulgació en diversos mitjans: premsa, ràdio, televisió.

Docent

 • Docent en escoles universitàries de fisioteràpia, centres de formació professional, centres privats de formació, associacions de malalts, entitats de salut pública amb tasques de promoció i prevenció de la salut.

Gestió

 • Responsable de gestionar i organitzar la unitat de fisioteràpia de centres o serveis.

Recerca

 • Investigador científic  o investigadora científica en departaments universitaris, gabinets d'Administració local o pública, centres d'estudis, organitzacions professionals, associacions de malalts.

En el futur immediat serà necessari desenvolupar noves especialitats de fisioteràpia orientades a la salut comunitària, en què la prevenció, l'assessorament i l'educació per a la salut són aspectes bàsics de les intervencions per tal que la persona es responsabilitzi de la seva salut, adoptant hàbits saludables.

El fisioterapeuta pot contribuir a millorar la salut de la població educant sobre el moviment, la flexibilitat, la força muscular o l'ergonomia, a fi de prevenir possibles lesions que es poden produir com a conseqüència de l’activitat laboral i/o esportiva, o millorar les habilitats funcionals i motores durant l'envelliment.

L'elevada incidència de malalties cròniques que redueixen la mobilitat, la funcionalitat o la tolerància a l'esforç, juntament amb els beneficis que comporta l'activitat física moderada i adaptada a la situació de la persona requereix que es desenvolupin programes específics d'intervenció per a persones amb problemes osteoarticulars, malalties cardíaques o respiratòries cròniques.

Després de finalitzar la formació, el fisioterapeuta pot orientar el postgraduat: a) a la docència i la recerca, b) a l'especialització.

a) Orientació curricular a la docència i la recerca
Un cop titulat, el fisioterapeuta pot orientar la formació cap a la docència o la recerca. En aquest cas, la via acadèmica més adequada és cursar estudis de segon cicle, que permeten accedir al títol de màster, i es pot encaminar cap a un itinerari professionalitzador o bé cap a la recerca amb la finalitat de completar la formació amb un programa d'estudis de tercer cicle per obtenir el doctorat.

b) Orientació curricular a l'especialització en un camp concret d'intervenció
El caràcter generalista de la formació bàsica i l'amplitud dels àmbits d'intervenció dels professionals requereix que el graduat orienti el seu currículum professional segons els seus interessos. Actualment, les especialitats de la fisioteràpia es duen a terme en forma de postgraus i màsters, i es vincula, en general, a les especialitats mèdiques: traumatologia i ortopèdia, neurologia, reumatologia, geriatria, cardiorespiratòria, uroginecologia, esportiva, pediatria, circulatòria.