saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enginyeria Química (2010): Taula d'Adaptacions

ASSIGNATURES PLA  PREEXISTENT ASSIGNATURES

Enginyeria Química (1993)

ASSIGNATURA NOU PLA

Grau d'Enginyeria Química (2010)

Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura ECTS
20011021

Àlgebra

4,5 20204005 Matemàtiques I 9
20011020 Càcul 9
20011021 Àlgebra 4,5

20204005

20204006

Matemàtiques I i

Matemàtiques II

9

6

20011020 Càlcul 9
20011019 Estadística 4,5
20011021 Àlgebra  4,5

20204005

20204006

20204007

Matemàtiques I

Matemàtiques II
Matemàtiques III
 

9

6

6
 
 
 

20011020  Càlcul  9
20011019 Estadística  4,5
20011001 Mètodes Numèrics  4,5
29912202  Anàlisi Energètica de Processos    ---   
20011204 Bioquimica  6 20204123
20204211
Biotecnologia
Bioquímica Aplicada
3
3
20012219  Fonaments d'Enginyeria Bioquímica  6
20012215 Ciència dels Materials  20204108 Ciència de Materials 
20011013 Cinètica Aplicada 6 20204124
 
Cinètica Química i Disseny de Reactors
 
9
20012005 Reactors Químics  6
20012226 Control Avançat 4,5   ---  
20012009 Control i Instrumentació de Processos Químics 6 20204105 Control i Instrumentació 6
20012237 Dispersió de Contaminants 6   ---  
20012026 Disseny d'Equips i Instal·lacions  20204107 Disseny d'Equips i Instal·lacions 
20012027 Economia i Organització Industrial  20204010 Economia i Organització Industrial 
20012210 Enginyeria de la Reacció Catalítica 6   ---  
20012223 Enginyeria de Polímers  20204209 Enginyeria de Polímers 3
20011105  Electrotècnia  20204103 Electrotència 
20011010  Expressió Gràfica  20204001 Expressió Gràfica 
20011022 Física 9 20204003 Física 6
20011017 Fenòmens de Transport 6 20204125 Fenòmens de Transport 6
 20011018 Fonaments d'Enginyeria Química 6 20204116 *Fonaments d'Enginyeria de Processos 9
20012240 Gestió Ambiental 4,5   ---  
20011011 Laboratori d'Enginyeria Química I 13,5 20204120 Laboratori Integrat de Termodinàmica i Cinètica Químiques 3
20012029 Laboratori d'Enginyeria Química II 9 20204121 Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries 6
20012103 Laboratori d'Investigació 7,5   ---  
20011012 Laboratori de Fenòmens de Transport 10,5 20204119 Laboratori Integrat de Fenòmens de Transport i Mecànica de Fluids 3
20012028 Laboratori de Processos de Fabricació 12 20204118
 
Simulació i Anàlisi de Processos Químics  
9
 
20012031 Sinulació i Optimització de Processos Químics 6
20012229 Màquines Hidràuliques 6   ---  
20011016 Mecànica de Fluids I 6 20204110 Enginyeria Fluïdomecànica 6
20012212 Mecànica de Fluids II 6   ---  
20012224 Modelització i Computació de Processos Industrials 6   ---  
20011015 Operacions d'Intercanvi de Calor 6 20204112 Disseny d'Operacions de Bescanvi de Calor 5
20012008 Operacions de Separació 6 20204122 Disseny d'Operacions de Separació 9
20012221 Processos de Separació 6
20012211 Principis de Sistemes Polimèrics 6 20204208 Sistemes i Processos Polimèrics 6
20012230 Pràctiques de Direcció de Projectes 12 20204201 Pràctiques de Lideratge d'Equips 9

20012102

Pràctiques en la Indústria 21 20204401 Pràctiques Externes 12
20012220 Producció i Gestió de l'Energia 6   ---  
20012007 Projectes 6 20204102 Oficina Tècnica 6
20012101 Projecte de Fi de Carrera 33   ---  
20011004 Química Analítica 6 20204009
 
Química II
 
6
 
20011003 Química Orgànica 6
20011023 Laboratori de Química II 6
20011004 Química Analítica 6 20204009
20204206
20204207
Química II
Química Orgànica Indústrial
Anàlisi Instrumental per a la Indústria Química
6
6
3

20011003

Química Orgànica 6
20011024 Laboratori de Química I 6
20011023 Laboratori de Química II 6
20011002 Química Física 6 20204004 Fisicoquímica 6
20012006 Química Industrial 9 20204117 Processos i Productes Químics 9
20011025 Química Inorgànica 6 20204008 Química I 6
20012201 Resistència de Materials Industrials 6 20204109 Resistència de Materials 3
20012217 Tècniques Estadístiques i Control de Qualitat 4,5   ---  
20011208 Tècniques de Comunicació a l'Enginyeria 3   ---  
20011207 Tècniques de Programació i Computaicó a l'Enginyeria 4,5 20204002 Computació en Enginyeria de Processos 6
20011209 Mètodes Matemàtics a l'Enginyeria 6
20012030 Tecnologia del Medi Ambient 6 20204111 Tecnologia del Medi Ambient 6
20011014 Termodinàmica Tècnica I 6 20204114 Termodinàmica 6
20012104 Termodinàmica Tècnica II 9 20204115 Termodinàmica Tècnica 4
20012239 Tractament d'Aigües 4,5   ---  
20012238 Tractament de la Contaminació Atmosfèrica 4,5   ---  

* Per poder reconèixer l'assignatura Fonaments d'Enginyeria de Processos, s'ha de tenir aprovada Fonaments d'Enginyeria Química i a més, 8 assignatures de les restants del primer curs del pla preexistent.

ASSIGNATURES PLA  PREEXISTENT ASSIGNATURES

Enginyeria Tècnica Industrial Especialitat en Química Industrial (1993)

ASSIGNATURA NOU PLA

Grau d'Enginyeria Química (2010)

Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura ECTS
20021005

Àlgebra

4,5 20204005 Matemàtiques I 9
20021004 Càcul 9
20021005 Àlgebra 4,5

20204005

20204006

Matemàtiques I i

Matemàtiques II

9

6

20021004 Càlcul 9
20021003 Estadística Aplicada 6
20021005 Àlgebra  4,5

20204005

20204006

20204007
 

Matemàtiques I

Matemàtiques II
Matemàtiques III
 

9

6

6
 
 
 

20021004 Càlcul  9
20021003 Estadística Aplicada 6
20021101 Mètodes Numèrics  4,5
20021202 Càlcul i Disseny de Bescanvi de Calor 4,5 20204112 Disseny d'Operacions de Bescanvi de Calor 5
20021016 Cinètica Aplicada 6 20204124
 
Cinètica Química i Disseny de Reactors
 
9
 
20021015 Disseny de Reactors Químics 6
20021008 Contaminació Ambiental 3 20204111
 

Tecnologia del Medi Ambient
 

 
6
20021235 Control i Monitorirzació del Medi Ambient 6
20021010 Control de Processos 6 20204105
 
Control i Instrumentació
 
6
 
20021108 Elements de Control 6
20021206 Corrosió 6   ---  
20021001 Economia i Organització Industrial 6 20204010 Economia i Organització Industrial 6
20021106 Enginyeria Fluïdomecànica 6 20204110 Enginyeria Fluïdomecànica 6
20021107 Enginyeria Tèrmica 6 20204115 Termodinàmica Tècnica 4
20021203 Estadística i Manteniment 6   ---  
20021011 Expressió Gràfica en Enginyeria Química 6 20204001 Expressió Gràfica 6
20021017 Fonaments d'Enginyeria Química 6 20204116 * Fonaments d'Enginyeria de Processos 9
20021214 Fenòmens de Transport 6 20204125 Fenòmens de Transport 6
20021020 Fonaments de Química 6 20204008 Química I 6
20021002 Introducció a la Informàtica  6   ---  
20021012 Laboratori d'Enginyeria Fluïdodinàmica 3 20204119 Laboratori Integrat de Fenòmens de Transport i Mecànica de Fluids 3
20021014 Laboratori d'Enginyeria Química 6 20204120 Laboratori Integrat de Termodinàmica i Cinètica Químiques 3
20021013 Laboratori d'Enginyeria Tèrmica 3 20204121
 

Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries
 

6
 
20021201 Laboratori d'Operacions Unitàries 4,5
20021019 Laboratori de Química I 6   ---  
20021205 Manteniment Industrial 6   ---  
20021204 Màquinaria i Manteniment 6   ---  
20021007 Oficina Tècnica en Enginyeria Química 6 20204102 Oficina Tècnica 6
20021236 Operacions Bàsiques de Separació 4,5 20204122 Disseny d'Operacions de Separació
 
9
20021234 Simulació d'Operacions Unitàries 4,5
20021211
20021210
Pràctiques en Indústries
Pràctiques en Indústries
6
9
20204401 Pràctiques Externes 12
20021209 Pràctiques en Indústries 12 20204401 Pràctiques Externes 12
20021006 Principis de Física 9 20204003 Física 6
20021024 Projecte de Fi de Carrera I 6   ---  
20021109 Projecte de Fi de Carrera II 6   ---  
20021023 Química Analítica 6  
  20204009
 
 
Química II
 
 
6
 
20021022 Química Orgànica 6
20021018 Laboratori de Química II 6
20021023 Química Analítica 6 20204009
20204206
20204207
Química II
Química Orgànica Indústrial
Anàlisi Instrumental per a la Indústria Química
6
6
3
20021022 Química Orgànica 6
20021019 Laboratori de Química I 6
20021018 Laboratori de Química II 6
20021009 Química Industrial 9  20204117 Processos i Productes Químics 9
20021227 Tècniques de Comunicació a l'Enginyeria 3   ---  
20021105 Tècnologia Elèctrica 6 20204103 Electrotècnia 6
20021021 Termoelectroquímica 7,5 20204004 Fisicoquímica 6
20021207 Tribologia i Lubricació 6   ---  

* Per poder reconèixer l'assignatura Fonaments d'Enginyeria de Processos, s'ha de tenir aprovada Fonaments d'Enginyeria Química i a més, 8 assignatures de les restants del primer curs del pla preexistent.