saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Pedagogia

L’educació és un valor fonamental per a una societat lliure, culta, diversa, justa, integradora i rica, que té un sentit ampli i extens que ultrapassa l’escola i abasta qualsevol àmbit en què la persona ha d’aprendre i treure’n profit d’uns coneixements.

Això és la pedagogia: no és un treball a l’aula en un sistema reglat en centres escolars, penitenciaris o de formació d’adults, ja que el pedagog o pedagoga no treballa a l’aula, sinó que se centra en l’orientació educacional (professorat, alumnat, pares i mares, etc.), en la detecció de problemes, en l’elaboració d’un diagnòstic i la seva aplicació i seguiment.

També treballa en empreses com a formador de formadors, cursos de formació contínua, etc. així com en editorials i mitjans de comunicació per elaborar material educatiu, etc.

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Pedagogia

Acord del Consell de Ministres 12 de novembre de 2010 (BOE)
Publicació del pla d'estudis al BOE  11 d'agost de 2011
Branca Ciències socials i jurídiques
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 60
Obligatoris 126
Optatius 24
Pràctiques externes 21
Treball fi de grau 9
Places 40
Horari 1r curs: matí o tarda, a partir de 2n: matí i tarda
Centre on s'imparteix Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (campus Sescelades de Tarragona)
Llengües utilitzades
 • Català
 • Castellà

Mencions

Formació de Formadors
Amb aquests 30 ECTS, l'estudiant coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional relacionat amb la formació de formadors, identifica les característiques de les persones i/o grups sobre els quals incidirà, dissenya, desenvolupa i avalua un projecte o programa d'intervenció pedagògica, i coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia. Amb tot això demostra pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents àmbits de la professió, respecta i fa respectar el codi deontològic, i actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.

Formació en Entorns Tecnològics
Amb 30 ECTS s'ofereixen coneixements per analitzari utilitzar entorns virtuals d'aprenentatge, per dissenyar, desenvolupar i avaluar projectes i programes educatius multimèdia, i per aplicar un pensament crític i creatiu amb capacitat d'adoptar un enfocament ètic en els diferents àmbits de la professió

Perfil recomanat

L'aspirant a estudiar aquest grau ha de tenir interès per comprendre i facilitar la resolució de les problemàtiques en els processos d'ensenyament i aprenentatge de l'esser humà, en el seu àmbit pedagògic i d'interacció social, i ha d'estar motivat per adquirir coneixements al
llarg de la carrera, per mitjà de l'autoaprenentatge i l'aprenentatge grupal. Ha de posseir capacitat per comprendre els processos pedagògics, socials, polítics, culturals, científics, psicològics, i reflexionar sobre el seu paper en la transformació d'aquests processos, compromís de participació activa i creativa en totes les accions que per a seva preparació acadèmica i formació personal i professional dugui a terme la Universitat. A banda, també ha de tenir habilitats de comunicació oral i escrita, d'anàlisi, de síntesi, interès per la lectura, coneixements bàsics de computació i anglès. Finalment, és necessari que mostri sempre una actitud de respecte, responsabilitat, tolerància i empatia.

Pràctiques externes

L’estudiant, d’una banda, fer pràctiques a classe en grups reduïts (40 com a màxim), i, d’altra, pot fer pràctiques externes en qualsevol dels àmbits de professionalització del pedagog o pedagoga. En una primera fase del pràcticum, l'estudiant haurà d'observar i analitzar la realitat de l'empresa, servei o institució triada. En una segona fase, haurà de desenvolupar el pla de pràctiques, que necessàriament haurà d'incloure un programa pedagògic i variarà en funció de l'àmbit en què faci el pràcticum (pla de formació en l'empresa, programa d'orientació educativa, programa d'assessorament, pla de detecció de necessitats de formació, etc.)

Objectius

L'objectiu general del grau de Pedagogia és formar professionals amb els coneixements científics i pràctics necessaris per conèixer, comprendre, interpretar, analitzar i desenvolupar els sistemes i processos educatius. L'estudiant, alhora, ha d'adquirir habilitats bàsiques per avaluar els processos d'ensenyament i aprenentatge en un marc socioeducatiu plural.

Treball fi de grau

El projecte de fi de grau és el document escrit on l'estudiant plasma tot el que ha fet durant les pràctiques: des de les tasques més bàsiques d'observació i recopilació de documents fins a les més complexes com la reflexió sobre la pròpia acció.

Competències

 • Conèixer les bases teòriques, evolutives i socioculturals del desenvolupament humà, i els processos històrics de l'educació en els àmbits autonòmic, estatal i internacional.
 • Conèixer les bases teòriques i epistemològiques dels processos educatius i formatius.
 • Conèixer els principis i fonaments de la teoria del currículum i els processos d'ensenyament i aprenentatge.
 • Conèixer els principis i models d'orientació educativa, escolar i professional en contextos educatius diversos.
 • Conèixer, dissenyar i desenvolupar mètodes d'avaluació, i processos d'investigació aplicats a diferents contextos i amb enfocaments metodològics diversos.
 • Dissenyar i avaluar programes d'intervenció i orientació pedagògica, i recursos didàctics, materials i programes de formació per a diferents col·lectius, etapes i àrees curriculars.
 • Detectar i diagnosticar necessitats educatives.
 • Coordinar el disseny, aplicació i avaluació de programes d'educació i formació mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació (elearning).
 • Assessorar en processos educatius.

Sortides professionals

Aquest títol capacita per a l'organització, la gestió i l'orientació educatives, tant vocacional com laboral. Les persones que han cursat aquest grau poden treballar en el disseny de material pedagògic i en l'atenció a persones amb necessitats educatives especials
en centres i institucions d'educació formal i no formal. Poden dur a terme les seves activitats tant en l'administració i organismes públics com en empreses privades i també en la docència.

Es destaquen els perfils professionals següents:

 • Docència: ensenyament secundari, sobretot vinculat a les àrees de psicopedagogia i, més concretament, en l'especialitat d'orientació psicopedagògica i professional derivades del màster de Formació Inicial del Professorat de Secundària.
 •  Direcció, coordinació i assessorament: direcció de centres, renovació pedagògica, formació contínua.
 •  Orientació acadèmica, professional i laboral.
 • Disseny i coordinació de programes.
 • Disseny, desenvolupament i producció de materials educatius i didàctics.
 • Assessorament en programes educatius. Expert en educació de l'àmbit de l'Administració pública, vinculat als serveis educatius dintre de l'especificitat de la pedagogia.

Des de l'òptica dels contextos en els quals pot ocupar-se professionalment el futur graduat o graduada en Pedagogia, podem assenyalar:

 • Organitzacions empresarials: formador o formadora d'empresa, tant per realitzar la formació com per elaborar plans de formació i gestionar-los, avaluar-los, i assessor o assessora, consultor o consultora de formació i enginyer o enginyera de formació.
 • Editorials: assessorament pedagògic a autors de textos i materials educatius, presentació i difusió de materials a professionals de l'educació, supervisió i avaluació de textos i materials, col·laboració en la configuració de publicacions de l'àmbit divulgatiu, col·laboració en la confecció de llibres de text i altres materials pedagògics, etc. poden ser algunes de les funcions i llocs professionals que pot ocupar la persona graduada en Pedagogia.
 • TIC i mitjans de comunicació: a mesura que les TIC i els mitjans de comunicació han anat formant part de l'àmbit social, educatiu i productiu, es necessiten no només professionals formats en principis tècnics, sinó que, a més, han de tenir coneixements pedagògics i didàctics.
 • Salut: la pedagogia hospitalària i de la salut és un dels àmbits professionals emergents. El disseny i desenvolupament de programes de formació per a infants amb llargs períodes d'hospitalització, formació per al comportament hospitalari, educació per a la salut i el consum, educació sanitària en la societat i en la tercera edat són espais nous de projecció professional del pedagog o pedagoga.
 • Medi ambient: és un altre espai emergent. El disseny, desenvolupament i avaluació de programes d'educació ambiental, direcció de centres d'aquesta mena, aules de la naturalesa, granges escola, escoles d'educació ambiental poden ser exemples de projecció professional del graduat o graduada en Pedagogia.
 • Direcció i gestió de serveis públics: gestió de serveis socials, centres i institucions públiques d'educació, cultura i benestar social, administració educativa (inspecció, direcció de centres educatius, serveis o agències d'avaluació de qualitat, centres d'investigació-innovació educativa).