saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Medicina

Amb el grau de Medicina s’ofereix el conjunt de coneixements teòrics i d’aptituds clíniques que han de tenir tots els metges amb independència de la seva orientació professional posterior. La formació conduent a l’obtenció del títol oficial ha de procurar que els estudiants aprenguin no solament els fonaments teòrics i conceptuals de la ciència mèdica sinó que adquireixin també experiència i capacitació clínica suficients.

Aquest grau, de sis cursos acadèmics, comprèn els aspectes assistencials, docents i investigadors que permeten la prevenció de la malaltia, la promoció i el manteniment de la salut, la restitució, si és el cas, i les normes de conducta social al seu voltant. L’aplicació dels avenços tecnològics i la contínua recerca en tots els camps de la medicina aconsegueixen una evolució ràpida i constant, que en fan una ciència profundament viva i apassionant.

Descripció del títol: Graduat o Graduada en Medicina

Acord del Consell de Ministres 12 de novembre de 2010 (BOE)
Publicació del pla d'estudis al BOE  25 d'octubre de 2011
Branca Ciències de la salut
Durada mínima 6 anys
Crèdits ECTS 360
Formació bàsica 60
Obligatoris 264
Optatius 30
Treball fi de grau 6
Places 125
Horari Matí i tarda
Centre on s'imparteix Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Reus)
Llengües utilitzades
 • Català
 • Castellà
 • Anglès

Pràctiques tutelades i treball fi de grau

Es tracta de pràctiques preprofessionals, en forma de rotatori clínic independent i amb una avaluació final de competències, que es fan als centres de salut, hospitals i altres centres assistencials i permeten que l'estudiant incorpori valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític, i també que s'enfronti als problemes de salut més prevalents en les àrees de medicina: cirurgia, obstetrícia i ginecologia, pediatria, psiquiatria i altres.

Anàlisi, demostració i participació activa en les tasques següents: integració en els equips assistencials en la unitat d'hospitalització, visita mèdica, observació de les proves complementàries d'imatge i valoració crítica sobre les diferents opcions diagnòstiques, observació de les proves analítiques, dels tractaments, seguiment del curs clínic del malalt. Curs postoperatori: maneig hidroelectrolític, antibiòtics, profilaxi tromboembòlia, control del dolor. Cures de ferides de diversos tipus. Anàlisis, demostració i participació activa en les tasques següents: àrea quirúrguica, coneixement de les normes de rentatge quirúrgic, confecció d'un camp quirúrgic, coneixement dels nous instruments quirúrgics, primer ajudant en intervencions de baixa complexitat (adenopaties, quists, etc.), coneixement del funcionament de la torre laparoscòpica, sutura cutània i nusos bàsics, presenciar i col·locar un sondatge vesical, així com també col·locar una SNG, i presenciar una intubació orotraqueal, participació en la col·locació d'una via central, col·locació d’una via perifèrica, etc.

Objectius

 • Assolir un coneixement adequat de les ciències sobre les quals es fonamenta la medicina, i també una bona comprensió dels mètodes científics, inclosos els principis de mesura de les funcions biològiques, de l'avaluació dels fets científicament provats i de l'anàlisi de les dades.
 • Assolir un coneixement adequat de l'estructura, les funcions i el comportament dels éssers humans, sans i malalts, i de les relacions entre l'estat de salut de les persones i el seu entorn físic i social.
 • Assolir un coneixement adequat de les matèries i de les pràctiques clíniques que proporcionen una visió coherent de les malalties mentals i físiques, de la medicina en els aspectes preventius, de diagnòstic i terapèutics, així com de la reproducció humana.
 • Assolir una experiència clínica adequada, adquirida en hospitals i altres institucions sanitàries sota la tutela pertinent.

Competències

Valors professionals, actituds i comportaments ètics

 • Comprendre i reconèixer els elements essencials de la professió mèdica incloent-hi els principis ètics, les responsabilitats legals i l’exercici professional centrat en el pacient.
 • Comprendre la importància d’aquests principis perquè se’n beneficiïn els pacients, la societat i la professió, amb atenció especial al secret professional.
 • Saber aplicar el principi de justícia social a la pràctica professional i comprendre les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.
 • Exercir la pràctica professional amb respecte a l’autonomia del pacient, a les seves creences i a la seva cultura, i amb respecte a altres professionals de la salut, adquirint habilitats de treball en equip.

Fonaments científics de la medicina

 • Comprendre l’estructura i la funció normal del cos humà a escala molecular, cel·lular, tissular, orgànica i de sistemes, en les diverses etapes de la vida i en tots dos sexes, així com els efectes, els mecanismes i les manifestacions de la malaltia sobre l’estructura i funció del cos humà.
 • Entendre les bases de la conducta humana normal i les alteracions.
 • Comprendre i reconèixer els factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia, i els efectes del creixement i l’envelliment sobre la persona i l’entorn social.
 • Comprendre els fonaments d’acció, indicacions i eficàcia de les intervencions terapèutiques basant-se en l’evidència científica disponible.

Habilitats clíniques

 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació important d'un pacient.
 • Fer un examen físic i una valoració mental, i un judici diagnòstic inicial establint una estratègia diagnòstica raonada.
 • Diferenciar i tractar les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que exigeixen atenció immediata.
 • Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament aplicant els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica.
 • Saber la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més comuns i també de les persones malaltes en fase terminal.
 • Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica.
 • Adquirir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut i altres institucions sanitàries sota supervisió, i també coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i la utilització adequada de proves, medicaments i altres recursos del sistema sanitari.

Habilitats de comunicació

 • Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent sobre els problemes que afecten la persona malalta i comprendre’n el contingut.
 • Redactar històries clíniques i altres registres mèdics de manera comprensible per a terceres persones professionals o no.
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, la família, els mitjans de comunicació i altres professionals.
 • Establir una bona comunicació interpersonal que capaciti el professional sanitari per adreçar-se amb empatia als pacients, a la família, als mitjans de comunicació i a altres professionals.

Salut pública i sistemes de salut

 • Reconèixer els determinants de salut en la població, tant els genètics com els dependents del sexe i estils de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals.
 • Assumir el seu paper en les accions de prevenció i protecció davant les malalties, lesions o accidents i manteniment i promoció de la salut, tant a escala individual com comunitària.
 • Reconèixer el seu paper en equips multiprofessionals i assumir-ne el lideratge quan calgui, tant per subministrar cures de la salut com en les intervencions per a la promoció de la salut.
 • Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per prendre decisions sobre la salut.
 • Conèixer les organitzacions catalanes, estatals i internacionals de salut i entorns i condicionants dels diversos sistemes de salut.
 • Tenir coneixements bàsics del sistema estatal de salut i de legislació sanitària.

Maneig de la informació

 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d’informació clínica i biomèdica per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària.
 • Saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats clíniques, terapèutiques, preventives i de recerca.
 • Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a l’anàlisi posterior, preservant-ne la confidencialitat de les dades.

Anàlisi crítica i recerca

 • Tenir en l’activitat professional un punt de vista crític, creatiu, amb escepticisme  constructiu i orientat a la recerca.
 • Entendre la importància i les limitacions del pensament científic en l’estudi, la prevenció o el maneig de les malalties.
 • Ser capaç de formular hipòtesis, recollir la informació i valorar-la de manera crítica per resoldre problemes seguint el mètode científic.
 • Adquirir la formació bàsica per a l’activitat investigadora.

Sortides professionals

Aquest títol capacita per exercir les activitats professionals següents:

Es poden diferenciar clarament tres tasques que realitzen els metges: les assistencials, les docents i les de recerca.

Quant a les tasques assistencials, són les que envolten l'atenció mèdica, tant des de la prevenció i la promoció com de la restitució de la salut. La feina consistirà bàsicament en la relació amb el malalt, a saber extraure, amb l'entrevista clínica i amb l'exploració física, tota la informació que permeti arribar al diagnòstic de la patologia que pateix i aplicar posteriorment el remei que l'evidència científica hagi mostrat més adient per guarir-lo.

Així, l’exercici lliure de la medicina, la consulta d'atenció primària, l’atenció mèdica especialitzada en ambulatoris, clíniques i hospitals o el seguiment del programa de formació MIR en les diferents especialitats en tots els casos comporta una dedicació formativa extra, posterior a la llicenciatura, d'entre tres i cinc anys, ja sigui amb formació bàsicament hospitalària: bioquímica clínica, al·lergologia, anestesiologia i reanimació, anàlisis clíniques, aparell digestiu, cirurgia general i de l'aparell digestiu, hematologia i hemoteràpia, obstetrícia i ginecologia, medicina nuclear, geriatria, etc., o sense formació bàsicament hospitalària: medicina familiar i comunitària, medicina preventiva, salut pública: estomatologia, hidrologia, medicina espacial, medicina legal i forense, etc.

Lligades a l'assistència, sense ser-ho pròpiament, hi ha altres sortides com la gestió i l'administració en l'àmbit dels centres sanitaris.

Pel que fa a la recerca, girarà al voltant de l'anàlisi, l'estudi i la implantació de tots aquells punts que poden millorar els aspectes assistencials. Són les branques relacionades amb la biomedicina, els laboratoris universitaris o altres centres de recerca relacionats amb la indústria farmacèutica i en altres àmbits de la salut.

Finalment, la docència la podem subdividir en bàsica, en referència a aspectes fonamentals i més lligada a la recerca, i clínica, més relacionada amb els aspectes assistencials. En tots dos casos s’adreçarà a la formació de professionals sanitaris que puguin incorporar-se a qualsevol de les tres línies de treball esmentades.